ปัญหาอุปสรรค

โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 201 สาย บ.ผานกเค้า - บ.หลักร้อยหกสิบ
เดือน/ปี
ปัญหาอุปสรรค
สถานะการแก้ไขปัญหา
มิ.ย./2565
  ติดต้นไม้หวงห้ามในเขตก่อสร้าง
  ได้ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่รับผิดชอบ รอพื้นที่ ออป. เข้าดำเนินการตัดต้นไม้
พ.ค./2565
  ติดขัดต้นไม้หวงห้ามในเขตก่อสร้าง
  ได้ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่รับผิดชอบ รอพื้นที่ ออป.เข้าดำเนินการตัดต้นไม้
มี.ค./2565
  ติดขัดต้นไม้หวงห้ามในเขตก่อสร้าง
  รอ ออป.เข้าดำเนินการ
ลิขสิทธิ์ © 2016 สำนักก่อสร้างทางที่ 1 กรมทางหลวง
อาคารเฉลียววัชรพุกก์ ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400