ปัญหาอุปสรรค

โครงการก่อสร้างทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง สาย บางใหญ่ - กาญจนบุรี ช่วง กม.0+400 - กม.4.100 (ตอน 2)
เดือน/ปี
ปัญหาอุปสรรค
สถานะการแก้ไขปัญหา
พ.ค./2566
  งานสะพานรอโครงการฯ ตอน 1 ขยายเส้นทางรองรับการจราจร และผลกระทบจากCOVID-19
(งด/ลดค่าปรับ 7 ม.ค.63 - 9 ม.ค.66)
ปรับร้อยละ 0 16 ม.ค.66 - 15 เม.ย.68
  
เม.ย./2566
  งานสะพานรอโครงการฯ ตอน 1 ขยายเส้นทางรองรับการจราจร และผลกระทบจากCOVID-19
(งด/ลดค่าปรับ 7 ม.ค.63 - 9 ม.ค.66)
ปรับร้อยละ 0 16 ม.ค.66 - 15 เม.ย.68
  
มี.ค./2566
  งานสะพานรอโครงการฯ ตอน 1 ขยายเส้นทางรองรับการจราจร และผลกระทบจากCOVID-19
(งด/ลดค่าปรับ 7 ม.ค.63 - 9 ม.ค.66)
ปรับร้อยละ 0 16 ม.ค.66 - 15 เม.ย.68
  
ก.พ./2566
  งานสะพานรอโครงการฯ ตอน 1 ขยายเส้นทางรองรับการจราจร และผลกระทบจากCOVID-19
(งด/ลดค่าปรับ 7 ม.ค.63 - 9 ม.ค.66)
ปรับร้อยละ 0 16 ม.ค.66 - 15 เม.ย.68
  
ม.ค./2566
  งานสะพานรอโครงการฯ ตอน 1 ขยายเส้นทางรองรับการจราจร และผลกระทบจากCOVID-19
(งด/ลดค่าปรับ 7 ม.ค.63 - 9 ม.ค.66)
ปรับร้อยละ 0 16 ม.ค.66 - 15 เม.ย.68
  
ธ.ค./2565
  งานสะพานรอโครงการฯ ตอน 1 ขยายเส้นทางรองรับการจราจร และผลกระทบจากCOVID-19
(งด/ลดค่าปรับ 7 ม.ค.63 - 9 ม.ค.66)
ปรับร้อยละ 0 16 ม.ค.66 - 15 เม.ย.68
  
พ.ย./2565
  
  
ต.ค./2565
  
  
ก.ย./2565
  
  
ส.ค./2565
  
  
ก.ค./2565
  
  
มิ.ย./2565
  
  
พ.ค./2565
  
  
เม.ย./2565
  
  
มี.ค./2565
  - กม.0+400 ถึง กม.1+400 ติดขัดการก่อสร้างสะพาน เนื่องจากรอการขยายเส้นทางเพื่อรองรับการจราจรบนถนนรัตนาธิเบศร์ (เดิม) ซึ่งดำเนินการโดยโครงการฯ (ตอน 1)
- ขาดแรงงานเนื่องจากโรคระบาดโควิด-2019
  - ประสานงานนายช่างโครงการฯ ตอน 1 เพื่อวางแผนร่วมกันในส่วนงานขยายเส้นทาง Ramp ES และ EW รองรับการจราจรบนถนนรัตนาฯ จึงเริ่มก่อสร้างสะพาน Main Viaduct LT&RT ต่อไป
ก.พ./2565
  - กม.0+400 ถึง กม.1+400 ติดขัดการก่อสร้างสะพาน เนื่องจากรอการขยายเส้นทางเพื่อรองรับการจราจรบนถนนรัตนาธิเบศร์ (เดิม) ซึ่งดำเนินการโดยโครงการฯ (ตอน 1)
- ขาดแรงงานเนื่องจากโรคระบาดโควิด-2019
  - ประสานงานนายช่างโครงการฯ ตอน 1 เพื่อวางแผนร่วมกันในส่วนงานขยายเส้นทาง Ramp ES และ EW รองรับการจราจรบนถนนรัตนาฯ จึงเริ่มก่อสร้างสะพาน Main Viaduct LT&RT ต่อไป
ม.ค./2565
  - กม.0+400 ถึง กม.1+400 ติดขัดการก่อสร้างสะพาน เนื่องจากรอการขยายเส้นทางเพื่อรองรับการจราจรบนถนนรัตนาธิเบศร์ (เดิม) ซึ่งดำเนินการโดยโครงการฯ (ตอน 1)
- ขาดแรงงานเนื่องจากโรคระบาดโควิด-2019
  - ประสานงานนายช่างโครงการฯ ตอน 1 เพื่อวางแผนร่วมกันในส่วนงานขยายเส้นทาง Ramp ES และ EW รองรับการจราจรบนถนนรัตนาฯ จึงเริ่มก่อสร้างสะพาน Main Viaduct LT&RT ต่อไป
ธ.ค./2560
  -ไม่สรามารถดำเนินการก่อสร้างใดๆได้เนื่องจากยังมิได้จัดกรรมสิทธิ์ (การรับมอมพื้นที่ 0.000% )
-แนวเส้นทาง Ramp ES, Ramp NS จำเป็นต้องเร่งดำเนินการก่อน เนื่องจากเป็นส่วนขยายการจราจรเพื่อรองรับการก่อสร้างสะพาน Main LT&RT (เป็นพื้นที่ทับซ้อนระหว่างโครงการฯ ตอน 1+2)
-แนวสะพาน Main LT&RT พาดผ่านอาคารหมวดทางหลวงยางใหญ่และอาคารตำราจทางหลวง
  
พ.ย./2560
   - ไม่สามารถดำเนินการก่อสร้างใดๆได้เนื่องจากยังมิได้จัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน (การรับมอบพื้นที่ 0.000%)
- แนวเส้นทาง Ramp ES, Ramp NS จำเป็นต้องเร่งดำเนินการก่อน เนื่องจากเป็นส่วนขยายการจราจรเพื่อรองรับการก่อสร้างสะพาน Main LT&RT (เป็นพื้นที่ทับซ้อนระหว่างโครงการ ตอน 1+2)
- แนวสะพาน Main LT&RT พาดผ่านอาคารหมวดทางหลวงบางใหญ่และอาคารตำรวจทางหลวง
  
ต.ค./2560
  - ไม่สามารถดำเนินการก่อสร้างใดๆได้เนื่องจากยังมิได้จัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน (การรับมอบพื้นที่ 0.000%)
- แนวเส้นทาง Ramp ES, Ramp NS จำเป็นต้องเร่งดำเนินการก่อน เนื่องจากเป็นส่วนขยายการจราจรเพื่อรองรับการก่อสร้างสะพาน Main LT&RT (เป็นพื้นที่ทับซ้อนระหว่างโครงการ ตอน 1+2)
- แนวสะพาน Main LT&RT พาดผ่านอาคารหมวดทางหลวงบางใหญ่และอาคารตำรวจทางหลวง
  
ก.ย./2560
  - ไม่สามารถดำเนินการก่อสร้างใดๆได้เนื่องจากยังมิได้จัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน (การรับมอบพื้นที่ 0.000%)
- แนวเส้นทาง Ramp ES, Ramp NS จำเป็นต้องเร่งดำเนินการก่อน เนื่องจากเป็นส่วนขยายการจราจรเพื่อรองรับการก่อสร้างสะพาน Main LT&RT (เป็นพื้นที่ทับซ้อนระหว่างโครงการ ตอน 1+2)
- แนวสะพาน Main LT&RT พาดผ่านอาคารหมวดทางหลวงบางใหญ่และอาคารตำรวจทางหลวง
  
ส.ค./2560
  -ไม่สามารถดำเนินการก่อสร้างได้เนื่องจากยังเป็นพื้นที่ทับซ้อนกับโครงการฯ ตอน 1 ผนวกกับไม่ผ่านการอนุมัติการปิดเบี่ยงการจราจร โดยประชาสัมพันธ์แล้ว ณ ห้องประชมแขวงทางหลวงนนทบุรี เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2560
-พื้นที่อื่นๆ รอการจัดกรรมสิทธิ์ และรับมอบพื้นที่ก่อสร้างจากแขวงทางหลวงนนทบุรี
  
ก.ค./2560
  -ไม่สามารถดำเนินการก่อสร้างได้เนื่องจากยังเป็นพื้นที่ทับซ้อนกับโครงการฯ ตอน 1 ผนวกกับไม่ผ่านการอนุมัติการปิดเบี่ยงการจราจร โดยประชาสัมพันธ์แล้ว ณ ห้องประชมแขวงทางหลวงนนทบุรี เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2560
-พื้นที่อื่นๆ รอการจัดกรรมสิทธิ์ และรับมอบพื้นที่ก่อสร้างจากแขวงทางหลวงนนทบุรี
  
มิ.ย./2560
  -ไม่สามารถดำเนินการก่อสร้างได้เนื่องจากยังเป็นพื้นที่ทับซ้อนกับโครงการฯ ตอน 1 ผนวกกับไม่ผ่านการอนุมัติการปิดเบี่ยงการจราจร โดยประชาสัมพันธ์แล้ว ณ ห้องประชมแขวงทางหลวงนนทบุรี เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2560
-พื้นที่อื่นๆ รอการจัดกรรมสิทธิ์
  
พ.ค./2560
  -ไม่สามารถดำเนินการก่อสร้างได้เนื่องจากยังเป็นพื้นที่ทับซ้อนกับโครงการฯ ตอน 1 ผนวกกับไม่ผ่านการอนุมัติการปิดเบี่ยงการจราจร โดยประชาสัมพันธ์แล้ว ณ ห้องประชมแขวงทางหลวงนนทบุรี เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2560
-พื้นที่อื่นๆ รอการจัดกรรมสิทธิ์
  
เม.ย./2560
  -ไม่สามารถดำเนินการก่อสร้างได้เนื่องจากยังเป็นพื้นที่ทับซ้อนกับโครงการฯ ตอน 1 ผนวกกับไม่ผ่านการอนุมัติการปิดเบี่ยงการจราจร โดยประชาสัมพันธ์แล้ว ณ ห้องประชมแขวงทางหลวงนนทบุรี เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2560
-พื้นที่อื่นๆ รอการจัดกรรมสิทธิ์
  
มี.ค./2560
  -ไม่สามารถดำเนินการก่อสร้างได้เนื่องจากยังมิได้ประชาสัมพันธ์การปิดเบี่ยงการจราจรบนถนนรัตนาธิเบศร์
-พื้นที่อื่นๆ รอการจัดกรรมสิทธิ์
-แบบก่อสร้างไม่ชัดเจนในเรื่องการขออนุญาติก่อสร้างในพื้นที่ลำคลองและทางสาธารณะ
  
ลิขสิทธิ์ © 2016 สำนักก่อสร้างทางที่ 1 กรมทางหลวง
อาคารเฉลียววัชรพุกก์ ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400