ปัญหาอุปสรรค

โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 3291 สาย บ.เจดีย์หัก - บ.หนองหอย
เดือน/ปี
ปัญหาอุปสรรค
สถานะการแก้ไขปัญหา
ก.ย./2565
  ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19)
  
ส.ค./2565
  ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19)
  
ก.ค./2565
  -ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19)
  -
มิ.ย./2565
  -
  -
พ.ค./2565
  
  
เม.ย./2565
  
  
มี.ค./2565
  - สาธารณูปโภค ไฟฟ้า, ประปา และโทรศัพท์ ติดขัดการก่อสร้าง ช่วง กม.1+700.000 - กม.2+900.000 ด้าน LT. & RT.
  โครงการฯ ทำหนังสือแจ้งแขวงทางหลวงราชบุรี เพื่อขอให้ประสานงานกับหน่วยงานสาธารณูปโภค ไฟฟ้า, ประปา และโทรศัพท์มาทำการรื้อย้ายต่อไป
ก.พ./2565
  สาธารณูปโภค ไฟฟ้า, ประปา และโทรศัพท์ ติดขัดการก่อสร้าง ช่วง กม.1+700.000 - กม.2+900.000 ด้าน LT. & RT.
  โครงการฯ ทำหนังสือแจ้งแขวงทางหลวงราชบุรี เพื่อขอให้ประสานงานกับหน่วยงานสาธารณูปโภค ไฟฟ้า, ประปา และโทรศัพท์มาทำการรื้อย้ายต่อไป
ม.ค./2565
  สาธารณูปโภค ไฟฟ้า, ประปา และโทรศัพท์ ติดขัดการก่อสร้าง ช่วง กม.1+700.000 - กม.2+900.000 ด้าน LT. & RT.
  โครงการฯ ทำหนังสือแจ้งแขวงทางหลวงราชบุรี เพื่อขอให้ประสานงานกับหน่วยงานสาธารณูปโภค ไฟฟ้า, ประปาและโทรศัพท์มาทำการรื้อย้ายต่อไป
ธ.ค./2564
   - สาธารณูปโภค ไฟฟ้า ประปา และโทรศัพท์ ติดขัดการก่อสร้าง ช่วง กม.1+700-กม.2+900 ด้าน LT&RT
   - โครงการฯ ทำหนังสือแจ้งแขวงทางหลวงราชบุรี เพื่อขอให้ประสานงานกับหน่วยงานสาธารณูปโภค ไฟฟ้า ประปา และโทรศัพท์มาทำการรื้อย้ายต่อไป
พ.ย./2564
  สาธารณูปโภคไฟฟ้า ประปา โทรศัพท์ ติดขัดการก่อสร้าง ช่วง กม.1+700 - กม.2+900 ด้าน LT&RT
  โครงการฯ ทำหนังสือแจ้งแขวงทางหลวงราชบุรี เพื่ีอขอให้ประสานงานกับหน่วยงานสาธารณูปโภค ไฟฟ้า ประปา และโทรศัพท์มาทำการรื้อย้ายต่อไป
ต.ค./2564
  - สาธารณูปโภค ไฟฟ้า, ประปา และโทรศัพท์ ติดขัดการก่อสร้าง ช่วง กม.1+700.000 - กม.2+900.000 ด้าน LT. & RT.
  - โครงการฯ ทำหนังสือแจ้งแขวงทางหลวงราชบุรี เพื่อขอให้ประสานงานกับหน่วยงานสาธารณูปโภค ไฟฟ้า, ประปา และโทรศัพท์มาทำการรื้อย้ายต่อไป
ก.ย./2564
  -
  -
ลิขสิทธิ์ © 2016 สำนักก่อสร้างทางที่ 1 กรมทางหลวง
อาคารเฉลียววัชรพุกก์ ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400