ปัญหาอุปสรรค

โครงการจ้างเหมาทำการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 4084 สาย บ.ค่าย - บ.สะปอม
เดือน/ปี
ปัญหาอุปสรรค
สถานะการแก้ไขปัญหา
มิ.ย./2565
  ปัญหาสาธารณูปโภคติดขัดการก่อสร้าง
  
พ.ค./2565
  1.ความปลอดภัยในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนใต้
2.จากผลกระทบการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด 19
3.ปัญหาเสาไฟฟ้าติดขัดในเขตทางหลวง (อยู่ระหว่างดำเนินการรื้อย้าย)
  1.แขวงทางหลวงนราธิวาส มีหนังสือเลขที่ คค 06109/608 ลงวันที่ 1 เมษายน 2565 ถึงผู้จัดการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จังหวัดนราธิวาส เรื่อง ขอให้ย้ายเสาไฟฟ้าที่ติดขัดการก่อสร้าง
เม.ย./2565
  1.ความปลอดภัยในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้
2.จากผลกระทบประกาศจังหวัดนราธิวาส เรื่อง มาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด 19
3.ปัญหาเสาไฟฟ้าติดขัดในเขตทางหลวง (อยู่ระหว่างดำเนินการขออนุญาตรื้อย้าย)
  1.แขวงทางหลวงนราธิวาส มีหนังสือเลขที่ คค 06109/608 ลงวันที่ 1 เมษายน 2565 ถึงผู้จัดการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จังหวัดนราธิวาส เรื่อง ขอให้ย้ายเสาไฟฟ้าที่ติดขัดการก่อสร้าง
มี.ค./2565
  1.มีฝนตกหนักติดต่อกันหลายวัน
2.จากผลกระทบประกาศจังหวัดนราธิวาส เรื่อง มาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด 19
  
ลิขสิทธิ์ © 2016 สำนักก่อสร้างทางที่ 1 กรมทางหลวง
อาคารเฉลียววัชรพุกก์ ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400