ปัญหาอุปสรรค

โครงการก่อสร้างทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง สายบางใหญ่ - กาญจนบุรี ช่วง กม.50+000.000 - กม.55+500.000 (ตอน 15)
เดือน/ปี
ปัญหา
มี.ค./2563
  1. พื้นที่ติดกรรมสิทธิ์ 2. เสาไฟฟ้า 3. พื้นที่เอกชน 3.1 ชัยยุทธฟาร์ม ( ฟาร์มเลี้ยงสุกร ) กม. 53+900 - กม. 54+450 3.2 บริษัท รุ่งสินเจริญ จำกัด ( โรงงานย้อมสีผ้า ) กม. 54+800 - กม. 55+300
ก.พ./2563
  1.พื้นที่ติดกรรมสิทธิ์ 2.เสาไฟฟ้า 3.พื้นที่เอกชน 3.1 ชัยยุทธฟาร์ม (ฟาร์มเลี้ยงสุกร) กม.53+900 - กม.54+450 3.2 บริษัทรุ่งสินเจริญ จำกัด (โรงงานย้อมผ้า) กม.54+800 - กม.55+300
ม.ค./2563
  1.พื้นที่ติดกรรมสิทธิ์ 2.เสาไฟฟ้า 3.พื้นที่เอกชน 3.1 ชัยยุทธฟาร์ม (ฟาร์มเลี้ยงสุกร) กม.53+900 - กม.54+450 3.2 บริษัท รุ่งสินเจริญ จำกัด (โรงงานย้อมสีผ้า) กม.54+800 - กม.55+300
ธ.ค./2562
  1.พื้นที่ติดกรรมสิทธิ์ 2.เสาไฟฟ้า 3.พื้นที่เอกชน 3.1 ชัยยุทธฟาร์ม(ฟาร์มเลี้ยงสุกร)กม.53+900-กม.54+450 3.2 บริษัท รุ่งสินเจริญ จำกัด (โรงงานย้อมสีผ้า)กม.54+800-กม.55+300
พ.ย./2562
  1.พื้นที่ติดกรรมสิทธิ์ 2.เสาไฟฟ้า 3.พื้นที่เอกชน 3.1 ชัยยุทธฟาร์ม(ฟาร์มเลี้ยงสุกร)กม.53+900-กม.54+450 3.2 บริษัท รุ่งสินเจริญ จำกัด (โรงงานย้อมสีผ้า)กม.54+800-กม.55+300
ต.ค./2562
  1.พื้นที่ติดกรรมสิทธิ์ 2.เสาไฟฟ้า 3.พื้นที่เอกชน 3.1 ชัยยุทธฟาร์ม(ฟาร์มเลี้ยงสุกร)กม.53+900-กม.54+450 3.2 บริษัท รุ่งสินเจริญ จำกัด (โรงงานย้อมสีผ้า)กม.54+800-กม.55+300
ก.ย./2562
  1.พื้นที่ติดกรรมสิทธิ์ 2.เสาไฟฟ้า 3.พื้นที่เอกชน 3.1 ชัยยุทธฟาร์ม(ฟาร์มเลี้ยงสุกร)กม.53+900-กม.54+450 3.2 บริษัท รุ่งสินเจริญ จำกัด (โรงงานย้อมสีผ้า)กม.54+800-กม.55+300
ส.ค./2562
  1.พื้นที่ติดกรรมสิทธิ์ 2.เสาไฟฟ้า 3.พื้นที่เอกชน 3.1 ชัยยุทธฟาร์ม(ฟาร์มเลี้ยงสุกร)กม.53+900-กม.54+450 3.2 บริษัท รุ่งสินเจริญ จำกัด (โรงงานย้อมสีผ้า)กม.54+800-กม.55+300
ก.ค./2562
  1.พื้นที่ติดกรรมสิทธิ์ 2.เสาไฟฟ้า 3.พื้นที่เอกชน 3.1 ชัยยุทธฟาร์ม(ฟาร์มเลี้ยงสุกร)กม.53+900-กม.54+450 3.2 บริษัท รุ่งสินเจริญ จำกัด (โรงงานย้อมสีผ้า)กม.54+800-กม.55+300
มิ.ย./2562
  1.พื้นที่ติดกรรมสิทธิื 2.เสาไฟฟ้า 3.พื้นที่เอกชน 3.1 ชัยยุทธ์ฟาร์ม(ฟาร์มเลี้ยงหมู)กม.53+900-กม.54+450 3.2 บริษัทรุ่งสินเจริญจำกัด(โรงงานย้อมผ้า)กม.54+800-กม.55+300
พ.ค./2562
  1.พื้นที่ติดกรรมสิทธิ์ 2.เสาไฟฟ้า 3.พื้นที่เอกชน 3.1 ชัยยุทธฟาร์ม(ฟาร์มเลี้ยงหมู)กม.53+900-กม.54+450 3.2 บริษัทรุ่งสินเจริญจำกัด (โรงงานย้อมผ้า)กม.54+800 - กม.55+300
เม.ย./2562
  1.พื้นที่ติดกรรมสิทธิ์ 2.เสาไฟฟ้า 3.พื้นที่เอกชน 3.1 ชัยยุทธฟาร์ม(ฟาร์มเลี้ยงหมู)กม.53+900-กม.54.450 3.2 บริษัทรุ่งสินเจริญจำกัด(โรงงานย้อมผ้า)กม.54+800-กม.55+300
มี.ค./2562
  1.พื้นที่ติดกรรมสิทธิ์ 2.เสาไฟฟ้า 3.พื้นที่เอกชน 3.1 ชัยยุทธฟาร์ม(ฟาร์มเลี้ยงหมู)กม.53+900-กม.54.450 3.2 บริษัท รุ่งสินเจริญ จำกัด(โรงงานย้อมผ้า) กม.54+800-กม.55+300
ก.พ./2562
  1.พื้นที่ติดกรรมสิทธิ์ 2.เสาไฟฟ้า 3.คลองชลประทาน 4.พื้นที่เอกชน 4.1 ชัยยุทธฟาร์ม(ฟาร์มเลี้ยงหมู)กม.53+900-กม.54.450 4.2 บริษัทรุ่งสินเจริญจำกัด (โรงงานย้อมผ้า)กม.54+800-กม.55+300
ม.ค./2562
  1.พื้นที่ติดกรรมสิทธิ์ 2.เสาไฟฟ้า 3.คลองชลประทาน 4.พื้นที่เอกชน 4.1 ชัยยุทธฟาร์ม(ฟาร์มเลี้ยงหมู) กม.53+900-กม.54+450 4.2 บริษัทรุ่งสินเจริญจำกัด(โรงงานย้อมผ้า)กม.54+800-กม.55+300
ธ.ค./2561
  1.พื้นที่ติดกรรมสิทธิ์ 2.เสาไฟฟ้า 3.คลองชลประทาน 4.พื้นที่เอกชน 4.1 ชัยยุทธฟาร์ม กม.53+900-กม.54.450 4.2 บริษัทรุ่งสินเจริญจำกัด กม.54+800-กม.55+300
พ.ย./2561
  1.พื้นที่ติดกรรมสิทธิ์ 2.เสาไฟฟ้า 3.คลองชลประทาน 4.พื้นที่เอกชน 4.1 ชัยยุทธ์ฟาร์ม กม.53+900-กม.54+450 4.2 บริษัทรุ่งสินเจริญจำกัด กม.54+800-กม.55+300
ต.ค./2561
  1.พื้นที่ติดกรรมสิทธิ์ 2.เสาไฟฟ้า 3.คลองชลประทาน 4.พื้นที่เอกชน 4.1 ชัยยุทธฟาร์ม(ฟาร์มเลี้ยงหมู) กม.53+900-กม.54+450 4.2 บริษัท รุ่งสินเจริญ จำกัด(โรงงานย้อมผ้า)กม.54+800-กม.55+300
ก.ย./2561
  1.พื้นที่ติดกรรมสิทธิ์ 2.เสาไฟฟ้า 3.คลองชลประทาน 4.พื้นที่เอกชน 4.1 ชัยยุทธฟาร์ม กม.53+900-กม.54+450 4.2 โรงงานย้อมผ้า กม.54+800-กม.55+300
ส.ค./2561
  1.พื้นที่ติดกรรมสิทธิ์ 2.เสาไฟฟ้า 3.คลองชลประทาน 4.พื้นที่เอกชน 4.1 ชัยยุทธฟาร์ม(ฟาร์มเลี้ยงหมู) กม.53+900-กม.54+450 4.2 บริษัท รุ่งสินเจริญ จำกัด(โรงงานย้อมผ้า)กม.54+800-กม.55+300
ก.ค./2561
  1.พื้นที่ติดกรรมสิทธิ์ 2.เสาไฟฟ้า 3.คลองชลประทาน 4.พื้นที่เอกชน 4.1 ชัยยุทธฟาร์ม(ฟาร์มเลี้ยงหมู) กม.53+900-กม.54.450 4.2 บริษัท รุ่งสินเจริญ จำกัด(โรงงานย้อมผ้า) กม.54+800-กม.55+300
มิ.ย./2561
  1.พื้นที่ติดกรรมสิทธิ์ 2.เสาไฟฟ้า 3.คลองชลประทาน 4.พื้นที่เอกชน 4.1 ชัยยุทธฟาร์ม(ฟาร์มเลี้ยงหมู) กม.53+900-กม.54+450 4.2 บริษัท รุ่งสินเจริญ จำกัด(โรงงานย้อมผ้า)กม.54+800-กม.55+300
พ.ค./2561
  1.พื้นที่ติดกรรมสิทธิ์ 2.เสาไฟฟ้า 3.คลองชลประทาน 4.พื้นที่เอกชน 4.1 ชัยยุทธฟาร์ม(ฟาร์มเลี้ยงหมู) กม.53+900-กม.54+450 4.2 บริษัทรุ่งสินเจริญ จำกัด(โรงงานย้อมผ้า)กม.54+800-กม.55+300
เม.ย./2561
  1.พื้นที่ติดกรรมสิทธิ์ 2.เสาไฟฟ้า 3.คลองชลประทาน 4.พื้นที่เอกชน 4.1 ชัยยุทธฟาร์ม(ฟาร์มเลี้ยงหมู) กม.53+900-กม.54+450 4.2 บริษัทรุ่งสินเจริญ จำกัด(โรงงานย้อมผ้า) กม.54+800-กม.55+300
มี.ค./2561
  1.พื้นที่ติดกรรมสิทธิ์ 2.เสาไฟฟ้า 3.คลองชลประทาน 4.พื้นที่เอกชน 4.1 ชัยยุทธฟาร์ม(ฟาร์มเลี้ยงหมู)กม.53+900-กม.54.450 4.2 บริษัท รุ่งสินเจริญ จำกัด(โรงงานย้อมผ้า)กม.54.800-กม.55+300
ก.พ./2561
  1.พื้นที่ติดกรรมสิทธิ์ 2.เสาไฟฟ้า 3.คลองชลประทาน 4.พื้นที่เอกชน 4.1 ชัยยุทธฟาร์ม กม.53+900-กม.54+450 4.2 บริษัท รุ่งสินเจริญ กม.54+800-กม.55+300
ม.ค./2561
  1.พื้นที่ติดกรรมสิทธิ์ 2.เสาไฟฟ้า 3.คลองชลประทาน 4.พื้นที่เอกชน 4.1ชัยยุทธฟาร์ม (ฟาร์มเลี้ยงหมู) กม.53+900-กม.54+450 4.2 บริษัทรุ่งสินเจริญจำกัด(โรงงานย้อมผ้า)กม.54+800-กม.55+300
ส.ค./2560
  1.งานจัดกรรมสิทธิ์ 2.สายไฟฟ้าฝ่ายผลิตและสายไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 3.พื้นที่คลองกรมชลประทาน 4.พื้นที่เอกชน
ลิขสิทธิ์ © 2016 สำนักก่อสร้างทางที่ 1 กรมทางหลวง
อาคารเฉลียววัชรพุกก์ ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400