ข่าวประชาสัมพันธ์

»
»
»
»
»
»
»
»
»
»

 

โครงการก่อสร้าง

โครงการก่อสร้างปีงบประมาณ 2558
โครงการ
ดูข้อมูล
       โครงการฯ สาย ทางเลี่ยงเมืองเชียงราย ส่วนที่ 1
       โครงการฯ สาย ทางเลี่ยงเมืองเชียงราย ส่วนที่ 2 รวมทางหลวงหมายเลข1418(ทางเข้าสนามบินนานาชาติแม่ฟ้าหลวง)
โครงการก่อสร้างปีงบประมาณ 2559
โครงการ
ดูข้อมูล
       โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 11 สายสามแยกดอยติ - เชียงใหม่
       โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 12 สายตาก - อ.แม่สอด ตอน 4
       โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 24 สาย อ.ปราสาท - อ.ขุขันธ์ - แยกทางหลวงหมายเลข 2085 ตอน 1
       โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 4 สาย อ.ตะกั่วป่า - บ.เขาหลัก - บ.โคกกลอย
       โครงการฯ สาย อ.ปราณบุรี - ประจวบคีรีขันธ์ ตอน 3 (LT.,RT. เป็นตอน ๆ)
       โครงการ ฯ สาย ชุมพร - ระนอง ตอน 4
โครงการก่อสร้างทางหลวงพิเศษหมายเลข 7 ช่วง พัทยา - มาบตาพุด
โครงการ
ดูข้อมูล
       โครงการก่อสร้างทางหลวงพิเศษหมายเลข 7 สาย กรุงเทพฯ - บ้านฉาง ช่วง พัทยา - มาบตาพุด ตอน 8
       โครงการก่อสร้างทางหลวงพิเศษหมายเลข 7 สาย กรุงเทพฯ - บ้านฉาง ช่วง พัทยา - มาบตาพุด ตอน 9
โครงการก่อสร้างทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง สาย บางใหญ่ - กาญจนบุรี
โครงการ
ดูข้อมูล
       โครงการก่อสร้างทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง สาย บางใหญ่ - กาญจนบุรี ช่วง กม.0+400 - กม.4.100 (ตอน 2)
       โครงการก่อสร้างทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง สายบางใหญ่ - กาญจนบุรี ช่วง กม.9+000.000 - กม.13+000.000 (ตอน4)
       โครงการก่อสร้างทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง สายบางใหญ่ - กาญจนบุรี ช่วง กม.13+000.000 - กม.17+000.000 (ตอน 5)
       โครงการก่อสร้างทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง สาย บางใหญ่ - กาญจนบุรี ช่วง กม.17+000.000 - กม.22+500.000 (ตอน 6)
       โครงการก่อสร้างทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง สายบางใหญ่ - กาญจนบุรี ช่วง กม.22+500.000-24+875.000 (รวมทางแยกต่างระดับชุมทางนครชัยศรี) (ตอน 7)
       โครงการก่อสร้างทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง สาย บางใหญ่ - กาญจนบุรี ช่วง กม. 24+875.000 - 29+000.000 (ตอน 8)
       โครงการก่อสร้างทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง สายบางใหญ่ - กาญจนบุรี ช่วง กม.29+000.000 - กม.30+000.000 (รวมทางแยกต่างระดับชุมทางนครชัยศรี) (ตอน 9)
       โครงการก่อสร้างทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง สายบางใหญ่ - กาญจนบุรี ช่วง กม.30+000.000 - กม.35+900.000 (ตอน 10)
       โครงการก่อสร้างทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง สายบางใหญ่ - กาญจนบุรี ช่วง กม.35+900.000 - กม.38+500.000 (รวมทางแยกต่างระดับนครปฐมตะวันออก) (ตอน 11)
       โครงการก่อสร้างทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง สายบางใหญ่ - กาญจนบุรี ช่วง กม.38+500.000 - กม.44+266.833 (ตอน 12)
       โครงการก่อสร้างทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง สายบางใหญ่ - กาญจนบุรี ช่วง กม.44+266.833 - กม.46+000.000 (ตอน 13)
       โครงการก่อสร้างทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง สายบางใหญ่ - กาญจนบุรี ช่วง กม.46+000.000 - 50+000.000 (ตอน 14)
       โครงการก่อสร้างทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง สายบางใหญ่ - กาญจนบุรี ช่วง กม.50+000.000 - กม.55+500.000 (ตอน 15)
       โครงการก่อสร้างทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง สายบางใหญ่ - กาญจนบุรี ช่วง กม.55+500.000 - กม.60+950.000 (ตอน 16)
       โครงการก่อสร้างทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง สายบางใหญ่ - กาญจนบุรี ช่วง กม.60+950.000 - กม.64+700.000 (รวมทางแยกต่างระดับท่ามะกา) (ตอน 17)
       โครงการก่อสร้างทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง สายบางใหญ่ - กาญจนบุรี ช่วง กม.64+700.000 - กม.70+000.000 (ตอน 18)
       โครงการก่อสร้างทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง สาย บางใหญ่ - กาญจนบุรี ช่วง กม.70+000.000 - กม.77+000.000 (ตอน 19)
       โครงการก่อสร้างทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง สายบางใหญ่ - กาญจนบุรี ช่วงกม.77+000.000 - กม.80+000.000 (รวมทางแยกต่างระดับท่าม่วง) (ตอน 20)
       โครงการก่อสร้างทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง สายบางใหญ่ - กาญจนบุรี ช่วงกม.80+000.000 - กม.87+000.000 (ตอน 21)
       โครงการก่อสร้างทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง สายบางใหญ่ - กาญจนบุรี ช่วงกม. 87+000.000 - กม. 92+000.000 (ตอน 22)
       โครงการก่อสร้างทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง สายบางใหญ่ - กาญจนบุรี ช่วงกม.92+000.000 - กม.96+410.000 (รวมทางแยกต่างระดับกาญจนบุรี) (ตอน 23)
       โครงการก่อสร้างทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองสายบางใหญ่ - กาญจนบุรี ช่วง กม.1+119.007 - กม.5+000.000 LT. และ กม.1+225.000 กม.5+000.000 RT.(SPUR LINE) (ตอน 24)
       โครงการก่อสร้างทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง สายบางใหญ่ - กาญจนบุรี ช่วง กม.5+000 - 9+000 ( SPUR LINE ) (ตอน 25)
โครงการก่อสร้างปีงบประมาณ 2560
โครงการ
ดูข้อมูล
       โครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาคทางหลวงหมายเลข 1 สายนครสวรรค์ - สลกบาตร
       โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 101 สาย อ.ร้องกวาง - น่าน ตอน บ.ผาหมู - บ.ปางยาว
       โครงการฯ สาย แยกจุดตัดทางหลวงหมายเลข 42 (ปาลอปาต๊ะ) - บรรจบทางหลวงหมายเลข 4136 (บ้านทอน) รวมทางเข้าสนามบินนราธิวาส
       โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 122 สาย ทางเลี่ยงเมืองนครสวรรค์ (ด้านตะวันตก)
       โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 118 สาย เชียงใหม่ - เชียงราย ตอน ต.ป่าเมี่ยง - บ.ปางน้ำถุ
       โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 1421 สาย เชียงราย - อ.ขุนตาล ตอน บ.หัวดอย - บ.ใหม่มงคล
       โครงการฯ สาย ชุมพร - ระนอง ตอน บ.ทรายแดง - บ.บางนอน
โครงการก่อสร้างปีงบประมาณ 2561
โครงการ
ดูข้อมูล
       โครงการฯพัฒนาทางหลวงหมายเลข 4070 ตอน ยะหา - บาละ
       โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 1421 สายเชียงราย - อ.ขุนตาล ตอน บ.ใหม่มงคล - อ.ขุนตาล ตอน1
       โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 1421 สาย เชียงราย - อ.ขุนตาล ตอน บ.ใหม่มงคล - อ.ขุนตาล ตอน 2
       โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 3 สาย อ.บางปู - อ.บางปะกง ตอน 1
       โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 3 สาย อ.บางปู - อ.บางปะกง ตอน 2
       โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 3 สาย อ.บางปู - อ.บางปะกง ตอน 3
       โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 3 สาย อ.บางปู - อ.บางปะกง ตอน 4
       โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 3 สาย อ.บางปู - อบางปะกง ตอน 5
       โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 121 สายทางเลี่ยงเมืองเชียงใหม่รอบนอก (ด้านเหนือ) ตอน ต.ต้นเปา - ต.ดอนแก้ว ตอน 1
       โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 121 สายทางเลี่ยงเมืองเชียงใหม่รอบนอก (ด้านเหนือ) ตอน ต.ต้นเปา - ต.ดอนแก้ว ตอน 2
       โครงการปรับปรุงทางหลวงหมายเลข 35 ตอนทางเเยกต่างระดับบางขุนเทียน - เอกชัย ตอน 1
       โครงการปรับปรุงทางหลวงหมายเลข 35 ตอนทางแยกต่างระดับบางขุนเทียน - เอกชัย ตอน2
       โครงการปรับปรุงทางหลวงหมายเลข 35 ตอนทางแยกต่างระดับบางขุนเทียน - เอกชัย ตอน 3
       โครงการฯสายพังงา - อ.บ้านตาขุน ตอน บ.นาเหนือ - บ.บางคราม ตอน 1
       โครงการฯสายพังงา - อ.บ้านตาขุน ตอน บ.นาเหนือ - บ.บางคราม ตอน 2
       ปราจีนบุรี - อ.พนมสารคาม ตอน บ.หนองชะอม - อ.ศรีมโหสถ ตอน 1
       โครงการฯ สายปราจีนบุรี - อ.พนมสารคาม ตอน บ.หนองชะอม - อ.ศรีมโหสถ ตอน 2
       โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 319 สายปราจีนบุรี - อ.พนมสารคาม ตอน บ.หนองชะอม - อ.ศรีมโหสถ ตอน 3
       โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 118 สายเชียงใหม่ - เชียงราย สาย บ.ปางน้ำถุ - บ.โป่งป่าตอง ตอน 1
       โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 118 สาย เชียงใหม่ - เชียงราย ตอน บ.ปางน้ำถุ - บ.โป่งป่าตอง ตอน 2
       โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 103 สาย อ.ร้องกวาง - อ.งาว ตอน บ.แม่ตีบหลวง - บ.เป๊าะ
       โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 101 สายน่าน - อ.เฉลิมพระเกียรติ ตอน อ.ทุ่งช้าง - บ.ปอน
       โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 218 สายบุรีรัมย์ - อ.นางรอง ตอน บ.สระสี่เหลี่ยม - บ.โคกสีพัฒนา
       โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 1026 สาย บ.ดอนไชย - บ.ผาเวียง
       โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 4169 สายทางรอบเกาะสมุย ตอน บ.เฉวง - บ.ใต้
       โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข4 สาย อ.ตะกั่วป่า - อ.ท้ายเหมือง ตอน บ.ทับละมุ - บ.ทุ่งมะพร้าว
       โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 3180 , 3201 สาย ชุมพร - อ.ปะทิว (สนามบินชุมพร)
       โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 4066 สาย บ.บือเล็งใต้ - โกตาบารู (รวมสะพานข้ามแม่น้ำสายบุรี)
       โครงการก่อสร้าง สายแยกทางหลวงหมายเลข 4 - ด่านสะเดาแห่งที่ 2 ตอน 1
       โครงการก่อสร้างสายแยกทางหลวงหมายเลข 4 - ด่านสะเดาแห่งที่ 2 ตอน 2
       โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 33 สาย อ.บางปะหัน - อ.นครหลวง - อ.ภาชี - บ.หินกอง (329 เดิม) ตอน บ.ภาชี - บ.หินกอง ตอน 1
       โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 33 สาย อ.บางปะหัน - อ.นครหลวง - อ.ภาชี - บ.หินกอง (329 เดิม) ตอน บ.ภาชี - บ.หินกอง ตอน 2
       โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 36 สายกระทิงลาย - ระยอง(รวมสะพานข้ามแยกหมวดฯ ระยอง 3 แยกทับมาและแยกบ้านดอน) ตอนแยกหนองบอน - แยกบ้านแลง ตอน 1
       โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 36 สายกระทิงลาย - ระยอง (รวมสะพานข้ามแยกหมวดฯ ระยอง 3 แยกทับมาและแยกบ้านดอน) ตอนแยกหนองบอน - แยกบ้านแลง ตอน 2
โครงการก่อสร้างปีงบประมาณ 2562
โครงการ
ดูข้อมูล
       โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 225 สาย นครสวรรค์ - ชัยภูมิ ตอน บ.ซับอีลุม - บ.ซับตะแบก
       สายทางเลี่ยงเมืองปัตตานี ตอน แยกทางหลวงหมายเลข 418 (บ้านมะพร้าวต้นเดียว) - อ.ยะหริ่ง ตอน 1
       สายทางเลี่ยงเมืองปัตตานี ตอน แยกทางหลวงหมายเลข 418 (บ้านมะพร้าวต้นเดียว) - อ.ยะหริ่ง ตอน 2
       โครงการฯ สายทางเลี่ยงเมืองปัตตานี ตอน แยกทางหลวงหมายเลข 418 (บ.มะพร้าวต้นเดียว) - อ.ยะหริ่ง ตอน 3
       โครงการ ฯ สายทางเลี่ยงเมืองปัตตานี ตอนเเยกทางหลวงหมายเลข 418 (บ.มะพร้าวต้นเดียว)-อ.หริ่ง ตอน 4
       โครงการฯ สายทางเลี่ยงเมืองปัตตานี ตอน แยกทางหลวงหมายเลข 418 (บ้านมะพร้าวต้นเดียว) - อำเภอยะหริ่ง ตอน 5
       โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 410 สาย ปัตตานี - อ.เบตง ตอน บ.ตือลาฆอบาต๊ะ - บ.ตะบิงติงงี ตอน 1
       โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 410 สาย ปัตตานี - อ.เบตง ตอน บ.ตือลาฆอบาต๊ะ - บ.ตะบิงติงงี ตอน 2
       โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 4169 สายทางรอบเกาะสมุย ตอน บ.หัวถนน - บ.เฉวง
       โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 4 สาย อ.ตะกั่วป่า-อ.ท้ายเหมือง ตอน บ.บางสัก - บ.เขาหลัก
       โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 4027 สายท่าอากาศยานภูเก็ต - ท่าเรืออ่าวปอ ตอน บ.ป่าคลอก - บ.พารา
       โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 118 สาย เชียงใหม่ - เชียงราย ตอน อ.ดอยสะเก็ด - ต.ป่าเมี่ยง ตอน 1
       โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 118 สายเชียงใหม่ - เชียงราย ตอน อ.ดอยสะเก็ด - ต.ป่าเมี่ยง ตอน 2
       โครงการก่อสร้างสายทางเลี่ยงเมืองอรัญประเทศ
       โครงการก่อสร้างทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 115 สายกำแพงเพชร - พิจิตร ตอน บ.ศรีวิลัย - บ.ทุ่งรวงทอง
       โครงการก่อสร้างทางสาย 319 สายปราจีนบุรี - อ.พนมสารคาม ตอน บ.หนองบัวหมู - อ.พนมสารคาม ตอน 1
       โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข319 สายปราจีนบุรี - อ.พนมสารคาม ตอน บ.หนองบัวหมู - อ.พนมสารคาม ตอน 2
       โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 1099 สาย อ.ฮอด-อ.อมก๋อย ตอน บ.บ่อหลวง-บ.แม่ตื่น (เป็นตอนๆ)
       โครงการก่อสร้างบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค สาย เชียงใหม่-แม่ฮ่องสอน ตอน สะพานแม่ริด-บ.แม่สุริน (เป็นตอนๆ)
       โครงการจ้างเหมาทำการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 4055 สายนราธิวาส - อ.ระแงะ ตอน บ.จะแลเกาะ - อ.ระแงะ จ.นราธิวาส
       โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 11 สายแยกอินทร์บุรี - อ.สากเหล็ก ตอน แยกอินทร์บุรี - บ.หนองบัวทอง ตอน 1
       โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 11 สายแยกอินทร์บุรี - อ.สากเหล็ก ตอน แยกอินทร์บุรี - บ.หนองบัวทอง ตอน2
       โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 3233 สาย อ.นครชัยศรี - ต.ดอนตูม
       โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 4063 สาย บ.ปารามีแต - อ.โกตาบารู
       โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 4136 สาย นราธิวาส - บ.ปาเซปูเต๊ะ ตอน บ.บาโร๊ะบูดอ - บ.ตารอ
       โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 3646 สาย อ.อรัญประเทศ - ชายแดนไทย/กัมพูชา (บ.หนองเอี่ยน - สตึงบท) ตอนแยกทางหลวงหมายเลข 33 บรรจบทางหลวงหมายเลข 3586 ตอน 1
       โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 3646 สาย อ.อรัญประเทศ-ชายแดนไทย/กัมพูชา (บ.หนองเอี่ยน-สตึงบท) ตอนแยกทางหลวงหมายเลข 33 บรรจบทางหลวงหมายเลข 3586 ตอน 2
       โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 348 สาย อ.อรัญประเทศ - อ.โคกสูง
       โครงการก่อสร้างบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาคทางหลวงหมายเลข 41 สาย บ.ท่าทอง - บ.สวนสมบูรณ์ (ขาขึ้น)

 

รายงานสถานะก่อสร้าง

»
»
»
»
»
»
»
»
»
»

 

ภาพกิจกรรม


 

ลิขสิทธิ์ © 2016 สำนักก่อสร้างทางที่ 1 กรมทางหลวง
อาคารเฉลียววัชรพุกก์ ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400