ปัญหาอุปสรรค

จ้างเหมาทำการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 4137 สาย บ.ทุ่งตำเสา - แยกสวนเทศ
เดือน/ปี
ปัญหาอุปสรรค
สถานะการแก้ไขปัญหา
พ.ค./2565
   - แนวเสาไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อยู่ในพื้นที่ก่อสร้าง
- แนวท่อประปา อยู่ในพื้นที่ก่อสร้าง
- ติดขัดกรรมสิทธ์ที่ดินและสิ่งปลูกสร้างอยู่ในพื้นที่
ก่อสร้าง
- มีสายสื่อสารโทรคมนาคม อยู่ในพื้นที่ก่อสร้าง
- ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดไวรัสโคโร
น่า(2019)ในพื้นที่
   - โครงการฯ ได้ทำหนังสือถึงแขวงทางหลวงสตูลให้
ช่วยประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้เข้าทำการรื้อย้าย
สิ่งที่ติดขัดในเขตพื้นที่ก่อสร้างทางหลวง
เม.ย./2565
   - แนวเสาไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อยู่ในพื้นที่ก่อสร้าง
- แนวท่อประปา อยู่ในพื้นที่ก่อสร้าง
- ติดขัดกรรมสิทธ์ที่ดินและสิ่งปลูกสร้างอยู่ในพื้นที่
ก่อสร้าง
- มีสายสื่อสารโทรคมนาคม อยู่ในพื้นที่ก่อสร้าง
- ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดไวรัสโคโร
น่า(2019)ในพื้นที่
   - โครงการฯ ได้ทำหนังสือถึงแขวงทางหลวงสตูลให้
ช่วยประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้เข้าทำการรื้อย้าย
สิ่งที่ติดขัดในเขตพื้นที่ก่อสร้างทางหลวง
มี.ค./2565
   - แนวเสาไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อยู่ในพื้นที่ก่อสร้าง
- แนวท่อประปา อยู่ในพื้นที่ก่อสร้าง
- มีสิ่งปลูกสร้างติดขัด อยู่ในพื้นที่ก่อสร้าง
- มีสายสื่อสารโทรคมนาคม อยู่ในพื้นที่ก่อสร้าง
- ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดไวรัสโคโรน่า
(2019)ในพื้นที่
- พนักงานของกินการร่วมค้า วีเอช ติดเชื้อไวรัสโค
โรน่า (2019) ทั้งหมด 28 คน และมีผู้สัมผัส
เสี่ยงสูงทั้งหมด 40 คน
   - โครงการฯได้ทำหนังสือถถึงแขวงทางหลวงสตูลให้
ช่วยประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้เข้าทำการรื้อย้าย
สิ่งที่ติดขัดในเขตพื้นที่ก่อสร้างทางหลวง
ก.พ./2565
  - แนวเสาไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อยู่ในพื้นที่ก่อสร้าง
- แนวท่อประปา อยู่ในพื้นที่ก่อสร้าง
- มีสิ่งปลูกสร้างติดขัด อยู่ในพื้นที่ก่อสร้าง
- ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดไวรัสโคโรนา 2019 ในพื้นที่
  - โครงการฯ ได้ทำหนังสือถึงแขวงทางหลวงสตูลให้ช่วยประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้เข้าทำการรื้อย้าย สิ่งที่ติดขัดในเขตพื้นที่ก่อสร้างทางหลวง
ม.ค./2565
  -แนวเสาไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อยู่ในพื้นที่ก่อสร้าง
-แนวท่อประปา อยู่ในพื้นที่ก่อสร้าง
-มีสิ่งปลูกสร้างติดขัด อยู่ในพื้นที่ก่อสร้าง
-มีสายสื่อสารโทรคมนาคม อยู่ในพื้นที่ก่อสร้าง
-ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา(2019)ในพื้นที่
  
ธ.ค./2564
  -แนวเสาไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อยู่ในพื้นที่ก่อสร้าง
-แนวท่อประปา อยู่ในพื้นที่ก่อสร้าง
-มีสิ่งปลูกสร้างติดขัด อยู่ในพื้นที่ก่อสร้าง
-มีสายสื่อสารโทรคมนาคม อยู่ในพื้นที่ก่อสร้าง
-ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา(2019)ในพื้นที่
  
พ.ย./2564
  -แนวเสาไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อยู่ในพื้นที่ก่อสร้าง
-แนวท่อประปา อยู่ในพื้นที่ก่อสร้าง
-มีสิ่งปลูกสร้างติดขัด อยู่ในพื้นที่ก่อสร้าง
-มีสายสื่อสารโทรคมนาคม อยู่ในพื้นที่ก่อสร้าง
-ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา(2019)ในพื้นที่
  
ต.ค./2564
  ติดขัดแนวท่อประปา, แนวเสาไฟฟ้าและสายสื่อสารโทรคมนาคม
  
ก.ย./2564
  -
  
ลิขสิทธิ์ © 2016 สำนักก่อสร้างทางที่ 1 กรมทางหลวง
อาคารเฉลียววัชรพุกก์ ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400