ปัญหาอุปสรรค

โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 106 สาย บ.ม่วงโตน - บ.บ่อหิน
เดือน/ปี
ปัญหาอุปสรรค
สถานะการแก้ไขปัญหา
มิ.ย./2565
  ติดขัดงานล้อมย้ายต้นไม้ในเขตทางหลวง กม.119+820.000 - กม.136+000.000
  1.แขวงทางหลวงลำพูน มีหนังสือเลขที่ คค 06010 (ส)/708 ลงวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2565 ถึงผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 1 (เชียงใหม่) เรื่องขอความอนุเคราะห์สำรวจต้นไม้ในเขตทางหลวง
2. สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 1 (เชียงใหม่) มีหนังสือเลขที่ ทส 1614.4/754 ลงวันที่ 1 มีนาคม 2565ถึงผู้อำนวยการแขวงทางหลวงลำพูน เรื่องขอความอนุเคราะห์สำรวจต้นไม้ในเขตทางหลวง โดยแนบสำเนาหนังสือเลขที่ ทส 1614.4/752 ลงวันที่ 1 มีนาคม 2565 ถึงผู้อำนวยการศูนย์ป่าไม้ลำพูน โดยให้ศูนย์ป่าไม้ลำพูนร่วมทำการสำรวจไม้ในเขตทางหลวงกับเจ้าหน้าที่ขององค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เขตเชียงใหม่ และเจ้าหน้าที่แขวงทางหลวงลำพูน
3. แขวงทางหลวงลำพูน มีหนังสือเลขที่ คค 06010 (ส)/1377 ลงวันที่ 24 มีนาคม 2565 ถึงผู้อำนวยการศูนย์ป่าไม้ลำพูนเรื่องขอแจ้งเจ้าหน้าที่ผู้ประสานงาน เพื่อร่วมทำการสำรวจไม้ในเขตทางหลวง ร่วมกับเจ้าหน้าที่ศูนย์ป่าไม้ลำพูน
พ.ค./2565
  ติดขัดงานล้อมย้ายต้นไม้ในเขตทางหลวง กม.119+820.000 - กม.136+000.000
  แขวงทางหลวงลำพูน มีหนังสือที่ คค.06010(ส)/1377 ลว.24 มีนาคม ถึงผู้อำนวยการศูนย์ป่าไม้ลำพูนเรื่องขอแจ้งเจ้าหน้าที่ผู้ประสานงาน เพื่อร่วมทำการสำรวจไม้ในเขตทางหลวง ร่วมกับเจ้าหน้าที่ศูนย์ป่าไม้ลำพูน
เม.ย./2565
  ติดขัดงานล้อมย้ายต้นไม้ในเขตทางหลวง กม.119+820.000 - กม.136+000.000
  1.แขวงทางหลวงลำพูน มีหนังสือเลขที่ คค 06010 (ส)/708 ลงวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2565 ถึงผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 1 (เชียงใหม่) เรื่องขอความอนุเคราะห์สำรวจต้นไม้ในเขตทางหลวง
2. สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 1 (เชียงใหม่) มีหนังสือเลขที่ ทส 1614.4/754 ลงวันที่ 1 มีนาคม 2565ถึงผู้อำนวยการแขวงทางหลวงลำพูน เรื่องขอความอนุเคราะห์สำรวจต้นไม้ในเขตทางหลวง โดยแนบสำเนาหนังสือเลขที่ ทส 1614.4/752 ลงวันที่ 1 มีนาคม 2565 ถึงผู้อำนวยการศูนย์ป่าไม้ลำพูน โดยให้ศูนย์ป่าไม้ลำพูนร่วมทำการสำรวจไม้ในเขตทางหลวงกับเจ้าหน้าที่ขององค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เขตเชียงใหม่ และเจ้าหน้าที่แขวงทางหลวงลำพูน
3. แขวงทางหลวงลำพูน มีหนังสือเลขที่ คค 06010 (ส)/1377 ลงวันที่ 24 มีนาคม 2565 ถึงผู้อำนวยการศูนย์ป่าไม้ลำพูนเรื่องขอแจ้งเจ้าหน้าที่ผู้ประสานงาน เพื่อร่วมทำการสำรวจไม้ในเขตทางหลวง ร่วมกับเจ้าหน้าที่ศูนย์ป่าไม้ลำพูน
มี.ค./2565
  
  
ก.พ./2565
  
  
ม.ค./2565
  
  
ธ.ค./2564
  
  
ลิขสิทธิ์ © 2016 สำนักก่อสร้างทางที่ 1 กรมทางหลวง
อาคารเฉลียววัชรพุกก์ ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400