ปัญหาอุปสรรค

โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 3901 สายทางบริการด้านนอกของทางหลวงพิเศษหมายเลข 9 ถนนวงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร (ด้านตะวันตก) ด้านซ้ายทาง ตอน 2
เดือน/ปี
ปัญหาอุปสรรค
สถานะการแก้ไขปัญหา
พ.ค./2566
  ติดสาธารณูปโภค
ปรับร้อยละ 0 13 ม.ค.66 - 17 ก.ย.67
  
เม.ย./2566
  ติดสาธารณูปโภค
ปรับร้อยละ 0 13 ม.ค.66 - 17 ก.ย.67
  
มี.ค./2566
  ติดสาธารณูปโภค
ปรับร้อยละ 0 13 ม.ค.66 - 17 ก.ย.67
  
ก.พ./2566
  ติดสาธารณูปโภค
ปรับร้อยละ 0 13 ม.ค.66 - 17 ก.ย.67
  
ม.ค./2566
  
  
ธ.ค./2565
  
  
พ.ย./2565
  
  
ต.ค./2565
  
  
ก.ย./2565
  1. สิ่งปลูกสร้างราษฎรชิดเขตทาง , รุกล้ำเขตทาง
2. สาธารณูปโภค (ไฟฟ้า , ประปา , สายสื่อสาร)
3. การแพร่ระบาดเชื้อไวรัส Covid - 19 มีผลกระทบกับแรงงานผู้รับจ้าง
  1. อยู่ระหว่างแขวงทางนนทบุรี ดำเนินการตรวจสอบแนวเขตทางหลวง
2. ประสานงานกับหน่วยงานสาธารณูปโภค ดำเนินการรื้อย้าย แนวเสาไฟฟ้า
แนวท่อประปา และสายสื่อสาร
3. ดำเนินการตามมาตรการป้องกันการติดเชื้อไวรัส Covid - 19 และรายงาน
สถานการณ์อย่างต่อเนื่อง
ส.ค./2565
  1. สิ่งปลูกสร้างราษฎรชิดเขตทาง , รุกล้ำเขตทาง
2. สาธารณูปโภค (ไฟฟ้า , ประปา , สายสื่อสาร)
3. การแพร่ระบาดเชื้อไวรัส Covid - 19 มีผลกระทบกับแรงงานผู้รับจ้าง
  1. อยู่ระหว่างแขวงทางนนทบุรี ดำเนินการตรวจสอบแนวเขตทางหลวง
2. ประสานงานกับหน่วยงานสาธารณูปโภค ดำเนินการรื้อย้าย แนวเสาไฟฟ้า
แนวท่อประปา และสายสื่อสาร
3. ดำเนินการตามมาตรการป้องกันการติดเชื้อไวรัส Covid - 19 และรายงาน
สถานการณ์อย่างต่อเนื่อง
ก.ค./2565
  1. สิ่งปลูกสร้างราษฎรชิดเขตทาง , รุกล้ำเขตทาง
2. สาธารณูปโภค (ไฟฟ้า , ประปา , สายสื่อสาร)
3. การแพร่ระบาดเชื้อไวรัส Covid - 19 มีผลกระทบกับแรงงานผู้รับจ้าง
  1. อยู่ระหว่างแขวงทางนนทบุรี ดำเนินการตรวจสอบแนวเขตทางหลวง
2. ประสานงานกับหน่วยงานสาธารณูปโภค ดำเนินการรื้อย้าย แนวเสาไฟฟ้า
แนวท่อประปา และสายสื่อสาร
3. ดำเนินการตามมาตรการป้องกันการติดเชื้อไวรัส Covid - 19 และรายงาน
สถานการณ์อย่างต่อเนื่อง
มิ.ย./2565
  1. สิ่งปลูกสร้างราษฎรชิดเขตทาง , รุกล้ำเขตทาง
2. สาธารณูปโภค (ไฟฟ้า , ประปา , สายสื่อสาร)
3. การแพร่ระบาดเชื้อไวรัส Covid - 19 มีผลกระทบกับแรงงานผู้รับจ้าง
  1. อยู่ระหว่างแขวงทางนนทบุรี ดำเนินการตรวจสอบแนวเขตทางหลวง
2. ประสานงานกับหน่วยงานสาธารณูปโภค ดำเนินการรื้อย้าย แนวเสาไฟฟ้า
แนวท่อประปา และสายสื่อสาร
3. ดำเนินการตามมาตรการป้องกันการติดเชื้อไวรัส Covid - 19 และรายงาน
สถานการณ์อย่างต่อเนื่อง
พ.ค./2565
  1. สิ่งปลูกสร้างราษฎรชิดเขตทาง , รุกล้ำเขตทาง
2. สาธารณูปโภค (ไฟฟ้า , ประปา , สายสื่อสาร)
3. การแพร่ระบาดเชื้อไวรัส Covid - 19 มีผลกระทบกับแรงงานผู้รับจ้าง
  1. อยู่ระหว่างแขวงทางนนทบุรี ดำเนินการตรวจสอบแนวเขตทางหลวง
2. ประสานงานกับหน่วยงานสาธารณูปโภค ดำเนินการรื้อย้าย แนวเสาไฟฟ้า
แนวท่อประปา และสายสื่อสาร
3. ดำเนินการตามมาตรการป้องกันการติดเชื้อไวรัส Covid - 19 และรายงาน
สถานการณ์อย่างต่อเนื่อง
เม.ย./2565
  1. สิ่งปลูกสร้างราษฎรชิดเขตทาง , รุกล้ำเขตทาง
2. สาธารณูปโภค (ไฟฟ้า , ประปา , สายสื่อสาร)
3. การแพร่ระบาดเชื้อไวรัส Covid - 19 มีผลกระทบกับแรงงานผู้รับจ้าง
  1. อยู่ระหว่างแขวงทางหลวงนนทบุรีดำเนินการตรวจสอบแนวเขตทางหลวง
2. ประสานงานกับหน่วยงานสาธารณูปโภค ดำเนินการรื้อย้าย แนวเสาไฟฟ้า
แนวท่อประปา และสายสื่อสาร
3. ดำเนินการตามมาตรการป้องกันการติดเชื้อไวรัส Covid - 19 และรายงาน
สถานการณ์อย่างต่อเนื่อง
มี.ค./2565
  ปัญหาและอุปสรรค
1. สิ่งปลูกสร้างราษฎรชิดเขตทาง , รุกล้ำเขตทาง
2. สาธารณูปโภค (ไฟฟ้า , ประปา , สายสื่อสาร)
3. การแพร่ระบาดเชื้อไวรัส Covid - 19 มีผลกระทบกับแรงงานผู้รับจ้าง
แนวทางแก้ไข
1. อยู่ระหว่างแขวงทางนนทบุรีดำเนินการตรวจสอบแนวเขตทางหลวง
2. ประสานงานกับหน่วยงานสาธารณูปโภค ดำเนินการรื้อย้าย แนวเสาไฟ
แนวท่อประปา และสายสื่อสาร
3. ดำเนินการตามมาตรการป้องการติดเชื้อไวรัส Covid - 19 และรายงาน
สถานการณ์อย่างต่อเนื่อง
  
ม.ค./2565
  ปัญหาและอุปสรรค
1. สิ่งปลูกสร้างราษฎรชิดเขตทาง , รุกล้ำเขตทาง
2. สาธารณูปโภค (ไฟฟ้า , ประปา , สายสื่อสาร)
3. การแพร่ระบาดเชื้อไวรัส Covid - 19 มีผลกระทบกับแรงงานผู้รับจ้าง
แนวทางแก้ไข
1 อยู่ระหว่างแขวงทางหลวงนนทบุรีดำเนินการตรวจสอบแนวเขตทางหลวง
2. ประสานงานกับหน่วยงานสาธารณูปโภค ดำเนินการรื้อย้าย แนวเสาไฟฟ้า , แนวท่อประปา , สายสื่อสาร
3. ดำเนินการตามมาตราการป้องกันการติดเชื้อไวรัส Covid - 19 และรายงานสถานการณ์อย่างต่อเนื่อง
  
ธ.ค./2564
  ปัญหาและอุปสรรค
1. สิ่งปลูกสร้างราษฎรชิดเขตทาง , รุกล้ำเขตทาง
2. สาธารณูปโภค (ไฟ้ฟ้า , ประปา , สายสื่อสาร)
3. การแพร่ระบาดเชื้อไวรัส Covid -19 มีผลกระทบกับแรงงานผู้รับจ้าง
แนวทางการแก้ไข
1. อยู่ระหว่างแขวงทางหลวงนนทบุรีดำเนินการตรวจสอบแนวเขตทางหลวง
2. ประสานงานกับหน่วยงานสาธารณูปโภค ดำเนินการรื้อย้าย แนวเสาไฟฟ้า และสายสื่อสาร
3. ดำเนินการตามมาตราการป้องกันการติดเชื้อไวรัส
Covid - 19 และรายงานสถานการณ์อย่างต่อเนือง
  
พ.ย./2564
  ปัญหาและอุปสรรค
1. สิ่งปลูกสร้างราษฎรชิดเขตทาง , รุกล้ำเขตทาง
2. สาธารณูปโภค (ไฟฟ้า , ประปา , สายสื่อสาร)
3. การแพร่ระบาดเชื้อไวรัส Covid - 19 มีผลกระทบกับแรงงานผู้รับจ้าง
แนวทางแก้ไข
1. อยู่ระหว่างแขวงทางหลวงนนทบุรีดำเนินการตรวจสอบแนวเขตทางหลวง
2. ประสานงานกับหน่วยงานสาธารณูปโภค ดำเนินการรื้อย้าย แนวสายไฟฟ้า
แนวท่อประปา แลัสายสื่อสาร
3. ดำเนินการตามมาตราการป้องกันการติดเชื้อไวรัส Covid - 19 และรายงาน
สถานะการณ์อย่างต่อเนื่อง
  
ต.ค./2564
  ปัญหาและอุปสรรค
1. สิ่งปลูกสร้างราษฎรชิดเขตทาง, รุกล้ำเขตทาง
2. สาธารณูปโภค (ไฟฟ้า , ประปา , สายสื่อสาร)
3. การแพร่ระบาดเชื้อไวรัส Covid - 19 มีผลกระทบกับแรงงานผู้รับจ้าง
แนวทางการแก้ไข
1. อยู่ระหว่างแขวงทางหลวงนนทบุรีดำเนินการตรวจสอบแนวเขตทาง
2. ประสานงานกับหน่วยงานสาธารธูปโภค ดำเนินการรื้อย้าย แนวไฟฟ้า แนวท่อประปา และสายสื่อสาร
3. ดำเนินการตามมาตรการการป้องกันการติดเชื้อ Covid - 19 และรายงานสถานการณ์อย่างต่อเนื่อง

  
มิ.ย./2564
  1. ปัญหาและอุปสรรค
1.1 สิ่งปลูกสร้างราษฏรชิดเขตทาง, รุกล้ำเขตทาง
1.2 สาธารณูปโภค (ไฟฟ้า , ประปา , สายสื่อสาร)
1.3 การแพร่ระบาดเชื้อไวรัส Covid - 19 มีผลกระทบกับแรงงานผู้รับจ้าง
2. แนวทางการแก้ไข
2.1 สิ่งปลูกสร้างชิดเขตทาง เร่งประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับทราบ
2.2 ประสานงานกับหน่วยงานสาธารณูปโภค ดำเนินการรื้อย้าย แนวเสาไฟฟ้า แนวท่อประปา และสายสื่อสาร
2.3 ดำเนินการตามมาตรการป้องกันการติดเชื้อไวรัส Covid - 19 และรายงานสถานการณ์อย่างต่อเนื่อง
  
ลิขสิทธิ์ © 2016 สำนักก่อสร้างทางที่ 1 กรมทางหลวง
อาคารเฉลียววัชรพุกก์ ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400