ปัญหาอุปสรรค

โครงการก่อสร้างบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาคทางหลวงหมายเลข 1088 สาย ออบหลวง - แม่ซา (เป็นตอนๆ)
เดือน/ปี
ปัญหาอุปสรรค
สถานะการแก้ไขปัญหา
มิ.ย./2565
  1.มีการขอแก้ไขแบบก่อสร้าง
2.มีการขอปรับเปลี่ยนช่วง กม. ทั้ง 3 ช่วง
3.อบต.แม่นาจร ขอให้ปรับปรุงรางระบายน้ำ
4.หมู่บ้านอมขูด ขอความอนุเคราะห์ปรับปรุงผิวทางชำรุด
  ข้อ1 และข้อ2 กำลังอยู่ระหว่างการแก้ไขแบบ
ข้อ3 เห็นควรให้ทำภารกิจหลักให้แล้วเสร็จก่อน
ข้อ4 หากแก้ไขแบบตามข้อ1และ2แล้ว เห็นควรให้พิจารณาตามหลัง
พ.ค./2565
  ติดขัดเสาไฟฟ้า และสายสัญญาณสื่อสาร
  ดำเนินการแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อแก้ไขปัญหา
เม.ย./2565
  ติดขัดเสาไฟฟ้า และสายสัญญาณสื่อสาร
  ดำเนินการแจ้งข้อมูล กับเจ้าหน้าที่ กฟภ. และเจ้าหน้าที่สายสัญญาณ AIS,TRUE,กสทช,เน็ตประชารัฐ เพื่อเข้ามาแก้ไขปัญหา
มี.ค./2565
  -
  -
ก.พ./2565
  -
  -
ลิขสิทธิ์ © 2016 สำนักก่อสร้างทางที่ 1 กรมทางหลวง
อาคารเฉลียววัชรพุกก์ ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400