ปัญหาอุปสรรค

ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 225 สาย นครสวรค์ - ชัยภูมิ ตอน อ.ชุมแสง - อ.หนองบัว ตอน 1
เดือน/ปี
ปัญหาอุปสรรค
สถานะการแก้ไขปัญหา
พ.ค./2566
  
  
เม.ย./2566
  
  
มี.ค./2566
  
  
ก.พ./2566
  
- การก่อสร้างได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อ COVID-19
(สิ้นสุดเมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2565)


  - ได้รับการขยายอายุสัญญาแล้ว
- บริษัทฯได้เสนอปรับแผนงานใหม่อยู่ในขั้นตอนพิจารณาอนุมัติ
ม.ค./2566
  การก่อสร้างได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อCOVID-19
  ได้รับการพิจารณาอันเนื่องจากผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อCOVID-19 รออนุมัติ
ธ.ค./2565
  -การก่อสร้างได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อ COVID-19
  
พ.ย./2565
  -การก่อสร้างได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อ COVID-19
  
ต.ค./2565
  -การก่อสร้างได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อ COVID-19
  
ก.ย./2565
   - การก่อสร้างได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดขอ
เชื้อ COVID-19
  
ส.ค./2565
  - การก่อสร้างได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อ COVID-19
  
ก.ค./2565
  -การก่อสร้างได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อCOVID-19
  
มิ.ย./2565
  - การก่อสร้างได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด 19
  
พ.ค./2565
   - การก่อสร้างได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อ COVID-19
  
เม.ย./2565
  การก่อสร้างได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อ Covid-19
  
มี.ค./2565
  การก่อสร้างได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อ COVID-19
  
ก.พ./2565
  การก่อสร้างได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อCOVID-19
  
ม.ค./2565
  การก่อสร้างได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อ COVID-19
  
ธ.ค./2564
   - การก่อสร้างได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อ COVID-19
  
พ.ย./2564
  1. การก่อสร้างได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อCOVID-19 2. ไม่สามารถก่อสร้างงานสะพาน และงาน BOX ได้บางส่วน เนื่องจากเกอดอุทกภัย
  
ต.ค./2564
  1. การก่อสร้างได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อCOVID-19 2. ไม่สามารถก่อสร้างงานสะพาน และงาน BOX ได้บางส่วน เนื่องจากอุทกภัย
  
ก.ย./2564
  การก่อสร้างได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อ COVID-19
  
ส.ค./2564
  การก่อสร้างได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อ COVID - 19 ทำให้งานก่อสร้างล่าช้า
  
ก.ค./2564
  การก่อสร้างได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อ COVID-19 ทำให้งานก่อสร้างล่าช้า
  
มิ.ย./2564
  ได้รับผลกระทบจากโควิด 19 (ขาดแรงงานก่อสร้าง)
  
พ.ค./2564
  
  
เม.ย./2564
  
  
มี.ค./2564
  1.ปัญหาอุปสรรค
1. สะพานติดขัดการก่อสร้างพื้นที่ การรถไฟแห่งประเทศไทย
2. เสาไฟฟ้าส่วนภูมิภาค และสายสื่อสารติดขัดการก่อสร้าง
2.แนวทางแก้ไข
1.รอการรถไฟแห่งประเทศไทยอนุมัติให้ใช้พื้นที่การก่อสร้างสะพานข้ามทางรถไฟ
สามารถก่อสร้างสะพานได้ ช่วงรอใบอนุญาต (พื้นที่ติดขัด ตอม่อที่ 7 - 9)
2.การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค และสายสื่อสาร ได้รื้อย้ายออกเป็นบางส่วนแล้ว อยู่ระหว่างการรื้อย้าย
  
ก.พ./2564
  1.ปัญหาอุปสรรค
1. สะพานติดขัดการก่อสร้างพื้นที่ การรถไฟแห่งประเทศไทย
2. เสาไฟฟ้าส่วนภูมิภาค และสายสื่อสารติดขัดการก่อสร้าง
2.แนวทางแก้ไข
1.รอการรถไฟแห่งประเทศไทยอนุมัติให้ใช้พื้นที่การก่อสร้างสะพานข้ามทางรถไฟ
สามารถก่อสร้างสะพานได้ ช่วงรอใบอนุญาต (พื้นที่ติดขัด ตอม่อที่ 7 - 9)
2.การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค และสายสื่อสาร ได้รื้อย้ายออกเป็นบางส่วนแล้ว อยู่ระหว่างการรื้อย้าย
  
ม.ค./2564
  1.ปัญหาอุปสรรค
1. สะพานติดขัดการก่อสร้างพื้นที่การรถไฟแห่งประเทศไทย
2. เสาไฟฟ้าส่วนภูมิภาคติดขัดการก่อสร้าง
2.แนวทางแก้ไข
1.รอการรถไฟแห่งประเทศไทยอนุมัติให้ใช้พื้นที่การก่อสร้างสะพานข้ามทางรถไฟ
สามารถก่อสร้างสะพานได้ ช่วงรอใบอนุญาต (พื้นที่ติดขัด ตอม่อที่ 7 - 9)
2.การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคได้รื้อย้ายออกเป็นบางส่วนแล้ว อยู่ระหว่างการรื้อย้าย
  
ธ.ค./2563
  ปัญหาอุปสรรค
- เสาไฟฟ้าและสายสื่อสารติดขัดการก่อสร้าง
แนวทางแก้ไข
-แขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ 2(ตากฟ้า) แจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้รื้อย้ายแล้ว
  
พ.ย./2563
   - เสาไฟฟ้าติดขัดการก่อสร้าง แขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ 2(ตากฟ้า)แจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข่องให้รื้อย้ายแล้ว
  
ต.ค./2563
  ปัญหา
- สะพานติดขัดพื้นที่การรถไฟแห่งประเทศไทย
- เสาไฟฟ้าและสายสื่อสารติดขัดการก่อสร้าง
แนวทางแก้ไข
- ร่วมประชุมกับทางจังหวัดเพื่อวางแนวทางเข้าดำเนินการก่อสร้างในพื้นที่การรถไฟแห่งประเทศไทย
- แขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ 2 (ตากฟ้า) แจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้รื้อย้ายแล้ว
  
ก.ย./2563
  
  
ลิขสิทธิ์ © 2016 สำนักก่อสร้างทางที่ 1 กรมทางหลวง
อาคารเฉลียววัชรพุกก์ ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400