ข่าวประชาสัมพันธ์

»
»
»
»
»
»
»
»
»
»

 

โครงการก่อสร้าง

โครงการก่อสร้างปีงบประมาณ 2553-2557
โครงการ
ดูข้อมูล
       โครงการก่อสร้างทาง สาย ทางเลี่ยงเมืองสตูล ตอน แยกทางหลวงหมายเลข 4 (ควนเนียง) - สตูล (ท่าเรือเกาะนก)
       โครงการฯสายทางเลี่ยงเมืองสุรินทร์ (ด้านตะวันตก) ตอน 2
       โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข122 สายทางเลี่ยงเมืองนครสวรรค์(ทางแยกต่างระดับที่หนองตะโก) ตอน 2 ส่วนที่ 2
โครงการก่อสร้างปีงบประมาณ 2558
โครงการ
ดูข้อมูล
       โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 4 สาย พังงา - กระบี่ ตอน 3 (ทับปุด - อ่าวลึก)
       โครงการบูรณะโครงข่ายสายหลักระหว่างภาค ทางหลวงหมายเลข 4 สาย อ.ปราณบุรี - ประจวบคีรีขันธ์ (เป็นตอนๆ) ตอน 2
       โครงการฯ สาย ประจวบคีรีขันธ์ - แยกปฐมพร ตอน 1 (ประจวบคีรีขันธ์ - บางสะพาน) (เป็นตอนๆ) ส่วนที่ 2
       โครงการฯ สาย ทางเลี่ยงเมืองเชียงราย ส่วนที่ 1
       โครงการฯ สาย ทางเลี่ยงเมืองเชียงราย ส่วนที่ 2 รวมทางหลวงหมายเลข1418(ทางเข้าสนามบินนานาชาติแม่ฟ้าหลวง)
       โครงการฯ สายตาก - อ.แม่สอด ตอน 3 ส่วนที่ 1 (รวมบริเวณดอยรวก)
       โครงการฯ สายตาก - อ.แม่สอด ตอน 3 ส่วนที่ 2 (รวมบริเวณดอยรวก)
       โครงการบูรณะโครงข่ายสายหลักระหว่างภาคทางหลวงหมายเลข 1 สายตาก - พะเยา ตอน 3 (เถิน - ลำปาง) (เป็นตอนๆ)
       โครงการบูรณะโครงข่ายสายหลักระหว่างภาค ทางหลวงหมายเลข 1 สายตาก - พะเยา ตอน 4 ส่วนที่ 1 (ลำปาง - งาว)
โครงการก่อสร้างปีงบประมาณ 2559
โครงการ
ดูข้อมูล
       โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 12 สาย อ.หล่มสัก - น้ำหนาว ตอน 1
       โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 103 สาย อ.ร้องกวาง - อ.งาว ตอน 2
       โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 101 สาย อ.ร้องกวาง - น่าน ตอน 3
       โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 1290 สาย อ.เชียงแสน - อ.เชียงของ ตอน 3
       โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 11 สายสามแยกดอยติ - เชียงใหม่
       โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 12 สายตาก - อ.แม่สอด ตอน 4
       โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 24 สาย อ.ปราสาท - อ.ขุขันธ์ - แยกทางหลวงหมายเลข 2085 ตอน 1
       โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 4 สาย อ.ตะกั่วป่า - บ.เขาหลัก - บ.โคกกลอย
       โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 408 สาย นครศรีธรรมราช - อ.สทิงพระ ตอน 4
       โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 408 สาย อ.นาทวี - ด่านประกอบ
       โครงการฯ สาย อ.ปราณบุรี - ประจวบคีรีขันธ์ ตอน 3 (LT.,RT. เป็นตอน ๆ)
       โครงการฯ สาย ประจวบคีรีขันธ์ - แยกปฐมพร ตอน 3 (บางสะพาน - แยกปฐมพร)
       โครงการ ฯ สาย ชุมพร - ระนอง ตอน 4
โครงการก่อสร้างทางหลวงพิเศษหมายเลข 7 ช่วง พัทยา - มาบตาพุด
โครงการ
ดูข้อมูล
       โครงการก่อสร้างทางหลวงพิเศษหมายเลข 7 สาย กรุงเทพฯ - บ้านฉาง ช่วง พัทยา - มาบตาพุด ตอน 1
       โครงการก่อสร้างทางหลวงพิเศษหมายเลข 7 สาย กรุงเทพฯ - บ้านฉาง ช่วง พัทยา - มาบตาพุด ตอน 4
       โครงการก่อสร้างทางหลวงพิเศษหมายเลข 7 สาย กรุงเทพฯ - บ้านฉาง ช่วง พัทยา - มาบตาพุด ตอน 6
       โครงการก่อสร้างทางหลวงพิเศษหมายเลข 7 สาย กรุงเทพฯ - บ้านฉาง ช่วง พัทยา - มาบตาพุด ตอน 7
       โครงการก่อสร้างทางหลวงพิเศษหมายเลข 7 สาย กรุงเทพฯ - บ้านฉาง ช่วง พัทยา - มาบตาพุด ตอน 8
       โครงการก่อสร้างทางหลวงพิเศษหมายเลข 7 สาย กรุงเทพฯ - บ้านฉาง ช่วง พัทยา - มาบตาพุด ตอน 9
โครงการก่อสร้างทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง สาย บางใหญ่ - กาญจนบุรี
โครงการ
ดูข้อมูล
       โครงการก่อสร้างทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง สาย บางใหญ่ - กาญจนบุรี ช่วง กม.0+400 - กม.4.100 (ตอน 2)
       โครงการก่อสร้างทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง สายบางใหญ่ - กาญจนบุรี ช่วง กม.9+000.000 - กม.13+000.000 (ตอน4)
       โครงการก่อสร้างทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง สายบางใหญ่ - กาญจนบุรี ช่วง กม.13+000.000 - กม.17+000.000 (ตอน 5)
       โครงการก่อสร้างทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง สายบางใหญ่ - กาญจนบุรี ช่วง กม.17+200.000-22+500.000 (ตอน 6)
       โครงการก่อสร้างทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง สายบางใหญ่ - กาญจนบุรี ช่วง กม.22+500.000-24+875.000 (รวมทางแยกต่างระดับชุมทางนครชัยศรี) (ตอน 7)
       โครงการก่อสร้างทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง สาย บางใหญ่ - กาญจนบุรี ช่วง กม. 24+875.000 - 29+000.000 (ตอน 8)
       โครงการก่อสร้างทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง สายบางใหญ่ - กาญจนบุรี ช่วง กม.29+000.000 - กม.30+000.000 (รวมทางแยกต่างระดับชุมทางนครชัยศรี) (ตอน 9)
       โครงการก่อสร้างทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง สายบางใหญ่ - กาญจนบุรี ช่วง กม.30+000.000 - กม.35+900.000 (ตอน 10)
       โครงการก่อสร้างทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง สายบางใหญ่ - กาญจนบุรี ช่วง กม.35+900.000 - กม.38+500.000 (รวมทางแยกต่างระดับนครปฐมตะวันออก) (ตอน 11)
       โครงการก่อสร้างทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง สายบางใหญ่ - กาญจนบุรี ช่วง กม.38+500.000 - กม.44+266.833 (ตอน 12)
       โครงการก่อสร้างทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง สายบางใหญ่ - กาญจนบุรี ช่วง กม.44+266.833 - กม.46+000.000 (ตอน 13)
       โครงการก่อสร้างทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง สายบางใหญ่ - กาญจนบุรี ช่วง กม.46+000.000 - 50+000.000 (ตอน 14)
       โครงการก่อสร้างทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง สายบางใหญ่ - กาญจนบุรี ช่วง กม.50+000.000 - กม.55+500.000 (ตอน 15)
       โครงการก่อสร้างทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง สายบางใหญ่ - กาญจนบุรี ช่วง กม.55+500.000 - กม.60+950.000 (ตอน 16)
       โครงการก่อสร้างทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง สายบางใหญ่ - กาญจนบุรี ช่วง กม.60+950.000 - กม.64+700.000 (รวมทางแยกต่างระดับท่ามะกา) (ตอน 17)
       โครงการก่อสร้างทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง สายบางใหญ่ - กาญจนบุรี ช่วง กม.64+700.000 - กม.70+000.000 (ตอน 18)
       โครงการก่อสร้างทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง สาย บางใหญ่ - กาญจนบุรี ช่วง กม.70+000.000 - กม.77+000.000 (ตอน 19)
       โครงการก่อสร้างทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง สายบางใหญ่ - กาญจนบุรี ช่วงกม.77+000.000 - กม.80+000.000 (รวมทางแยกต่างระดับท่าม่วง) (ตอน 20)
       โครงการก่อสร้างทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง สายบางใหญ่ - กาญจนบุรี ช่วงกม.80+000.000 - กม.87+000.000 (ตอน 21)
       โครงการก่อสร้างทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง สายบางใหญ่ - กาญจนบุรี ช่วงกม. 87+000.000 - กม. 92+000.000 (ตอน 22)
       โครงการก่อสร้างทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง สายบางใหญ่ - กาญจนบุรี ช่วงกม.92+000.000 - กม.96+410.000 (รวมทางแยกต่างระดับกาญจนบุรี) (ตอน 23)
       โครงการก่อสร้างทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองสายบางใหญ่ - กาญจนบุรี ช่วง กม.1+119.007 - กม.5+000.000 LT. และ กม.1+225.000 กม.5+000.000 RT.(SPUR LINE) (ตอน 24)
       โครงการก่อสร้างทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง สายบางใหญ่ - กาญจนบุรี ช่วง กม.5+000 - 9+000 ( SPUR LINE ) (ตอน 25)
โครงการก่อสร้างปีงบประมาณ 2560
โครงการ
ดูข้อมูล
       โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 101 สาย น่าน - อ.ทุ่งช้าง ตอน บ.ฝายมูล - อ.ท่าวังผา และ ตอน อ.เชียงกลาง - อ.ทุ่งช้าง
       โครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาคทางหลวงหมายเลข 1 สายนครสวรรค์ - สลกบาตร
       โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 101 สาย อ.ร้องกวาง - น่าน ตอน บ.ผาหมู - บ.ปางยาว
       โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 375 สาย อ.ดอนตูม - ต.ลำลูกบัว
       โครงการฯ สาย แยกจุดตัดทางหลวงหมายเลข 42 (ปาลอปาต๊ะ) - บรรจบทางหลวงหมายเลข 4136 (บ้านทอน) รวมทางเข้าสนามบินนราธิวาส
       โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 101 สายสุโขทัย - อ.สวรรคโลก ตอน บ. เตว็ดนอก - ต.เกาะตาเลี้ยง
       โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 122 สาย ทางเลี่ยงเมืองนครสวรรค์ (ด้านตะวันตก)
       โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 118 สาย เชียงใหม่ - เชียงราย ตอน ต.ป่าเมี่ยง - บ.ปางน้ำถุ
       โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 1421 สาย เชียงราย - อ.ขุนตาล ตอน บ.หัวดอย - บ.ใหม่มงคล
       โครงการฯ สาย ชุมพร - ระนอง ตอน บ.ทรายแดง - บ.บางนอน
โครงการก่อสร้างปีงบประมาณ 2560 (งบเพิ่มเติม)
โครงการ
ดูข้อมูล
       โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 32 (สายเอเชีย) ก่อสร้างทางขนาน และทำ U-Turn ลอดใต้สะพานข้ามทางรถไฟ ผิวลาดยางแอสฟัลต์ ขนาด 2 ช่องจราจร
       โครงการจ้างเหมาทำการปรับปรุงทางหลวงหมายเลข 3467 ทำการเปลี่ยนจากผิวทางแอสฟัลต์เป็นผิวทางคอนกรีต ขนาด 2 ช่องจราจร
       โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนแอสฟัลท์สายทางอำเภอปายจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชื่อมต่ออำเภอกัลยาณิวัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ (ถนนแผ่นดิน1265)
       โครงการจ้างเหมาทำการยกระดับมาตรฐานทางหลวง ในทางหลวงหมายเลข 1335 ตอน ห้วยเดื่อ - หัวทุ่ง - แจ้ห่ม
       โครงการงานจ้างเหมาทำการยกระดับและเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ในทางหลวงหมายเลข 1157 ตอน ท่าล้อ - เมืองปาน
โครงการก่อสร้างปีงบประมาณ 2561
โครงการ
ดูข้อมูล
       โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 3 สาย อ.บางปู - อ.บางปะกง ตอน 1

 

ภาพกิจกรรม


 

ลิขสิทธิ์ © 2016 สำนักก่อสร้างทางที่ 1 กรมทางหลวง
อาคารเฉลียววัชรพุกก์ ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400