ปัญหาอุปสรรค

โครงการก่อสร้างสายทางเลี่ยงเมืองนครสวรรค์ ด้านตะวันออก ตอน แยกทางหลวงหมายเลข 117 - บรรจบทางหลวงหมายเลข 225 ตอน 4
เดือน/ปี
ปัญหาอุปสรรค
สถานะการแก้ไขปัญหา
มิ.ย./2565
  1.สาธารณูปโภค ไฟฟ้าและสายสื่อสาร, ท่อประปาติดขัดแนวก่อสร้าง ทล.225 ระหว่าง กม.0+000 - กม.1+803 LT.,RT.
2.ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (Covid-19)
  1.โครงการฯ ประสานแขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ 2 (ตากฟ้า) จัดการประชุมสาธารณูปโภคที่ติดขัดงานก่อสร้างกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ณ ห้องประชุมแขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ 2 (ตากฟ้า) เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2564
2.โครงการฯ ประสานแขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ 2 (ตากฟ้า) ทำการเร่งรัดหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รื้อย้ายสาธารณูปโภคที่ติดขัดงานก่อสร้าง ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2565
3.สวมหน้ากากอนามัยป้องกันการแพร่เชื้อ และดำเนินการก่อสร้างโดยเว้นระยะห่างตามมาตรการที่กำหนด
พ.ค./2565
  1.สาธารณูปโภค ไฟฟ้าและสายสื่อสาร, ท่อประปาติดขัดแนวก่อสร้าง ทล.225 ระหว่าง กม.0+000 - กม.1+803 LT.,RT.
2.ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (Covid-19)
  1.โครงการฯ ประสานแขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ 2 (ตากฟ้า) จัดการประชุมสาธารณูปโภคที่ติดขัดงานก่อสร้างกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ณ ห้องประชุมแขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ 2 (ตากฟ้า) เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2564
2.โครงการฯ ประสานแขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ 2 (ตากฟ้า) ทำการเร่งรัดหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รื้อย้ายสาธารณูปโภคที่ติดขัดงานก่อสร้าง ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2565
เม.ย./2565
  1.สาธารณูปโภค ไฟฟ้าและสายสื่อสาร, ท่อประปาติดขัดแนวก่อสร้าง ทล.225 ระหว่าง กม.0+000 - กม.1+803 LT.,RT.
  1.โครงการฯ ประสานแขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ 2 (ตากฟ้า) จัดการประชุมสาธารณูปโภคที่ติดขัดงานก่อสร้างกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ณ ห้องประชุมแขวงฯ เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2565
2.โครงการฯ ประสานแขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ 2 (ตากฟ้า) ทำการเร่งรัดหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รื้อย้ายสาธารณูปโภคที่ติดขัดงานก่อสร้าง ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2565
มี.ค./2565
  1.สาธารณูปโภค ไฟฟ้าและสายสื่อสาร, ท่อประปาติดขัดแนวก่อสร้าง ทล.225 ระหว่าง กม.0+000 - กม.1+803 LT.,RT.
  1.โครงการฯ ประสานแขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ 2 (ตากฟ้า) ทำการเร่งรัดหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รื้อย้ายสาธารณูปโภคที่ติดขัดงานก่อสร้าง ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2565
ก.พ./2565
  1.สาธารณูปโภค ไฟฟ้าและสายสื่อสาร, ท่อประปาติดขัดแนวก่อสร้าง ทล.225 ระหว่าง กม.0+000 - กม.1+803 LT.,RT.
  1.โครงการฯ จัดทำรายละเอียดสาธารณูปโภคที่ติดขัดงานก่อสร้าง และดำเนินการแจ้งแขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ 2 (ตากฟ้า) ประสานหน่วยงานที่รับผิดชอบสาธารณูปโภคดังกล่าว เพื่อทำการรื้อย้ายต่อไป
ม.ค./2565
  1.น้ำท่วมพื้นที่ก่อสร้าง สายทางเลี่ยงเมือง ระหว่าง กม.11+200 - กม.15+267 LT.,RT. และ ท่วมพื้นที่ไหล่ทาง ทล.225 ระหว่าง กม.0+000 - กม.1+803 LT.,RT.
2.สาธารณูปโภค ไฟฟ้าและสายสื่อสาร, ท่อประปาติดขัดแนวก่อสร้าง ทล.225 ระหว่าง กม.0+000 - กม.1+803 LT.,RT.
  1.จังหวัดนครสวรรค์ ได้ประกาศให้พื้นที่ หมู่ที่ 1,2,3,4,5,6,7,8 ตำบลทับกฤชใต้ และหมู่ที่ 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14 ตำบลทับกฤช เป็นพื้นที่ประสบสาธารณภัย (พื้นที่โครงการฯ อยู่ในประกาศภัยพิบัติของจังหวัดฯ)
2.โครงการฯ จัดทำรายละเอียดสาธารณูปโภคที่ติดขัดงานก่อสร้าง และดำเนินการแจ้งแขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ 2 (ตากฟ้า) ประสานหน่วยงานที่รับผิดชอบสาธารณูปโภคดังกล่าว เพื่อทำการรื้อย้ายต่อไป
ธ.ค./2564
  น้ำท่วมพื้นที่ก่อสร้าง จังหวัดนครสวรรค์ได้ประกาศให้อำเภอชุมแสงเป็นพื้นที่ประสบภัยพิบัติ (พื้นที่ก่อสร้างของโครงการฯ อยู่ในประกาศภัยพิบัติของจังหวัด)
  
พ.ย./2564
  น้ำท่วมพื้นที่ก่อสร้าง จังหวัดนครสวรรค์ได้ประกาศให้อำเภอชุมแสงเป็นพื้นที่ประสบภัยพิบัติ (พื้นที่ก่อสร้างของโครงการฯ อยู่ในประกาศภัยพิบัติของจังหวัด)
  
ต.ค./2564
  น้ำท่วมพื้นที่ก่อสร้าง จังหวัดนครสวรรค์ได้ประกาศให้อำเภอชุมแสงเป็นพื้นที่ประสบภัยพิบัติ (พื้นที่ของโครงการฯ อยู่ในประกาศภัยพิบัติของจังหวัด)
  
ลิขสิทธิ์ © 2016 สำนักก่อสร้างทางที่ 1 กรมทางหลวง
อาคารเฉลียววัชรพุกก์ ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400