ปัญหาอุปสรรค

โครงการก่อสร้างทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง สายบางใหญ่ - กาญจนบุรี ช่วงกม.80+000.000 - กม.87+000.000 (ตอน 21)
เดือน/ปี
ปัญหา
ธ.ค./2562
  
พ.ย./2562
  -ติดปัญหากรรมสิทธิ์ที่ดินจ่ายค่าเวนคืนที่ดินยังไม่หมด(รับมอบพื้นที่ครั้งที่1 วันที่ 8 พศจิกายน 2560) -รอการแก้ไขแบบและสัญญางานก่อสร้างไฟฟ้าแสงสว่างบนทางหลวง และแก้ไขงานผิวทางจาก Modified Asphalt Concrete เป็น Asphalt Concrete Wearing(AC.40-50) ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาการบริหารงานก่อสร้างทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง
ต.ค./2562
  -ติดปัญหากรรมสิทธิ์ที่ดินจ่ายค่าเวนคืนที่ดินยังไม่หมด(รับมอบพื้นที่ครั้งที่1 วันที่ 8 พศจิกายน 2560) -รอการแก้ไขแบบและสัญญางานก่อสร้างไฟฟ้าแสงสว่างบนทางหลวง และแก้ไขงานผิวทางจาก Modified Asphalt Concrete เป็น Asphalt Concrete Wearing ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาการบริหารงานก่อสร้างทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง
ก.ย./2562
  -ติดปัญหากรรมสิทธิ์ที่ดินจ่ายค่าเวนคืนที่ดินยังไม่หมด(รับมอบพื้นที่ครั้งที่ 1 วันที่ 8 พฤศจิกายน 2562) -รอการแก้ไขแบบและสัญญางานก่อสร้างไฟฟ้าแสงสว่างบนทางหลวง และแก้ไขงานผิวทางจากMODIFIED ASPHALT CONCRETE เป็น ASPHALT CONCRETE WEARING(AC>40-50)ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาการบริหารงานก่อสร้างโครงการก่อสร้างทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง
ส.ค./2562
  -ติดปัญหากรรมสิทธิ์ที่ดินจ่ายค่าเวนคืนที่ดินยังไม่หมด(รับมอบพื้นที่ครั้งที่ 1 วันที่ 8 พฤศจิกายน 2562) -รอการแก้ไขแบบและสัญญางานก่อสร้างไฟฟ้าแสงสว่างบนทางหลวง และแก้ไขงานผิวทางจากMODIFIED ASPHALT CONCRETE เป็น ASPHALT CONCRETE WEARING(AC>40-50)ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาการบริหารงานก่อสร้างโครงการก่อสร้างทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง
ก.ค./2562
  ติดปัญหากรรมสิทธิ์ที่ดินจ่ายค่าเวนคืนที่ดินยังไม่หมด (รับมอบพื้นที่ครั้งที่ 1 วันที่ 8 พฤศจิกายน 2560)
มิ.ย./2562
  ติดปัญหากรรมสิทธฺ์ที่ดินจ่ายค่าเวนคืนที่ดินยังไม่หมด (รับมอบพื้นที่ครั้งที่ 1 วันที่ 8 พฤศจิกายน 2560)
พ.ค./2562
  -ติดปัญหากรรมสิทธิ์ที่ดินจ่ายค่าเวนคืนที่ดินยังไม่หมด(รับมอบพื้นที่ครั้งที่ 1 วันที่ 8 พฤศจิกายน 2560)
เม.ย./2562
  -ติดปัญหากรรมสิทธิ์ที่ดินจ่ายค่าเวนคืนที่ดินยังไม่หมด(รับมอบพื้นที่ครั้งที่ 1 วันที่ 8 พฤศจิกายน 2560)
มี.ค./2562
  -ติดปัญหากรรมสิทธิ์ที่ดินจ่ายค่าเวนคืนที่ดินยังไม่หมด(รับมอบพื้นที่ครั้งที่ 1 วันที่ 8 พฤศจิกายน 2560)
ก.พ./2562
  -ติดปัญหากรรมสิทธิ์ที่ดินจ่ายค่าเวนคืนที่ดินยังไม่หมด(รับมอบพื้นที่ครั้งที่ 1 วันที่ 8 พฤศจิกายน 2560)
ม.ค./2562
  -ติดปัญหากรรมสิทธิ์ที่ดินจ่ายค่าเวนคืนที่ดินยังไม่หมด(รับมอบพื้นที่ครั้งที่ 1 วันที่ 8 พฤศจิกายน 2560)
ธ.ค./2561
  -ติดปัญหากรรมสิทธิ์ที่ดินจ่ายค่าเวนคืนที่ดินยังไม่หมด(รับมอบพื้นที่ครั้งที่ 1 วันที่ 8 พฤศจิกายน 2560)
พ.ย./2561
  -ติดปัญหากรรมสิทธิ์ที่ดินจ่ายค่าเวนคืนที่ดินยังไม่หมด(รับมอบพื้นที่ครั้งที่ 1 วันที่ 8 พฤศจิกายน 2560)
ต.ค./2561
  -ติดปัญหากรรมสิทธิ์ที่ดินจ่ายค่าเวนคืนที่ดินยังไม่หมด(รับมอบพื้นที่ครั้งที่ 1 วันที่ 8 พฤศจิกายน 2560)
ก.ย./2561
  -ติดปัญหากรรมสิทธิ์ที่ดินจ่ายค่าเวนคืนที่ดินยังไม่หมด(รับมอบพื้นที่ครั้งที่ 1 วันที่ 8 พฤศจิกายน 2560) -ติดปัญหาการขออนุญาตใช้พื้นที่ของกรมชลประทาน
ส.ค./2561
  -ติดปัญหากรรมสิทธิ์ที่ดินจ่ายค่าเวนคืนที่ดินยังไม่หมด(รับมอบพื้นที่ครั้งที่ 1 วันที่ 8 พฤศจิกายน 2560) -ติดปัญหาการขออนุญาตใช้พื้นที่ของกรมชลประทาน
ก.ค./2561
  -ติดปัญหากรรมสิทธิ์ที่ดินจ่ายค่าเวนคืนที่ดินยังไม่หมด(รับมอบพื้นที่ครั้งที่ 1 วันที่ 8 พฤศจิกายน 2560) -ติดปัญหาการขออนุญาตใช้พื้นที่ของกรมชลประทาน
มิ.ย./2561
  -ติดปัญหากรรมสิทธิ์ที่ดินจ่ายค่าเวนคืนที่ดินยังไม่หมด(รับมอบพื้นที่ครั้งที่ 1 วันที่ 8 พฤศจิกายน 2560) -ติดปัญหาการขออนุญาตใช้พื้นที่ของกรมชลประทาน
พ.ค./2561
  -ติดปัญหากรรมสิทธิ์ที่ดินจ่ายค่าเวนคืนที่ดินยังไม่หมด(รับมอบพื้นที่ครั้งที่ 1 วันที่ 8 พฤศจิกายน 2560) -ติดปัญหาการขออนุญาตใช้พื้นที่ของกรมชลประทาน
เม.ย./2561
  -ติดปัญหากรรมสิทธิ์ที่ดินจ่ายค่าเวนคืนที่ดินยังไม่หมด(รับมอบพื้นที่ครั้งที่ 1 วันที่ 8 พฤศจิกายน 2560) -ติดปัญหาการขออนุญาตใช้พื้นที่ของกรมชลประทาน
มี.ค./2561
  -ติดปัญหากรรมสิทธิ์ที่ดินจ่ายค่าเวนคืนที่ดินยังไม่หมด(รับมอบพื้นที่ครั้งที่ 1 วันที่ 8 พฤศจิกายน 2560) -ติดปัญหาการขออนุญาตใช้พื้นที่ของกรมชลประทาน
ก.พ./2561
  -ติดปัญหากรรมสิทธิ์ที่ดินจ่ายค่าเวนคืนที่ดินยังไม่หมด(รับมอบพื้นที่ครั้งที่ 1 วันที่ 8 พฤศจิกายน 2560) -ติดปัญหาการขออนุญาตใช้พื้นที่ของกรมชลประทาน
ม.ค./2561
  -ติดปัญหากรรมสิทธิ์ที่ดินจ่ายค่าเวนคืนที่ดินยังไม่หมด(รับมอบพื้นที่ครั้งที่ 1 วันที่ 8 พฤศจิกายน 2560) -ติดปัญหาการขออนุญาตใช้พื้นที่ของกรมชลประทาน
พ.ย./2560
  - ติดปัญหากรรมสิทธิ์ที่ดินจ่ายค่าเวนคืนที่ดินยังไม่หมด (รับมอบพื้นที่ครั้งที่ 1 วันที่ 8 พฤศจิกายน 2560) - ติดปัญหาการขออนุญาตใช้พื้นที่ของกรมชลประทาน
ต.ค./2560
  - ติดปัญหากรรมสิทธิ์ที่ดินจ่ายค่าเวนคืนที่ดินยังไม่หมด
ก.ย./2560
  - พื้นที่่ก่อสร้างติดกรรมสิทธิ์ที่ดินยังไม่ได้จ่ายค่าเวนคืนที่ดินทั้งหมด
ส.ค./2560
  - ติดปัญหากรรมสิทธิ์ที่ดินยังไม่ได้จ่ายค่าเวนคืนที่ดินทั้งหมด
ก.ค./2560
  - ติดปัญหากรรมสิทธิ์ที่ดินยังไม่ได้จ่ายค่าเวนคืนที่ดินทั้งหมด
มิ.ย./2560
  - ติดปัญหากรรมสิทธิ์ที่ดินยังไม่ได้จ่ายค่าเวนคืนที่ดินทั้งหมด
พ.ค./2560
  - ติดปัญหากรรมสิทธิ์ที่ดินยังไม่ได้จ่ายค่าเวนคืนที่ดิน ทั้งหมด
เม.ย./2560
   - ติดปัญหากรรมสิทธิ์ที่ดินยังไม่ได้จ่ายค่าเวนคืนที่ดิน ทั้งหมด
มี.ค./2560
   - ติดปัญหากรรมสิทธิ์ที่ดินยังไม่ได้จ่ายค่าเวนคืนที่ดิน ทั้งหมด
ก.พ./2560
  - ติดปัญหากรรมสิทธิ์ที่ดินยังไม่ได้จ่ายเงินค่าเวนคืนที่ดินทั้งหมด
ม.ค./2560
  - ติดปัญหากรรมสิทธิ์ที่ดินยังไม่ได้จ่ายค่าเวนคืนที่ดิน ทั้งหมด
ธ.ค./2559
  - ติดปัญหากรรมสิทธิ์ที่ดินยังไม่ได้จ่ายค่าเวนคืน ที่ดินทั้งหมด
พ.ย./2559
  - ติดปัญหากรรมสิทธิ์ที่ดินยังไม่ได้จ่ายค่าเวนคืนที่่ดิน ทั้งหมด
ลิขสิทธิ์ © 2016 สำนักก่อสร้างทางที่ 1 กรมทางหลวง
อาคารเฉลียววัชรพุกก์ ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400