ปัญหาอุปสรรค

โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 101 สาย กำแพงเพชร - สุโขทัย ตอน แยก อ.ลานกระบือ - อ.คีรีมาศ
เดือน/ปี
ปัญหาอุปสรรค
สถานะการแก้ไขปัญหา
เม.ย./2566
  1.1 ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์แพร่ระบาดจากโรคโควิด 19
1.2 ได้รับผลกระทบปรากฏการณ์ลานีญาทำให้ฝนตกชุกในฤดูกาลที่ผ่านมา
   ปัจจุบันได้ดำเนินการแก้ไขสัญญาเพิ่มเติม (ฉบับที่ 5) และได้รับการอนุมัติปรับแผนงานก่อสร้าง
ให้สอดคล้องกับผลงานที่เหลือตามหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด กค (กวจ) 0405.2/ว 1459 ลงวันที่ 24 พฤศจิกายน 2565
มี.ค./2566
  1.1 ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์แพร่ระบาดจากโรคโควิด 19
1.2 ได้รับผลกระทบปรากฏการณ์ลานีญาทำให้ฝนตกชุกในฤดูกาลที่ผ่านมา
   ปัจจุบันได้ดำเนินการแก้ไขสัญญาเพิ่มเติม (ฉบับที่ 5) และได้รับการอนุมัติปรับแผนงานก่อสร้าง
ให้สอดคล้องกับผลงานที่เหลือตามหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด กค (กวจ) 0405.2/ว 1459 ลงวันที่ 24 พฤศจิกายน 2565
ก.พ./2566
  ปัญหาผลกระทบจากCOVID-19
ปรับร้อยละ 0 19 มี.ค.66 - 16 ธ.ค.67
  
ม.ค./2566
  1.1 ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์แพร่ระบาดจากโรคโควิด 19
1.2 ได้รับผลกระทบปรากฏการณ์ลานีญาทำให้ฝนตกชุกในฤดูกาลที่ผ่านมา
   ปัจจุบันได้ดำเนินการแก้ไขสัญญาเพิ่มเติม (ฉบับที่ 5) และอยู่ระหว่างรอดำเนินการขออนุมัติ
ปรับแผนงานก่อสร้างให้สอดคล้องกับผลงานที่เหลือตามหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการ
จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด กค (กวจ) 0405.2/ว 1459
ลงวันที่ 24 พฤศจิกายน 2565
ธ.ค./2565
  1.1 ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์แพร่ระบาดจากโรคโควิด 19 ในช่วงเวลาที่ผ่านมา
1.2 ได้รับผลกระทบจากปรากฏการณ์ลานีญาฝนตกชุกในช่วงฤดูกาลที่ผ่านมา
  1.ในปัจจุบันอยู่ระหว่างการดำเนินการแก้ไขสัญญาค่าปรับเป็น 0 เพื่อจะใช้ปรับแผนงานก่อสร้างให้สอดคล้องกับผลงานที่เหลือ
พ.ย./2565
  1.1 ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์แพร่ระบาดจากโรคโควิด 19 ในช่วงเวลาที่ผ่านมา
1.2 ได้รับผลกระทบจากปรากฏการณ์ลานีญาฝนตกชุกในช่วงฤดูกาลที่ผ่านมา
   - เพิ่มเติมเครื่องจักรและบุคคลากร
ต.ค./2565
  1.1 ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์แพร่ระบาดจากโรคโควิด 19
1.2 ได้รับผลกระทบจากปรากฏการณ์ลานีญาฝนตกชุกในช่วงฤดูกาลที่ผ่านมา
   - เพิ่มเติมเครื่องจักรและบุคคลากร
ก.ย./2565
  1.มีฝนตกชุก
  
ส.ค./2565
  1.ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์แพร่ระบาดจากโรคโควิด 19
2.ฝนตกชุก
  
ก.ค./2565
  1.ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์แพร่ระบาดจากโรคโควิด
2.ฝนตกชุก
  
มิ.ย./2565
  1.ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์แพร่ระบาดจากโรคโควิด 19
2.ฝนตกชุก
  
พ.ค./2565
  1.ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์แพร่ระบาดจากโรคโควิด 19
2.ฝนตกชุก
  -
เม.ย./2565
  1.ช่วงเริ่มต้นโครงการฯ รอคอยเข้าดำเนินการก่อสร้างเนื่องจากปัญหาต้นไม้หวงห้ามและไม่หวงห้ามติดขัดการก่อสร้าง
2. เนื่องจากฝนตกชุกและอุทกภัยน้ำท่วมคันทางในฤดูกาลที่ผ่านมาทำให้มีผลงานล่าช้าสะสม
3. พนักงานติดโควิด 19 จำนวนมากต้องกักตัว ทำให้ขาดแคลนแรงงานจากการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด 19
  1.พิ่มเติมชุดเครื่องจักรและเร่งดำเนินการในส่วนชั้นโครงสร้างผิวทาง รวมทั้งงานอื่นทั้งหมด
2.เร่งดำเนินการขยายอายุสัญญา เนื่องจากปัญหาต้นไม้หวงห้ามและไม่หวงห้ามติดขัดการก่อสร้าง พร้อมปรับแผนงานให้สอดคล้องกับระยะเวลาทำการ
มี.ค./2565
  ปัญหาและอุปสรรค
1.1 เนื่องจากฝนตกซุกและอุทกภัยน้ำท่วมคันทางในฤดูกาลที่ผ่านมาทำให้มีผลงานล่าช้าสะสม
1.2 พนักงานติดโควิด 19 จำนวนมากต้องกักตัว ทำให้ขาดแคลนแรงงานจากการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด 19

แนวทางแก้ไข เพิ่มเติมชุดเครื่องจักรและเร่งดำเนินการในส่วนชั้นโครงสร้างผิวทาง รวมทั้งงานอื่นทั้งหมด
  
ก.พ./2565
  ปัญหา ฝนตกชุกและอุทกภัยน้ำท่วมคันทางในฤดูกาลที่ผ่านมาทำให้มีผลงานล่าช้าสะสม

แนวทางแก้ไข เพิ่มเติมชุดเครื่องจักรและเร่งดำเนินการในส่วนชั้นโครงสร้างผิวทางรวมทั้งงานอื่นทั้งหมด
  
ม.ค./2565
  ปัญหาและอุปสรรค : ฝนตกชุกและอุทกภัยน้ำท่วมคันทางในฤดูกาลที่ผ่านมาทำให้มีผลงานล่าช้า

แก้ปัญหา : เพิ่มชุดเครื่องจักรและเร่งดำเนินการในส่วนชั้นโครงสร้างผิวทาง รวมทั้งงานอื่นทั้งหมด
  
ธ.ค./2564
  ปัญหา -เนื่องจากฝนตกชุกและน้ำท่วมคันทางในฤดูกาลที่ผ่านมาทำให้มีผลงานล่าช้าสะสม

แนวทางแก้ไข -เพิ่มเติมชุดเครื่องจักรและเร่งดำเนินการในส่วนชั้นโครงสร้างผิวทาง รวมทั้งงานอื่นทั้งหมด
  
พ.ย./2564
  
  
ต.ค./2564
  ปัญหา : ฝนตกชุกเนื่องจากพายุดีเปรสชั่น เกิดอุทกภัยน้ำป่าไหลหลากท่วมคันทาง
  
ก.ย./2564
  ฝนตกชุกเนื่องจากพายุดีเปรสชั่น เกิดอุทกภัยน้ำป่าไหลหลากท่วมคันทาง
  
ส.ค./2564
  ฝนตกชุก
  
ก.ค./2564
  ปัญหา : ฝนตกชุก
  
มิ.ย./2564
  
  
พ.ค./2564
  ปัญหา : ติดขัดต้นไม้หวงห้ามช่วงกม.33+000.000 - 36+010.000
แก้ไข : องค์การอุตสาหกรรมป้าไม้เข้าดำเนินการตัดและชักลากออกในวันที่ 25 พฤษภาคม 2564
  
เม.ย./2564
  ติดขัดต้นไม้ รออนุญาตจากกรมป่าไม้
  
มี.ค./2564
  ปัญหา : ติดขัดต้นไม้หวงห้าม ช่วง กม.33+000 - 36+010.000
แนวทางแก้ไข : อยู่ในระหว่างรอใบอนุญาตกรมป่าไม้ในพื้นที่ติดขัดต้นไม้ ช่วง กม.33+000.000 - 36+010.000
  
ก.พ./2564
  ปัญหา : ติดขัดต้นไม้หวงห้ามช่วงกม.33+000-36+010.000
การแก้ไข : ช่วงกม.33+000.000-36+010.000อยู่ในช่วงรอใบอนุญาตจากกรมป่าไม้ ส่วนช่วงกม.36+400.000-55+625.000 ได้รับอนุญาตจากกรมป่าไม้ ออป.เข้าดำเนินการตัดไม้และชักลากไม้ออกเมื่อวันที่16กุมภาพันธ์ 2564
  
ม.ค./2564
  ติดขัดต้นไม้หวงห้าม
รอใบอนุญาตจากกรมป่าไม้
  
ธ.ค./2563
  ปัญหา : ติดขัดต้นไม้หวงห้าม
แนวแก้ไข : ประสานงานกับแขวงทล.สุโขทัยและแขวงทล.ตากที่ 1 ขออนุญาตทำไม้ในเขตทางหลวง ปัจจุบันอยู่ระหว่างรอใบอนุญาตจากกรมป่าไม้
  
พ.ย./2563
  ปัญหา ติดขัดต้นไม้หวงห้าม
แนวทางแก้ไข ประสานงานแล้วปัจจุบันพื้นที่รับผิดชอบแขวงทางหลวงสุโขทัยและแขวงทางหลวงตากที่ 1 อยู่ในระหว่างรอใบอนุญาตจากกรมป่าไม้
  
ต.ค./2563
  ปัญหา : ติดขัดต้นไม้หวงห้าม
การแก้ไข : ประสานงานกับแขวงทางหลวงสุโขทัยและแขวงทางหลวงตากที่ 1 ขอทราบความก้าวหน้าเกี่ยวกับการขออนุญาตทำไม้เขตทางหลวง เพื่อใช้ในการประกอบการวางแผนงานก่อสร้าง ปัจจุบันพื้นที่รับผิดชอบแขวงทางหลวงสุโขทัยอยู่ระหว่างรอใบอนุญาตจากกรมป่าไม้ และพื้นที่รับผิดชอบแขวงทางหลวงตากที่ 1 อยู่ระหว่างรอสำรวจตีตราไม้หวงห้าม
  
ก.ย./2563
  ติดขัดต้นไม้หวงห้าม
  
ลิขสิทธิ์ © 2016 สำนักก่อสร้างทางที่ 1 กรมทางหลวง
อาคารเฉลียววัชรพุกก์ ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400