ปัญหาอุปสรรค

โครงการก่อสร้างทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง สายบางใหญ่ - กาญจนบุรี ช่วงกม.92+000.000 - กม.96+410.000 (รวมทางแยกต่างระดับกาญจนบุรี) (ตอน 23)
เดือน/ปี
ปัญหา
เม.ย./2562
  
มี.ค./2562
  
ม.ค./2562
  
ธ.ค./2561
  
พ.ย./2561
  
ต.ค./2561
  
ก.ย./2561
  ะพาน กม.93+800 รอการอนุญาตให้เข้าก่อสร้างในเขตพี้นที่ของกรมชลประทาน โดยธนารักษ์จังหวัดกาญจนบุรีเข้าตรวจสอบพื้นที่แล้ว เสนอผู้ว่าราชการจังหวัด ลงนามอนุญาตให้ใช้พื้นที่
ส.ค./2561
  สะพาน กม.93+800 รอการอนุญาตให้เข้าก่อสร้างในเขตพี้นที่ของกรมชลประทาน ได้ประสานงานกับสำนักชลประทานที่ 13 จัดส่งแบบแก้ไขให้พิจารณาแล้ว
ก.ค./2561
  สะพาน กม.93+800 รอการอนุญาตให้เข้าก่อสร้างในเขตพี้นที่ของกรมชลประทาน ได้ประสานงานกับสำนักชลประทานที่ 13 จัดส่งแบบแก้ไขให้พิจารณาแล้ว
มิ.ย./2561
  สะพาน กม.93+800 รอการอนุญาตให้เข้าก่อสร้างในเขตพี้นที่ของกรมชลประทาน ประสานงานกับสำนักชลประทานที่ 13 จัดส่งแบบแก้ไขให้พิจารณาแล้ว
พ.ค./2561
  สะพาน กม.93+800 รอการอนุญาตให้เข้าก่อสร้างในเขตพี้นที่ของกรมชลประทาน ประสานงานกับสำนักชลประทานที่ 13 จัดส่งแบบแก้ไขให้พิจารณาแล้ว
เม.ย./2561
  สะพาน กม.93+800 รอการอนุญาตให้เข้าก่อสร้างในเขตพี้นที่ของกรมชลประทาน ได้ประสานงานกับสำนักชลประทานที่ 13 จัดส่งแบบแก้ไขให้พิจารณาแล้ว
มี.ค./2561
  สะพาน กม.93+800 รอการอนุญาตให้เข้าก่อสร้างในเขตพี้นที่ของกรมชลประทาน ได้ประสานงานกับสำนักชลประทานที่ 13 จัดส่งแบบแก้ไขให้พิจารณาแล้ว
ม.ค./2561
  
ธ.ค./2560
  รอการอนุญาตให้เข้าใช้พื้นที่จากกรมชลประทาน
พ.ย./2560
  
ต.ค./2560
  -ติดกรรมสิทธิ์ที่ดิน
ก.ย./2560
  -ติดกรรมสิทธิ์ที่ดิน
ส.ค./2560
  -ติดกรรมสิทธิ์ที่ดิน
ก.ค./2560
  -ติดกรรมสิทธิ์ที่ดิน -รอเเก้ไขปรับรูปเเบบก่อสร้างสะพาน กม.93+865.098 LT และ กม.93+873.884 RT -รอเเก้ไขปรับรูปแบบจุดกลับรถใต้สะพาน Overpass กม.92+801.500
มิ.ย./2560
  -ติดกรรมสิทธิ์ที่ดิน -รอเเก้ไขปรับรูปเเบบก่อสร้างสะพาน กม.93+865.098 LTเเละ กม.873.884 RT -รอเเก้ไขปรับรูปเเบบจุดกลับรถใต้สะพาน Over pass กม.92+801.500
พ.ค./2560
  -ติดกรรมสิทธิ์ที่ดิน -รอแก้ไขปรับรูปแบบก่อสร้างสะพาน กม.93+865.098LT เเละ กม.93+873.884RT -รอแก้ไขปรับรูปแบบจุดกลับรถใต้สะพาน Over Pass กม.92+801.500
เม.ย./2560
  -ติดกรรมสิทธิ์ที่ดิน -รอเเก้ไขปรับรูปแบบก่อสร้างสะพาน กม.93+865.098 LTและ กม.93+873.884 RT -รอแก้ไขปรับรูปแบบจุดกลับรถใต้สะพาน Over pass กม.92+801.500
มี.ค./2560
  -ติดกรรมสิทธิ์ที่ดิน -รอแก้ไขปรับรูปแบบก่อสร้างสะพาน กม.93+865.098 LTและ กม.93+873.884 RT -รอแก้ไขปรับรูปแบบจุดกลับรถใต้สะพาน Over Pass กม.92+801.500
ก.พ./2560
  ติดกรรมสิทธิ์ที่ดิน , รอแก้ไขปรับรูปแบบก่อสร้างสะพาน กม.93+865.098 LT และ กม.93+873.884 RT , รอแก้ไขปรับรูปแบบจุดกลับรถใต้สะพาน Over Pass กม.92+801.500
ม.ค./2560
  ติดกรรมสิทธิ์ที่ดิน เเละ รอเเก้ไขปรับรูปแบบก่อสร้างสะพาน
ธ.ค./2559
  ติดกรรมสิทธิ์ที่ดิน
พ.ย./2559
  ติดกรรมสิทธิ์ที่ดิน
ลิขสิทธิ์ © 2016 สำนักก่อสร้างทางที่ 1 กรมทางหลวง
อาคารเฉลียววัชรพุกก์ ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400