ปัญหาอุปสรรค

โครงการก่อสร้างทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง สายบางใหญ่ - กาญจนบุรี ช่วง กม.44+266.833 - กม.46+000.000 (ตอน 13)
เดือน/ปี
ปัญหา
ธ.ค./2562
  1.ยังไม่ได้รับมอบพื้นที่เนื่องจากติดปัญหากรรมสิทธิ์ที่ดิน 2.ติดขัดสาธารณูปโภคในพื้นที่ก่อสร้าง
พ.ย./2562
  1. ยังไม่ได้รับมอบพื้นที่ เนื่องจากติดปัญหากรรมสิทธิ์ที่ดิน 2.ติดขัดสาธารณูปโภคในพื้นที่ก่อสร้าง 3. แนวทางก่อสร้างพาดผ่าน หรือตัดผ่านหน่วยงานอื่นๆ และรอหนังสืออนุญาตให้ใช้พื้นที่
ต.ค./2562
  ปัญหาและอุปสรรค 1. ยังไม่ได้รับมอบพื้นที่ เนื่องจากติดปัญหากรรมสิทธิ์ที่ดิน 2.ติดขัดสาธารณูปโภคในพื้นที่ก่อสร้าง 3. แนวทางก่อสร้างพาดผ่าน หรือตัดผ่านหน่วยงานอื้นๆ และรอหนังสืออนุญาตให้ใช้พื้นที่
ก.ย./2562
  1. ปัญหาและอุปสรรค 1.1 ยังไม่ได้รับมอบพื้นที่ เนื่องจากติดปัญหากรรมสิทธิ์ที่ดิน 1.2 ติดขัดสาธารณูปโภคในพื้นที่ก่อสร้าง 1.3 แนวทางก่อสร้างพาดผ่าน หรือตัดผ่านหน่วยงานอื่นๆ และรอหนังสืออนุญาตให้ใช้พื้นที่
ส.ค./2562
  1. ยังไม่ได้รับมอบพื้นที่ เนื่องจากติดปัญหากรรมสิทธิ์ที่ดิน 2. ติดขัดสาธารณูปโภคในพื้นที่ก่อสร้าง 3. แนวทางก่อสร้างพาดผ่าน หรือตัดผ่านหน่วยงานอื่นๆ และรอหนังสืออนุญาตให้ใช้พื้นที่
ก.ค./2562
  1. ปัญหาและอุปสรรค 1.1 ยังไม่ได้รับมอบพื้นที่ เนื่องจากติดปัญหากรรมสิทธิ์ที่ดิน 1.2 ติดขัดสาธารณูปโภคในพื้นที่ก่อสร้าง 1.3 แนวทางก่อสร้างพาดผ่าน หรือตัดผ่านหน่วยงานอื้นๆ และรอหนังสืออนุญาตให้ใช้พื้นที่
มิ.ย./2562
  1. ยังไม่ได้รับมอบพื้นที่ เนื่องจากติดปัญหากรรมสิทธิ์ที่ดิน 2.ติดชัดสาธารณูปโภคในพื้นที่ก่อสร้าง 3.แนวทางก่อสร้างพาดผ่าน หรือ ตัดผ่านหน่วยงานอื่นๆ และรอหนังสืออนุญาตให้ใช้พื้นที่
พ.ค./2562
  1. ปัญหาและอุปสรรค 1.1 ยังไม่ได้รับมอบพื้นที่ เนื่องจากติดปัญหากรรมสิทธิ์ที่ดิน 1.2 ติดขัดสาธารณูปโภคในพื้นที่ก่อสร้าง 1.3 แนวทางก่อสร้างพาดผ่าน หรือตัดผ่านหน่วยงานอื่นๆ และรอหนังสืออนุญาตให้ใช้พื้นที่
เม.ย./2562
  1. ปัญหาและอุปสรร 1.1 ยังไม่ได้รับมอบพื้นที่ เนื่องจากติดปัญหากรรมสิทธิ์ที่ดิน 1.2 ติดขัดสาธารณูปโภคในพื้นที่ก่อสร้าง 1.3 แนวทางก่อสร้างพาดผ่าน หรือตัดผ่านหน่วยงานอื่นๆ และรอหนังสืออนุญาตให้ใช้พื้นที่ 2. แนวทางการแก้ไข 2.1 ประสานงานกับหน่วยงานจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน เพื่อกำหนดพื้นที่ก่อสร้างเป้าหมายเพื่อให้ทางหน่วยจัดกรรมสิทธิ์ที่ดินเร่งสำรวจ และประเมินราคาที่ดินสำหรับการเบิกจ่ายต่อไป 2.2 ประสานแขวงทางหลวงนครปฐม เพื่อขอให้แขวงทางหลวงนครปฐมติดต่อหน่วยงานต่างๆ ที่มีสาธารณูปโภคอยู่ในแนวทางก่อสร้า
มี.ค./2563
  1.1 ยังไมได้รับมอบพื้นที่ เนื่องจากติดปัญหากรรมสิทธิ์ที่ดิน 1.2 ติดขัดสาธารณูปโภคในพื้นที่ก่อสร้าง 1.3 แนวทางก่อสร้างพาดผ่าน หรือตัดผ่านหน่วยงานอื้นๆ และรอหนังสืออนุญาตให้ใช้พื้นที่
ก.พ./2562
  ปัญหาและอุปสรรค 1.1 ยังไม่ได้รับมอบพื้นที่ เนื่องจากติดปัญหากรรมสิทธิ์ที่ดิน 1.2 ติดขัดสาธารณูปโภคในพื้นที่ก่อสร้าง 1.3 แนวทางก่อสร้างพาดผ่าน หรือตัดผ่านหน่วยงานอื่นๆ และรอหนังสืออนุญาตให้ใช้พื้นที่
ม.ค./2562
  1. ยังไม่ได้รับมอบพื้นที่ เนื่องจากติดปัญหากรรมสิทธิ์ที่ดิน 2. ติดขัดสาธารณูโภคในพื้นที่ก่อสร้าง 3. แนวทางก่อสร้างพาดผ่าน หรือตัดผ่านหน่วยงานอื่นๆ และรอหนังสืออนุญาตให้ใช้พื้นที่
ลิขสิทธิ์ © 2016 สำนักก่อสร้างทางที่ 1 กรมทางหลวง
อาคารเฉลียววัชรพุกก์ ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400