ปัญหาอุปสรรค

โครงการก่อสร้างทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง สายบางใหญ่ - กาญจนบุรี ช่วง กม.9+000.000 - กม.13+000.000 (ตอน4)
เดือน/ปี
ปัญหา
มี.ค./2563
  ผู้รับจ้างได้รับมอบพื้นที่ก่อสร้างจากแขวงทางหลวงนนทบุรีแล้วเมื่อวันที่ 11 มกราคม 2561 ช่วง กม.9+400.000 - กม.9+850.000 ระยะทางประมาณ 450 ม. ผู้รับจ้างได้รับมอบพื้นที่เพิ่มเติมจากแขวงทางหลวงนนทบุรี ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563
ก.พ./2563
  ผู้รับจ้างได้รับพื้นที่จากแขวงทางหลวงนนทบุรีแล้ว เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2561 ช่วง กม.9+400.000 - กม.9+850.000 ระยะทางประมาณ 450 ม.ผู้รับจ้างได้รับมอบพื้นที่เพิ่มเติมจากแขวงทางหลวงนนทบุรี ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563
ม.ค./2563
   ผู้รับจ้างได้รับมอบพื้นที่ก่อสร้างจากแขวงทางหลวงนนทบุรีแล้ว ครั้งที่ 1 กม.9+400.000 - 9+850.000 (ประมาณ 11%) พื้นที่ส่วนที่เหลือติดขัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน
ธ.ค./2562
  ผู้รับจ้างได้รับมอบพื้นที่ก่อสร้างจากแขวงทางหลวงนนทบุรีแล้ว ครั้งที่ 1 กม.9+400.000 - 9+850.000 (ประมาณ 11%) พื้นที่ส่วนที่เหลือติดขัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน
พ.ย./2562
  ผู้รับจ้างได้รับมอบพื้นที่ก่อสร้างจากแขวงทางหลวงนนทบุรีแล้ว ครั้งที่ 1 กม.9+400.000 - 9+850.000 (ประมาณ 11%) พื้นที่ส่วนที่เหลือติดขัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน
ต.ค./2562
  ผู้รับจ้างได้รับมอบพื้นที่ก่อสร้างจากแขวงทางหลวงนนทบุรีแล้ว ครั้งที่ 1 กม.9+400.000 - 9+850.000 (ประมาณ 11%) พื้นที่ส่วนที่เหลือติดขัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน
ก.ย./2562
  ผู้รับจ้างได้รับมอบพื้นที่ก่อสร้างจากแขวงทางหลวงนนทบุรีแล้ว ครั้งที่ 1 กม.9+400.000 - 9+850.000 (ประมาณ 11%) พื้นที่ส่วนที่เหลือติดขัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน
ส.ค./2562
  ผู้รับจ้างได้รับมอบพื้นที่ก่อสร้างจากแขวงทางหลวงนนทบุรีแล้ว ครั้งที่ ๑ กม.9+400.000 - 9+850.000 (ประมาณ 11%) พื้นที่ส่วนที่เหลือติดขัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน
ก.ค./2562
  ผู้รับจ้างได้รับมอบพื้นที่จากแขวงทางหลวงนนทบุรี ครั้งที่ 1 กม.9+400-9+850 (ประมาณ 11%) พื้นที่ส่วนที่เหลือติดขัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน
มิ.ย./2562
  ผู้รับจ้างได้รับมอบพื้นที่จากแขวงทางหลวงนนทบุรี ครั้งที่ 1 กม.9+400-9+850 (ประมาณ 11%) พื้นที่ส่วนที่เหลือติดขัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน
พ.ค./2562
  ผู้รับจ้างได้รับมอบพื้นที่ก่อสร้างจากแขวงทางหลวงนนทบุรี กม.9+400.000 - 9+850.000 ระยะทางประมาณ 450 ม. ได้รับแบบที่แก้ไขแล้ว อยู่ระหว่างแก้ไขสัญญา ส่วนพื้นที่ที่เหลือติดกรรมสิทธื์ที่ดิน
เม.ย./2562
  ผู้รับจ้างได้รับมอบพื้นที่ก่อสร้างจากแขวงทางหลวงนนทบุรี กม.9+400.000 - 9+850.000 ระยะทางประมาณ 450 ม. ได้รับแบบที่แก้ไขแล้ว อยู่ระหว่างแก้ไขสัญญา ส่วนพื้นที่ที่เหลือติดกรรมสิทธื์ที่ดิน
มี.ค./2562
  ผู้รับจ้างได้รับมอบพื้นที่ก่อสร้างจากแขวงทางหลวงนนทบุรี กม.9+400.000 - 9+850.000 ระยะทางประมาณ 450 ม. ได้รับแบบที่แก้ไขแล้ว อยู่ระหว่างแก้ไขสัญญา ส่วนพื้นที่ที่เหลือติดกรรมสิทธื์ที่ดิน
ก.พ./2562
  ผู้รับจ้างได้รับมอบพื้นที่ก่อสร้างจากแขวงทางหลวงนนทบุรี กม.9+400.000 - 9+850.000 ระยะทางประมาณ 450 ม. ได้รับแบบที่แก้ไขแล้ว อยู่ระหว่างแก้ไขสัญญา ส่วนพื้นที่ที่เหลือติดกรรมสิทธื์ที่ดิน
ม.ค./2562
  ผู้รับข้างได้รับพื้นที่ก่อสร้างจากแขวงทางหลวงนนทบุรีแล้ว กม.9+400 - 9+850 ระยะทางประมาณ 450 ม. ได้รับแบบที่แก้ไขแล้ว อยู่ระหว่างแก้ไขสัญญา ส่วนพื้นที่ที่เหลือยังติดกรรมสิทธิ์ที่ดิน
ธ.ค./2561
  ผู้รับข้างได้รับพื้นที่ก่อสร้างจากแขวงทางหลวงนนทบุรีแล้ว กม.9+400 - 9+850 ระยะทางประมาณ 450 ม. ได้รับแบบที่แก้ไขแล้ว อยู่ระหว่างแก้ไขสัญญา ส่วนพื้นที่ที่เหลือยังติดกรรมสิทธิ์ที่ดิน
พ.ย./2561
  ผู้รับข้างได้รับพื้นที่ก่อสร้างจากแขวงทางหลวงนนทบุรีแล้ว กม.9+400 - 9+850 ระยะทางประมาณ 450 ม. ได้รับแบบที่แก้ไขแล้ว อยู่ระหว่างแก้ไขสัญญา ส่วนพื้นที่ที่เหลือยังติดกรรมสิทธิ์ที่ดิน
ต.ค./2561
  ผู้รับข้างได้รับพื้นที่ก่อสร้างจากแขวงทางหลวงนนทบุรีแล้ว กม.9+400 - 9+850 ระยะทางประมาณ 450 ม. ได้รับแบบที่แก้ไขแล้ว อยู่ระหว่างแก้ไขสัญญา ส่วนพื้นที่ที่เหลือยังติดกรรมสิทธิ์ที่ดิน
ก.ย./2561
  ผู้รับข้างได้รับพื้นที่ก่อสร้างจากแขวงทางหลวงนนทบุรีแล้ว กม.9+400 - 9+850 ระยะทางประมาณ 450 ม. ได้รับแบบที่แก้ไขแล้ว อยู่ระหว่างแก้ไขสัญญา ส่วนพื้นที่ที่เหลือยังติดกรรมสิทธิ์ที่ดิน
ส.ค./2561
  ผู้รับข้างได้รับพื้นที่ก่อสร้างจากแขวงทางหลวงนนทบุรีแล้ว กม.9+400 - 9+850 ระยะทางประมาณ 450 ม. ได้รับแบบที่แก้ไขแล้ว อยู่ระหว่างแก้ไขสัญญา ส่วนพื้นที่ที่เหลือยังติดกรรมสิทธิ์ที่ดิน
ก.ค./2561
  ผู้รับข้างได้รับพื้นที่ก่อสร้างจากแขวงทางหลวงนนทบุรีแล้ว กม.9+400 - 9+850 ระยะทางประมาณ 450 ม. ได้รับแบบที่แก้ไขแล้ว อยู่ระหว่างแก้ไขสัญญา ส่วนพื้นที่ที่เหลือยังติดกรรมสิทธิ์ที่ดิน
มิ.ย./2561
  ติดกรรมสิทธิ์ที่ดิน
พ.ค./2561
  ติดกรรมสิทธิ์ที่ดิน
เม.ย./2561
  ติดกรรมสิทธิ์ที่ดิน
มี.ค./2561
  ติดกรรมสิทธิ์ที่ดิน
ก.พ./2561
  ติดกรรมสิทธิ์ที่ดิน
ม.ค./2561
  ติดกรรมสิทธิ์ที่ดิน
มิ.ย./2560
  ยังไม่ได้รับมอบพื้นที่จากกรรมสิทธิ์ที่ดิน
ลิขสิทธิ์ © 2016 สำนักก่อสร้างทางที่ 1 กรมทางหลวง
อาคารเฉลียววัชรพุกก์ ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400