ปัญหาอุปสรรค

โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 1021 สาย อ.ดอกคำใต้ - อ.เทิง ตอน อ.เชียงคำ - อ.เทิง ตอน 3
เดือน/ปี
ปัญหาอุปสรรค
สถานะการแก้ไขปัญหา
มี.ค./2566
  ผู้รับจ้างได้รับผลกระทบจากโรคระบาดโควิด-19
งานแล้วเสร็จ มี.ค.66
  
ก.พ./2566
  ผู้รับจ้างได้รับผลกระทบจ้างโรคระบาดโควิด-19
  
ม.ค./2566
  
  
ธ.ค./2565
  ผู้รับจ้างได้รับผลกระทบจากโรคระบาดโควิด-19
  
พ.ย./2565
  ผู้รับจ้างได้รับผลกระทบจากโรคระบาดโควิด-19
  
ต.ค./2565
  ผู้รับจ้างได้รับผลกระทบจากโรคระบาดโควิด-19
  
ก.ย./2565
  ผู้รับจ้างได้รับผลกระทบจากโรคระบาดโควิด - 19
  
ส.ค./2565
  -ผู้รับจ้างได้รับผลกระทบจากโรคระบาดโควิด-19
  
ก.ค./2565
  ผู้รับจ้างไเ่รับผลกระทบจากโรคระบาดโควิด-19
  
มิ.ย./2565
  -โครงการฯ เก็บข้อมูลเสาไฟฟ้า สายรั้งยึดโยงเสาไฟฟ้า สายสื่อสารและประปาติดขัดการก่อสร้าง
-ผู้รับจ้างได้รับผลกระทบจากโรคระบอดโควิด-19 ยังไม่สิ้นสุด
  -โครงการฯ ได้ดำเนินการประชุมหารือ และประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ซึ่งได้เข้าพื้นที่ดำเนินการแล้ว คงเหลือติดขัดอยู่บางส่วนและได้ประชุมวางแผนดำเนินการในส่วนที่เหลือต่อไป
พ.ค./2565
  -โครงการฯ เก็บข้อมูลเสาไฟฟ้า สายสื่อสารและ
ประปาติดขัดการก่อสร้าง
-ผู้รับจ้างได้รับผลกระทบจากโรคระบาดโควิด-19 ยังไม่สิ้นสุด
  โครงการฯ ได้เนินการประชุมหารือ และประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ซึ่งได้เข้าพื้นที่ดำเนินการแล้ว คงเหลือติดขัดอยู่บางส่วนและได้ประชุมวางแผนดำเนินการในส่วนที่เหลือต่อไป
เม.ย./2565
  -โครงการฯ ได้ติดขัดเสาไฟฟ้าสูงเป็นบางจุด
-ผู้รับจ้างได้รับผลกระทบจากโรคระบาดโควิด-19 ยังไม่สิ้นสุด
  -โครงการฯได้ดำเนินการประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ซึ่งได้เข้าพื้นที่ดำเนินการแล้ว คงเหลือติดขัดอยู่บางส่วนและได้ประชุมวางแผนการในส่วนที่เหลือต่อไป
มี.ค./2565
  -โครงการฯเก็ฐข้อมูลเสาไฟฟ้า สายรั้งยึดโยงเสาไฟฟ้า สารสื่อสารและประปาติดขัดการก่อสร้าง
-ผู้รับจ้างได่รับผลกระทบจากโรคระบาดโควิด-19 ยังไม่สิ้นสุด
-โครงการฯได้ดำเนินการประชุมหารือ และประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ซึ่งได้เข้าพื้นที่ดำเนินการแล้ว คงเหลือติดขัดอยู่บางส่วนและได้ประชุมวางแผนดำเนินการในส่วนที่เหลือต่อไป
  
ก.พ./2565
  -โครงการฯเก็ฐข้อมูลเสาไฟฟ้า สายรั้งยึดโยงเสาไฟฟ้า สารสื่อสารและประปาติดขัดการก่อสร้าง
-ผู้รับจ้างได่รับผลกระทบจากโรคระบาดโควิด-19 ยังไม่สิ้นสุด
-โครงการฯได้ดำเนินการประชุมหารือ และประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ซึ่งได้เข้าพื้นที่ดำเนินการแล้ว คงเหลือติดขัดอยู่บางส่วนและได้ประชุมวางแผนดำเนินการในส่วนที่เหลือต่อไป
  
ม.ค./2565
  -โครงการฯเก็บข้อมูลเสาไฟฟ้า สายรั้งยึดโยงเสาไฟฟ้า สารสื่อสารและประปาติดขัดการก่อสร้าง -ผู้รับจ้างได้รับผลกระทบจากโรคระบาดโควิด-19 ยังไม่สิ้สุด
-โครงการฯได้ดำเนินการประชุมหารือ และประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ซึ่งได้เข้าพื้นที่ดำเนินการไปแล้ว คงเหลือติดขัดอยู่บางส่วนและได้ประชุมวางแผนดำเนินการในส่วนที่เหลือต่อไป
  
ธ.ค./2564
  -โครงการฯเก็บข้อมูลเสาไฟฟ้า สายรั้งยึดโยงเสาไฟฟ้า สารสื่อสารและประปาติดขัดการก่อสร้าง -ผู้รับจ้างได้รับผลกระทบจากโรคระบาดโควิด-19 ยังไม่สิ้สุด
-โครงการฯได้ดำเนินการประชุมหารือ และประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ซึ่งได้เข้าพื้นที่ดำเนินการไปแล้ว คงเหลือติดขัดอยู่บางส่วนและได้ประชุมวางแผนดำเนินการในส่วนที่เหลือต่อไป
  
พ.ย./2564
  -โครงการฯเก็บข้อมูลเสาไฟฟ้า สายรั้งยึดโยงเสาไฟฟ้า สารสื่อสารและประปาติดขัดการก่อสร้าง -ผู้รับจ้างได้รับผลกระทบจากโรคระบาดโควิด-19 ยังไม่สิ้สุด
-โครงการฯได้ดำเนินการประชุมหารือ และประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ซึ่งได้เข้าพื้นที่ดำเนินการไปแล้ว คงเหลือติดขัดอยู่บางส่วนและได้ประชุมวางแผนดำเนินการในส่วนที่เหลือต่อไป
  
ต.ค./2564
  -โครงการฯเก็บข้อมูลเสาไฟฟ้า สายรั้งยึดโยงเสาไฟฟ้า สารสื่อสารและประปาติดขัดการก่อสร้าง -ผู้รับจ้างได้รับผลกระทบจากโรคระบาดโควิด-19 ยังไม่สิ้สุด
-โครงการฯได้ดำเนินการประชุมหารือ และประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ซึ่งได้เข้าพื้นที่ดำเนินการไปแล้ว คงเหลือติดขัดอยู่บางส่วนและได้ประชุมวางแผนดำเนินการในส่วนที่เหลือต่อไป
  
ก.ย./2564
  โครงการฯ เก็ฐข้อมูลเสาไฟฟ้า และสายสื่อติดขัดการก่อสร้าง
โครงการฯ ได้ดำเนินการประชุมหารือ และประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ซึ่งได้เข้าพื้นที่ดำเนินการไปแล้ว คงเหลือติดขัดอยู่บางส่วนและได้ประชุมวางแผนดำเนินการในส่วนที่เหลือต่อไป
  
ส.ค./2564
  โครงการฯเก็บข้อมูงเสาไฟฟ้า สายรั้งยยืดโยงเสาไฟฟ้า สายสื่อสารติดขัด และประปาติดขัดการก่อสร้าง
ฌครงการฯ ได้ดำเนินการประชุมหารือ และประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ซึ่งได้เข้าพื้นที่ดำเนินการแล้วบางส่วน
  
ก.ค./2564
  โครงการฯ เก็บข้อมูลเสาไฟฟ้า สายรั้งยึดโดยงเสาไฟฟ้า สายสื่อสารติดขัด และประปาติดขัดการก่อสร้าง
โครงการฯ ได้ดำเนินการประชุมหารือ และประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ซึ่งได้เข้าพื้นที่ดำเนินการแล้วบางส่วน
  
มิ.ย./2564
  โครงการฯ เก็บข้อมูลเสาไฟฟ้า สายรั้งยึดโยงเสาไฟฟ้า สายสื่อสารติดขัด และท่อประปาติดขัดการก่อสร้าง
ผู้รับจ้างได้รับผลกระทบจากกรณี COVID-19 ยังไม่สื้นสุด
โครงการฯ ได้ดำเนินการประชุะมหารือ และปนะสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ซึ่งได้เข้าพื้นที่ดำเนินการแล้วบางส่วน
  
พ.ค./2564
  พื้นที่มีอุปสรรคเสาไฟฟ้า สายรั้งยึดโยงเสาไฟฟ้า สายสัญญาณสื่อสารติดขัด และประปาติดขัดการก่อสร้าง
โครงการฯ ได้ดำเนินการประชุมหารือ และประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ซึ่งได้เข้าพื้นที่ดำเนินการแล้วบางส่วน
  
เม.ย./2564
  โครงการฯ เก็บข้อมูลเสาไฟฟ้า สายสื่อสารติดขัด และประปาติดขัดการก่อสร้าง
โครงการฯ ได้ดำเนินการประชุมหารือ และประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ซึ่งได้เข้าพื้นที่ดำเนินการแล้วบางส่วน
  
มี.ค./2564
  โครงการฯเก็บข้อมูลเสาไฟฟ้า สายรั้งยึดโยงเสาไฟฟ้าติดขัด และประปาติดขัดการก่อสร้าง
โครงการฯ ได้ดำเนินการประชุมหารือและประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ซึ่งได้เข้าพื้นที่ดำเนินการแล้วบางส่วน
  
ก.พ./2564
  โครงการฯ เก็บข้อมูลเสาไฟฟ้า สายรั้งยึดโยงเสาไฟฟ้าติดขัด และประปาติดขัดการก่อสร้าง
โครงการฯ ได้ดำเนินการประชุมหารือและประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ซึ่งได้เข้าพื้นที่ดำเนินการก่อสร้างแล้วบางส่วน
  
ม.ค./2564
  โครงการฯเก็บข้อมูลเสาไฟฟ้า สายรั้งยึดโยงเสาไฟฟ้า และประปาติดขัดการก่อสร้าง โครงการฯ ได้ดำเนินการประชุมหารือและประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ซึ่งได้เข้าพื้นที่ดำเนินการแล้วบางส่วน
  
ธ.ค./2563
  โครงการฯ เก็บข้อมูลเสาไฟฟ้า สายรั้งยึดโยงเสาไฟฟ้าและประปาติดขัดการก่อสร้าง
โครงการฯ ได้ดำเนินการประชุมหารือและประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ซึ่งได้เข้าพื้นที่ดำเนินการแล้วบางส่วน
  
พ.ย./2563
  โครงการฯ เก็บข้อมูลเสาไฟฟ้า และสายรั้งยึดโยงเสาไฟฟ้า ติดขัดการก่อสร้าง
  
ต.ค./2563
  โครงการฯ เริ่มเก็บข้อมูล เพื่อประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
  
ลิขสิทธิ์ © 2016 สำนักก่อสร้างทางที่ 1 กรมทางหลวง
อาคารเฉลียววัชรพุกก์ ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400