ปัญหาอุปสรรค

โครงการจ้างเหมาทำการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 11 สายแยกอินทร์บุรี - อ.สากเหล็ก ตอน อ.ทับคล้อ - อ.สากเหล็ก
เดือน/ปี
ปัญหาอุปสรรค
สถานะการแก้ไขปัญหา
พ.ค./2566
  -งานสาธารณูปโภคที่ติดขัดงานก่อสร้าง -การแก้ไขแบบงานก่อสร้างบางส่วนในสัญญา ให้สอดคล้องกับในสนาม
  - ประสานงาน หน่วยสาธารณูปโภคต่างๆ -นำเสนอคณะอนุกรรมการฯ เรื่องการแก้ไขแบบงานก่อสร้างบางส่วนในสัญญา ให้สอดคล้องกับในสนาม
เม.ย./2566
  -งานสาธารณูปโภคที่ติดขัดงานก่อสร้าง
-การแก้ไขแบบงานก่อสร้างบางส่วนในสัญญา ให้สอดคล้องกับในสนาม
  - ประสานงาน หน่วยสาธารณูปโภคต่างๆ
- นำเสนอคณะอนุกรรมการฯ เรื่องการแก้ไขแบบงานก่อสร้างบางส่วนในสัญญา ให้สอดคล้องกับในสนาม
มี.ค./2566
  เนื่องจากมีการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า งานที่รอการแก้ไขแบบ สาธารณูปโภคที่ติดขัดในพื้นที่ก่อสร้างบางส่วน ส่งผลให้การดาเนินงานมีความล่าช้า
  -
ก.พ./2566
  เนื่องจากมีการระบาดของโรคติดตั้งไวสัสโคโรน่า งานที่รอการแก้ไขแบบ สาธารณูปโภคที่ติดตัดในพื้นที่ก่อสร้างบางส่วน ส่งผลให้การดำเนินงานมีความล่าช้า
  -
ม.ค./2566
  เนื่องจากมีการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า งานที่รอการแก้ไขแบบ สาธารณูปโภคที่ติดขัดในพื้นที่ก่อสร้างบางส่วน ส่งผลให้การดำเนินงานมีความล่าช้า
  
ธ.ค./2565
  เนื่องจากมีการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า งานที่รอการแก้ไขแบบ สาธารณูปโภคที่ติดขัดในพื้นที่ก่อสร้างบางส่วน ส่งผลให้การดำเนินงานมีความล่าช้า
  
พ.ย./2565
  เนื่องจากมีการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า งานที่รอการแก้ไขแบบ สาธารณูปโภคที่ติดขัดในพื้นที่ก่อสร้างบางส่วน และปัญหาอุทกภัย ส่งผลให้การดำเนินงานมีความล่าช้า
  -
ต.ค./2565
   เนื่องจากมีสาธารณูปโภคติดขัดในพื้นที่ก่อสร้างบางส่วน รวมถึงสภาพอากาศในฤดูนี้ที่มีฝนตกชุกและงานที่รอการแก้ไขแบบ ส่งผลให้การดำเนินงานมีความล่าช้า
  -
ก.ย./2565
  เนื่องจากมีสาธารณูปโภคติดขัดในพื้นที่ก่อสร้างบางส่วน รวมถึงสภาพอากาศในฤดูนี้ที่มีฝนตกชุกและงานที่รอการแก้ไขแบบ ส่งผลให้การดำเนินงานมีความล่าช้า
  -
ส.ค./2565
  เนื่องจากมีการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า ทำให้ทั้งผู้ควบคุมงาน คนงาน ของทั้งโครงการฯ บริษัทผู้รับจ้างต้องแยกกักตัว และงานที่รอการแก้ไขแบบ ส่งผลให้การดำเนินงานมีความล่าช้า
  -
ก.ค./2565
  เนื่องจากมีการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า ทำให้ทั้งผู้ควบคุมงาน คนงาน ของทั้งโครงการฯ บริษัทผู้รับจ้างต้องแยกกักตัว และงานที่รอการแก้ไขแบบ ส่งผลให้การดำเนินงานมีความล่าช้า
  -
มิ.ย./2565
  เนื่องจากมีการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า ทำให้ทั้งผู้ควบคุมงาน คนงาน ของโครงการฯ บริษัทผู้รับจ้างต้องแยกกักตัว และงานที่รอการแก้ไขแบบ ส่งผลให้การดำเนินงานมีความล่าช้า
  -
พ.ค./2565
  เนื่องจากมีการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า ทำให้ทั้งผู้ควบคุมงาน คนงาน ของทั้งโครงกาารฯ บริษัทผู้รับจ้างต้องแยกกักตัว และงานที่รอการแก้ไข ส่งผลให้การดำเนินงานมีความล่าช้า
  -
เม.ย./2565
  เนื่องจากมีการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า ทำให้ทั้งผู้ควบคุมงาน คนงาน ของทั้งโครงการฯ บริษัทผู้รับจ้างต้องแยกกักตัว และงานที่รอการแก้ไขแบบ ส่งผลให้การดำเนินงานมีความล่าช้า
  
มี.ค./2565
  
  
ก.พ./2565
  
  
ม.ค./2565
  
  
ธ.ค./2564
  
  
พ.ย./2564
  
  
ต.ค./2564
  
  
ก.ย./2564
  
  
ส.ค./2564
  
  
ก.ค./2564
  พื้นที่ก่อสร้างบางส่วนติดขัดเรื่องต้นไม้หวงห้ามของป่าไม้
  
มิ.ย./2564
  พื้นที่ก่อสร้างบางส่วนติดขัดเรื่องต้นไม้หวงห้ามของกรมป่าไม้
  
พ.ค./2564
  พื้นที่ก่อสร้างบางส่วนติดขัดเรื่องต้นไม้หวงห้ามของกรมป่าไม้
  
เม.ย./2564
  พื้นที่ก่อสร้างบางส่วนติดขัดเรื่องต้นไม้หวงห้ามของกรมป่าไม้
  
มี.ค./2564
  พื้นที่ก่อสร้างบางส่วนติดขัดเรื่องต้นไม้หวงห้ามของกรมป่าไม้
  
ม.ค./2564
  พื้นที่ก่อสร้างบางส่วนติดขัดเรื่องต้นไม้หวงห้ามของกรมป่าไม้
  
ก.พ./2564
  
  
ธ.ค./2563
  
  
พ.ย./2563
  
  
ต.ค./2563
  
  
ลิขสิทธิ์ © 2016 สำนักก่อสร้างทางที่ 1 กรมทางหลวง
อาคารเฉลียววัชรพุกก์ ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400