ปัญหาอุปสรรค

โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 419 สาย บ.นาขา - บ.ควนปริง
เดือน/ปี
ปัญหาอุปสรรค
สถานะการแก้ไขปัญหา
ส.ค./2565
  - ขาดแคลานแรงงานเนื่องจากสถานการรณ์โรคระบาด Covid 19
(งานแล้วเสร็จ 19 ก.ย.65)
  
ก.ค./2565
  - ขาดแคลานแรงงานเนื่องจากสถานการรณ์โรคระบาด Covid 19
  
มิ.ย./2565
  - ขาดแคลานแรงงานเนื่องจากสถานการรณ์โรคระบาด Covid 19
  
พ.ค./2565
  
- ขาดแคลานแรงงานเนื่องจากสถานการรณ์โรคระบาด Covid 19
  
เม.ย./2565
  ขาดแคลานแรงงานเนื่องจากสถานการรณ์โรคระบาด Covid 19
  
มี.ค./2565
  - ขาดแคลานแรงงานเนื่องจากสถานการรณ์โรคระบาด Covid 19
  
ก.พ./2565
  - ขาดแคลานแรงงานเนื่องจากสถานการรณ์โรคระบาด Covid 19
  
ม.ค./2565
  ขาดแคลนแรงงานเนื่องจากสถานการณ์โรคระบาด COVID -19
  
ธ.ค./2564
   - ขาดแคลานแรงงานเนื่องจากสถานการรณ์โรคระบาด Covid 19
  
พ.ย./2564
   - ขาดแคลานแรงงานเนื่องจากสถานการรณ์โรคระบาด Covid 19
- ฝนตกชุก
  
ต.ค./2564
  ขาดแคลานแรงงานเนื่องจากสถานการรณ์โรคระบาด Covid 19
  
ก.ย./2564
  ขาดแคลานแรงงานเนื่องจากสถานการรณ์โรคระบาด Covid 19
  
ส.ค./2564
  ขาดแคลานแรงงานเนื่องจากสถานการรณ์โรคระบาด Covid 19
  
ก.ค./2564
  
  
มิ.ย./2564
  
  
เม.ย./2564
  
  
มี.ค./2564
  
  
ก.พ./2564
  
  
ม.ค./2564
  
  
ธ.ค./2563
  - ฝนตกชุก
- มีเหตุอุทกภัยในพื้นที่
  
พ.ย./2563
  ฝนตกชุก
  
ต.ค./2563
  
  
ลิขสิทธิ์ © 2016 สำนักก่อสร้างทางที่ 1 กรมทางหลวง
อาคารเฉลียววัชรพุกก์ ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400