ปัญหาอุปสรรค

โครงการก่อสร้างทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง สายบางใหญ่ - กาญจนบุรี ช่วง กม.35+900.000 - กม.38+500.000 (รวมทางแยกต่างระดับนครปฐมตะวันออก) (ตอน 11)
เดือน/ปี
ปัญหาอุปสรรค
สถานะการแก้ไขปัญหา
ม.ค./2565
  ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
  
ธ.ค./2564
  ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
  
พ.ย./2564
  ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
  
ต.ค./2564
  ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
  
ก.ย./2564
  ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
  
ส.ค./2564
  ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
  
ก.ค./2564
  ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
  
มิ.ย./2564
  ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
  
พ.ค./2564
  -
  
เม.ย./2564
  -
  
มี.ค./2564
  -
  
ก.พ./2564
  -
  
ม.ค./2564
  -
  
ธ.ค./2563
  -
  
พ.ย./2563
  -
  
ต.ค./2563
  -
  
ก.ย./2563
  -
  
ส.ค./2563
  -
  
ก.ค./2563
  -
  
มิ.ย./2563
  รอการขยายอายุสัญญา
  
พ.ค./2563
  รอการขยายอายุสัญญา
  
เม.ย./2563
  รอการขยายอายุสัญญา
  
มี.ค./2563
  การแก้ไขแบบและสัญญา
  
ก.พ./2563
  การแก้ไขแบบและสัญญา
  
ม.ค./2563
  ติดกรรมสิทธิ์ที่ดิน, การแก้ไขแบบและสัญญา
  
ธ.ค./2562
  ติดกรรมสิทธิ์ที่ดิน, การแก้ไขแบบและสัญญา
  
พ.ย./2562
  ติดกรรมสิทธิ์ที่ดิน, การแก้ไขแบบและสัญญา
  
ต.ค./2562
  ติดกรรมสิทธิ์ที่ดิน, การแก้ไขแบบและสัญญา
  
ก.ย./2562
  ติดกรรมสิทธิ์ที่ดิน, การแก้ไขแบบและสัญญา
  
ส.ค./2562
  ติดกรรมสิทธิ์ที่ดิน, การแก้ไขแบบและสัญญา
  
ก.ค./2562
  ติดกรรมสิทธิ์ที่ดิน, การแก้ไขแบบและสัญญา
  
มิ.ย./2562
  ติดกรรมสิทธิ์ที่ดิน, การแก้ไขแบบและสัญญา
  
พ.ค./2562
  ติดกรรมสิทธิ์ที่ดิน, การแก้ไขแบบและสัญญา
  
เม.ย./2562
  ติดกรรมสิทธิ์ที่ดิน, การแก้ไขแบบและสัญญา
  
มี.ค./2562
  ติดกรรมสิทธิ์ที่ดิน, การแก้ไขแบบและสัญญา
  
ก.พ./2562
  ติดกรรมสิทธิ์ที่ดิน, การแก้ไขแบบและสัญญา
  
ม.ค./2562
  ติดกรรมสิทธิ์ที่ดิน, การแก้ไขแบบและสัญญา
  
ธ.ค./2561
  ติดกรรมสิทธิ์ที่ดิน, การแก้ไขแบบและสัญญา
  
พ.ย./2561
  ติดกรรมสิทธิ์ที่ดิน, การแก้ไขแบบและสัญญา
  
ต.ค./2561
  ติดกรรมสิทธิ์ที่ดิน, การแก้ไขแบบและสัญญา
  
ก.ย./2561
  ติดกรรมสิทธิ์ที่ดิน, การแก้ไขแบบและสัญญา
  
ส.ค./2561
  ติดกรรมสิทธิ์ที่ดิน, การแก้ไขแบบและสัญญา
  
ก.ค./2561
  ติดกรรมสิทธิ์ที่ดิน
  
มิ.ย./2561
  ติดกรรมสิทธิ์ที่ดิน
  
พ.ค./2561
  ติดกรรมสิทธิ์ที่ดิน
  
เม.ย./2561
  ติดกรรมสิทธิ์ที่ดิน
  
มี.ค./2561
  ติดกรรมสิทธิ์ที่ดิน
  
ก.พ./2561
  ติดกรรมสิทธิ์ที่ดิน
  
ม.ค./2561
  ติดกรรมสิทธิ์ที่ดิน
  
ธ.ค./2560
  ติดกรรมสิทธิ์ที่ดิน
  
พ.ย./2560
  ติดกรรมสิทธิ์ที่ดิน
  
ต.ค./2560
  ติดกรรมสิทธิ์ที่ดิน
  
ก.ย./2560
  ติดกรรมสิทธิ์ที่ดิน
  
ลิขสิทธิ์ © 2016 สำนักก่อสร้างทางที่ 1 กรมทางหลวง
อาคารเฉลียววัชรพุกก์ ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400