โครงสร้างองค์กร

การก่อสร้างทางหลวงทั่วประเทศในอดีตแบ่งออกเป็น 2 กองคือ
       1. กองก่อสร้างทางหลวงแผ่นดินและทางหลวงพิเศษ
1.)   นายลำดวน   ศรีหิรัญ  พ.ศ. 2522-2524
2.)   นายทวี   จองพานิช  พ.ศ.2524 – 2528
3.)   นายประเสริฐ   วีระโสภณ  พ.ศ.2528 – 2529 
4.)   นายปราโมทย์   สวัสดิ์พานิช  (รักษาการ) 
5.)   นายสุพล   เทวะผลิน  พ.ศ.2529 – 2530
6.)   นายประดิษฐ์   อาภรณ์  พ.ศ.2530 – 2532  
7.)   นายประสิทธิ์   อักษรวงศ์  พ.ศ.2532 – 2534
8.)   นายประพล   สมุทระประภูต  พ.ศ.2534 -2536     
9.)   นายบุญเลิศ   นาคะศิริ  พ.ศ.2536 - 2537  
       2. กองก่อสร้างทางหลวงจังหวัด
1.)   นายวิธี   โรจนะ  พ.ศ.2506 - 2507
2.)   นายวิบูลย์   ไชยสุต  พ.ศ.2507 - 2508
3.)   นายวีระวิทย์   พรหมสาขา  ณ  สกลนคร  พ.ศ.2508 - 2513
4.)   นายวีระพงษ์   พรหมสาขา  ณ  สกลนคร   พ.ศ.2513 - 2514
5.)   นายวีระวิทย์   พรหมสาขา  ณ  สกลนคร   พ.ศ.2514 - 2517
6.)   นายปราโมทย์ สวัสดิ์พานิช พ.ศ.2517 - 2522   
7.)   นายเลขา   ศิริพงษ์ พ.ศ.2522 – 2523
8.)   นายเฉลียว   หงส์ลดารมณ์   พ.ศ.2523 – 2523
9.)   นายลำดวน    ศรีหิรัญ พ.ศ.2523 – 2528   
10.)  นายสุพล   เจียรประดิษฐ์ พ.ศ.2528 – 2529
11.)  นายวิเชียร   สุทธสุภา พ.ศ.2529 – 2530
12.)  นายประดิษฐ์   อาภรณ์   พ.ศ.2530 – 2530
13.)  นายจิตต์จำนง   วิชัยกุล พ.ศ.2530 – 2532   
14.)  นายประพล   สมุทระประภูต พ.ศ.2532 – 2534   
15.)  นายมหินทร   ศาสตรี พ.ศ.2534 – 2537   
ปีพ.ศ.2537  เปลี่ยนชื่อจากกองก่อสร้างทางหลวงแผ่นดินและทางหลวงพิเศษ,  กองก่อสร้างทางหลวงจังหวัดเป็น   
          กองก่อสร้างทางที่ 1                       กองก่อสร้างทางที่ 2       
             1.   นายมหินทร   ศาสตรี                1.   นายบุญเลิศ   นาคะศิริ  
ปี พ.ศ.2538  ปรับโครงสร้างจาก 2 กองก่อสร้างทางเป็น 5 สำนักก่อสร้างทางคือ  
     1. สำนักก่อสร้างทางที่ 1 ควบคุมพื้นที่ ภาคเหนือ
1.)   นายทองเทียน   ยอดศรีมงคล
2.)   นายโสฬส เตมียบุตร
3.)   ดร.ประพันธ์ศักดิ์   บูรณะประภา
4.)   นายโสฬส  เตมียบุตร
5.)   นายโสภณ   ดวงแข
    2. สำนักก่อสร้างทางที่ 2
1.)   นายกริช   ว่องสันตติวานิช
2.)   นายครรชิต   ทองมาก
3.)   นายวีระพงษ์   มิตรธรรมพิทักษ์
4.)   นายลิขิต   ขาวเชียร  (รักษาการ)
5.)   นายปกครอง   แสงทักษิณ
6.)   นายสงคราม   รัตนมาลี
     3. สำนักก่อสร้างทางที่ 3 ควบคุมพื้นที่ ภาคกลาง
1.)   นายบุญเลิศ นาคะศิริ
2.)   นายปวิตร์   วัชรมณี
3.)   นายจารึก   อนุพงษ์
4.)   นายบัญชา   ฟูตระกูล
5.)   นายกริช   ว่องสันตติวานิช
6.)   นายปกครอง   แสงทักษิณ
     4. สำนักก่อสร้างทางที่ 4 ควบคุมพื้นที่ กรุงเทพและปริมณฑล
1.)   นายศิริพงศ์   อินทรวงศ์
2.)   นายเทิดศักดิ์   เศรษฐมานพ
3.)   นายพิทักษ์   ฤทธิ์ทิพย์พันธ์
4.)   นายชาญชาลี   สารชวนะกิจ
     5.  สำนักก่อสร้างทางที่ 5 ควบคุมพื้นที่ ภาคใต้
1.)   นายอนันต์   วงศ์พานิช
2.)   นายเรืองศักดิ์   บุญญวัฒน์
3.)   นายประเสริฐ   วรัญญูรัตนะ
 ปี พ.ศ.2545  ปรับโครงสร้างจากสำนักก่อสร้างทาง 5 สำนัก  เหลือ 3 สำนักก่อสร้างทาง คือ
     1. สำนักก่อสร้างทางที่ 1 ควบคุมพื้นที่ ภาคเหนือ (สำนักทางหลวงที่ 1, 2, 4, และ 6)
1.)   นายโสภณ   ดวงแข
2.)   นายวิสิฐ   อัจฉยานนท์กิจ
3.)   นายธวัชชัย   พิริยะพงศ์
4.)   นายสนิท   เหรียญรุ่งเรือง
5.)   นายวุฒิประสาน   จันทรจำนง
6.)   นายบุญชัย   ศรีธาราคุณ
7.)   นายกษิดิศ  วัฒนศัพท์
8.)   นายอภิชาติ จันทรทรัพย์
     2. สำนักก่อสร้างทางที่ 2 ควบคุมพื้นที่ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ,  ภาคกลาง (บางส่วน)  และกรุงเทพและปริมณฑล  (สำนักทางหลวงที่ 3, 5, 7, 8, 11, และ 12)

1.)   นายชาญชาลี   สารชวนะกิจ (24 ธค.45 – 13 พย.48)
2.)   นายสันติพงษ์   ภัทรวิเชียร (14 พย.48 – 30 กย.51)
3.)   นายประพันธ์   ตันติเสวี (24 ตค.51 – 18 มค.53)
4.)   นายไพฑูรย์   คุ้มวงศ์ดี (19 มค.53 )
5.)  นายสุทธิชัย สนธิมุล (ปัจจุบัน)
       3. สำนักก่อสร้างทางที่ 3 ควบคุมพื้นที่ ภาคกลาง (บางส่วน)  และภาคใต้
1.)   นายประเสริฐ   วรัญญูรัตนะ
2.)   นายขจรศักดิ์   ลีไตรรงค์
3.)   นายวิชัย   ตระการวานิช
4.)   นายบุญชัย   ศรีธาราคุณ
5.)   นายอภิรัฐ ไชยวงศ์น้อย
 ปี พ.ศ.2558  ปรับโครงสร้างจากสำนักก่อสร้างทาง 3 สำนัก  เหลือ 2 สำนักก่อสร้างทาง คือ
     1. สำนักก่อสร้างทางที่ 1 
1.)   นายอภิรัฐ ไชยวงศ์น้อย
2.)   นายอภิชาติ จันทรทรัพย์
3.)   นายนรินทร์ ศรีสมพันธุ์ (1 ต.ค. 60 – พ.ย. 62)
4.)   นายไพฑูรย์ พงษ์ชวลิต ( 25 พ.ย. 62 – ปัจจุบัน)
     2. สำนักก่อสร้างทางที่ 2 

1.)  นายสุทธิชัย สนธิมุล (ถึง พ.ย. 62)
2.) นายกิตติพันธ์ ปานจันทร์ (ปัจจุบัน)               

ลิขสิทธิ์ © 2016 สำนักก่อสร้างทางที่ 1 กรมทางหลวง
อาคารเฉลียววัชรพุกก์ ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400