ปัญหาอุปสรรค

โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 4006 สาย ต.ราชกรูด - อ.หลังสวน ตอน บ.หาดยาย - บ.วังตะกอ
เดือน/ปี
ปัญหาอุปสรรค
สถานะการแก้ไขปัญหา
เม.ย./2566
  1.การบริหารงานของผู้รับจ้าง
2.โครงการฯ ได้รับผลกระทบจากเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019
3.ผู้รับจ้างขาดสภาพคล่องทั้งเงินหมุนเวียนและแรงงานฝีมือ


  1. โครงการฯ มีหนังสือถึงผู้รับจ้างที่ คค0611 วคท.1.1./(สท.1/11/2563)/002,006,011,012,017 ,020,022,025 และ 027 เรื่อง เร่งรัดการทำงาน จำนวน 9 ฉบับ
2. ผู้จัดการโครงการได้เรียกผู้รับจ้างเข้าประชุมและโครงการฯ ได้เข้าร่วมประชุมด้วย เพื่อเร่งรัดการทำงานของผู้รับจ้าง เมื่อวันที่ 5 ก.พ. 64, วันที่ 9 มี.ค. 64, วันที่ 12 พ.ค.64, วันที่ 15 ก.ค. 64 ,วันที่ 3 ก.พ. 65 ,วันที่ 1 เม.ย. 65 ,วันที่ 22 เม.ย. 65 และวันที่ 10 พ.ค. 65 รวม 8 ครั้ง
มี.ค./2566
  1.การบริหารงานของผู้รับจ้าง
2.โครงการฯ ได้รับผลกระทบจากเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019
3.ผู้รับจ้างขาดสภาพคล่องทั้งเงินหมุนเวียนและแรงงานฝีมือ
  1. โครงการฯ มีหนังสือถึงผู้รับจ้างที่ คค0611 วคท.1.1./(สท.1/11/2563)/002,006,011,012,017 ,020,022,025 และ 027 เรื่อง เร่งรัดการทำงาน จำนวน 9 ฉบับ
2. ผู้จัดการโครงการได้เรียกผู้รับจ้างเข้าประชุมและโครงการฯ ได้เข้าร่วมประชุมด้วย เพื่อเร่งรัดการทำงานของผู้รับจ้าง เมื่อวันที่ 5 ก.พ. 64, วันที่ 9 มี.ค. 64, วันที่ 12 พ.ค.64, วันที่ 15 ก.ค. 64 ,วันที่ 3 ก.พ. 65 ,วันที่ 1 เม.ย. 65 ,วันที่ 22 เม.ย. 65 และวันที่ 10 พ.ค. 65 รวม 8 ครั้ง
ก.พ./2566
  1.การบริหารงานของผู้รับจ้าง
2.โครงการฯ ได้รับผลกระทบจากเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019
3.ผู้รับจ้างขาดสภาพคล่องทั้งเงินหมุนเวียนและแรงงานฝีมือ
  1. โครงการฯ มีหนังสือถึงผู้รับจ้างที่ คค0611 วคท.1.1./(สท.1/11/2563)/002,006,011,012,017 ,020,022,025 และ 027 เรื่อง เร่งรัดการทำงาน จำนวน 9 ฉบับ
2. ผู้จัดการโครงการได้เรียกผู้รับจ้างเข้าประชุมและโครงการฯ ได้เข้าร่วมประชุมด้วย เพื่อเร่งรัดการทำงานของผู้รับจ้าง เมื่อวันที่ 5 ก.พ. 64, วันที่ 9 มี.ค. 64, วันที่ 12 พ.ค.64, วันที่ 15 ก.ค. 64 ,วันที่ 3 ก.พ. 65 ,วันที่ 1 เม.ย. 65 ,วันที่ 22 เม.ย. 65 และวันที่ 10 พ.ค. 65 รวม 8 ครั้ง
ม.ค./2566
  1.การบริหารงานของผู้รับจ้าง
2.โครงการฯ ได้รับผลกระทบจากเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019
3.ผู้รับจ้างขาดสภาพคล่องทั้งเงินหมุนเวียนและแรงงานฝีมือ
  1. โครงการฯ มีหนังสือถึงผู้รับจ้างที่ คค0611 วคท.1.1./(สท.1/11/2563)/002,006,011,012,017 ,020,022,025 และ 027 เรื่อง เร่งรัดการทำงาน จำนวน 9 ฉบับ
2. ผู้จัดการโครงการได้เรียกผู้รับจ้างเข้าประชุมและโครงการฯ ได้เข้าร่วมประชุมด้วย เพื่อเร่งรัดการทำงานของผู้รับจ้าง เมื่อวันที่ 5 ก.พ. 64, วันที่ 9 มี.ค. 64, วันที่ 12 พ.ค.64, วันที่ 15 ก.ค. 64 ,วันที่ 3 ก.พ. 65 ,วันที่ 1 เม.ย. 65 ,วันที่ 22 เม.ย. 65 และวันที่ 10 พ.ค. 65 รวม 8 ครั้ง
ธ.ค./2565
  1.การบริหารงานของผู้รับจ้าง
2.โครงการฯ ได้รับผลกระทบจากเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019
  1. โครงการฯ มีหนังสือถึงผู้รับจ้างที่ คค0611 วคท.1.1./(สท.1/11/2563)/002,006,011,012,017 ,020,022,025 และ 027 เรื่อง เร่งรัดการทำงาน จำนวน 9 ฉบับ
2. ผู้จัดการโครงการได้เรียกผู้รับจ้างเข้าประชุมและโครงการฯ ได้เข้าร่วมประชุมด้วย เพื่อเร่งรัดการทำงานของผู้รับจ้าง เมื่อวันที่ 5 ก.พ. 64, วันที่ 9 มี.ค. 64, วันที่ 12 พ.ค.64, วันที่ 15 ก.ค. 64 ,วันที่ 3 ก.พ. 65 ,วันที่ 1 เม.ย. 65 ,วันที่ 22 เม.ย. 65 และวันที่ 10 พ.ค. 65 รวม 8 ครั้ง
พ.ย./2565
  1.การบริหารงานของผู้รับจ้าง
2.โครงการฯ ได้รับผลกระทบจากเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019
  1. โครงการฯ มีหนังสือถึงผู้รับจ้างที่ คค0611 วคท.1.1./(สท.1/11/2563)/002,006,011,012,017 ,020,022,025 และ 027 เรื่อง เร่งรัดการทำงาน จำนวน 9 ฉบับ
2. ผู้จัดการโครงการได้เรียกผู้รับจ้างเข้าประชุมและโครงการฯ ได้เข้าร่วมประชุมด้วย เพื่อเร่งรัดการทำงานของผู้รับจ้าง เมื่อวันที่ 5 ก.พ. 64, วันที่ 9 มี.ค. 64, วันที่ 12 พ.ค.64, วันที่ 15 ก.ค. 64 ,วันที่ 3 ก.พ. 65 ,วันที่ 1 เม.ย. 65 ,วันที่ 22 เม.ย. 65 และวันที่ 10 พ.ค. 65 รวม 8 ครั้ง
ต.ค./2565
  1.การบริหารงานของผู้รับจ้าง
2.โครงการฯ ได้รับผลกระทบจากเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019

  1. โครงการฯ มีหนังสือถึงผู้รับจ้างที่ คค0611 วคท.1.1./(สท.1/11/2563)/002,006,011,012,017 ,020,022,025 และ 027 เรื่อง เร่งรัดการทำงาน จำนวน 9 ฉบับ
2. ผู้จัดการโครงการได้เรียกผู้รับจ้างเข้าประชุมและโครงการฯ ได้เข้าร่วมประชุมด้วย เพื่อเร่งรัดการทำงานของผู้รับจ้าง เมื่อวันที่ 5 ก.พ. 64, วันที่ 9 มี.ค. 64, วันที่ 12 พ.ค.64, วันที่ 15 ก.ค. 64 ,วันที่ 3 ก.พ. 65 ,วันที่ 1 เม.ย. 65 ,วันที่ 22 เม.ย. 65 และวันที่ 10 พ.ค. 65 รวม 8 ครั้ง
ก.ย./2565
  1.การบริหารงานของผู้รับจ้าง
2.โครงการฯ ได้รับผลกระทบจากเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019

  1. โครงการฯ มีหนังสือถึงผู้รับจ้างที่ คค0611 วคท.1.1./(สท.1/11/2563)/002,006,011,012,017 ,020,022,025 และ 027 เรื่อง เร่งรัดการทำงาน จำนวน 9 ฉบับ
2. ผู้จัดการโครงการได้เรียกผู้รับจ้างเข้าประชุมและโครงการฯ ได้เข้าร่วมประชุมด้วย เพื่อเร่งรัดการทำงานของผู้รับจ้าง เมื่อวันที่ 5 ก.พ. 64, วันที่ 9 มี.ค. 64, วันที่ 12 พ.ค.64, วันที่ 15 ก.ค. 64 ,วันที่ 3 ก.พ. 65 ,วันที่ 1 เม.ย. 65 ,วันที่ 22 เม.ย. 65 และวันที่ 10 พ.ค. 65 รวม 8 ครั้ง
ส.ค./2565
  1.การบริหารงานของผู้รับจ้าง
2.โครงการฯ ได้รับผลกระทบจากเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019
3.บ้าน 1 หลัง ติดขัดการก่อสร้างทางกลับรถใต้สะพาน ที่ กม.57+900 ขวาทาง
  1. โครงการฯ มีหนังสือถึงผู้รับจ้างที่ คค0611 วคท.1.1./(สท.1/11/2563)/002,006,011,012,017 ,020,022,025 และ 027 เรื่อง เร่งรัดการทำงาน จำนวน 9 ฉบับ
2. ผู้จัดการโครงการได้เรียกผู้รับจ้างเข้าประชุมและโครงการฯ ได้เข้าร่วมประชุมด้วย เพื่อเร่งรัดการทำงานของผู้รับจ้าง เมื่อวันที่ 5 ก.พ. 64, วันที่ 9 มี.ค. 64, วันที่ 12 พ.ค.64, วันที่ 15 ก.ค. 64 ,วันที่ 3 ก.พ. 65 ,วันที่ 1 เม.ย. 65 ,วันที่ 22 เม.ย. 65 และวันที่ 10 พ.ค. 65 รวม 8 ครั้ง
3. โครงการฯ มีหนังสือถึงแขวงทางหลวงระนองที่ สท.1วคท.1.1/(สท.1/11/2563)/108 ลว. 24 ธันวาคม 2563 เรื่อง สิ่งก่อสร้างติดขัดการก่อสร้าง ขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินการของแขวงทางหลวงระนอง
4. แขวงทางหลวงระนอง แจ้งฝ่ายกรรมสิทธิ์เข้าดำเนินการเมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2564
ก.ค./2565
  1.การบริหารงานของผู้รับจ้าง
2.โครงการฯ ได้รับผลกระทบจากเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019
3.บ้าน 1 หลัง ติดขัดการก่อสร้างทางกลับรถใต้สะพาน ที่ กม.57+900 ขวาทาง
  1. โครงการฯ มีหนังสือถึงผู้รับจ้างที่ คค0611 วคท.1.1./(สท.1/11/2563)/002,006,011,012,017 ,020,022,025 และ 027 เรื่อง เร่งรัดการทำงาน จำนวน 9 ฉบับ
2. ผู้จัดการโครงการได้เรียกผู้รับจ้างเข้าประชุมและโครงการฯ ได้เข้าร่วมประชุมด้วย เพื่อเร่งรัดการทำงานของผู้รับจ้าง เมื่อวันที่ 5 ก.พ. 64, วันที่ 9 มี.ค. 64, วันที่ 12 พ.ค.64, วันที่ 15 ก.ค. 64 ,วันที่ 3 ก.พ. 65 ,วันที่ 1 เม.ย. 65 ,วันที่ 22 เม.ย. 65 และวันที่ 10 พ.ค. 65 รวม 8 ครั้ง
3. โครงการฯ มีหนังสือถึงแขวงทางหลวงระนองที่ สท.1วคท.1.1/(สท.1/11/2563)/108 ลว. 24 ธันวาคม 2563 เรื่อง สิ่งก่อสร้างติดขัดการก่อสร้าง ขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินการของแขวงทางหลวงระนอง
4. แขวงทางหลวงระนอง แจ้งฝ่ายกรรมสิทธิ์เข้าดำเนินการเมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2564
มิ.ย./2565
  1.การบริหารงานของผู้รับจ้าง
2.โครงการฯ ได้รับผลกระทบจากเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019
3.บ้าน 1 หลัง ติดขัดการก่อสร้างทางกลับรถใต้สะพาน ที่ กม.57+900 ขวาทาง
  1. โครงการฯ มีหนังสือถึงผู้รับจ้างที่ คค0611 วคท.1.1./(สท.1/11/2563)/002,006,011,012,017 ,020,022,025 และ 027 เรื่อง เร่งรัดการทำงาน จำนวน 9 ฉบับ
2. ผู้จัดการโครงการได้เรียกผู้รับจ้างเข้าประชุมและโครงการฯ ได้เข้าร่วมประชุมด้วย เพื่อเร่งรัดการทำงานของผู้รับจ้าง เมื่อวันที่ 5 ก.พ. 64, วันที่ 9 มี.ค. 64, วันที่ 12 พ.ค.64, วันที่ 15 ก.ค. 64 ,วันที่ 3 ก.พ. 65 ,วันที่ 1 เม.ย. 65 ,วันที่ 22 เม.ย. 65 และวันที่ 10 พ.ค. 65 รวม 8 ครั้ง
3. โครงการฯ มีหนังสือถึงแขวงทางหลวงระนองที่ สท.1วคท.1.1/(สท.1/11/2563)/108 ลว. 24 ธันวาคม 2563 เรื่อง สิ่งก่อสร้างติดขัดการก่อสร้าง ขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินการของแขวงทางหลวงระนอง
4. แขวงทางหลวงระนอง แจ้งฝ่ายกรรมสิทธิ์เข้าดำเนินการเมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2564
พ.ค./2565
  1.การบริหารงานของผู้รับจ้าง
2.โครงการฯ ได้รับผลกระทบจากเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019
3.บ้าน 1 หลัง ติดขัดการก่อสร้างทางกลับรถใต้สะพาน ที่ กม.57+900 ขวาทาง
  1. โครงการฯ มีหนังสือถึงผู้รับจ้างที่ คค0611 วคท.1.1./(สท.1/11/2563)/002,006,011,012,017 ,020,022,025 และ 027 เรื่อง เร่งรัดการทำงาน จำนวน 9 ฉบับ
2. ผู้จัดการโครงการได้เรียกผู้รับจ้างเข้าประชุมและโครงการฯ ได้เข้าร่วมประชุมด้วย เพื่อเร่งรัดการทำงานของผู้รับจ้าง เมื่อวันที่ 5 ก.พ. 64, วันที่ 9 มี.ค. 64, วันที่ 12 พ.ค.64, วันที่ 15 ก.ค. 64 ,วันที่ 3 ก.พ. 65 ,วันที่ 1 เม.ย. 65 ,วันที่ 22 เม.ย. 65 และวันที่ 10 พ.ค. 65 รวม 8 ครั้ง
3. โครงการฯ มีหนังสือถึงแขวงทางหลวงระนองที่ สท.1วคท.1.1/(สท.1/11/2563)/108 ลว. 24 ธันวาคม 2563 เรื่อง สิ่งก่อสร้างติดขัดการก่อสร้าง ขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินการของแขวงทางหลวงระนอง
4. แขวงทางหลวงระนอง แจ้งฝ่ายกรรมสิทธิ์เข้าดำเนินการเมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2564
เม.ย./2565
  1.การบริหารงานของผู้รับจ้าง
2.โครงการฯ ได้รับผลกระทบจากเชื้อไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙
3.บ้าน ๑ หลัง ติดขัดการก่อสร้างทางกลับรถใต้สะพาน ที่ กม.๕๗+๙๐๐ ขวาทาง
  1. โครงการฯ มีหนังสือถึงผู้รับจ้างที่ คค๐๖๑๑ วคท.๑.๑./(สท.๑/๑๑/๒๕๖๓)/๐๐๒,๐๐๖,๐๑๑,๐๑๒,๐๑๗ ,๐๒๐,๐๒๒,๐๒๕ และ ๐๒๗ เรื่อง เร่งรัดการทำงาน จำนวน ๙ ฉบับ
2. ผู้จัดการโครงการได้เรียกผู้รับจ้างเข้าประชุมและโครงการฯ ได้เข้าร่วมประชุมด้วย เพื่อเร่งรัดการทำงานของผู้รับจ้าง เมื่อวันที่ ๕ ก.พ. ๖๔, วันที่ ๙ มี.ค. ๖๔, วันที่ ๑๒ พ.ค.๖๔, วันที่ ๑๕ ก.ค. ๖๔ ,วันที่ ๓ ก.พ. ๖๕ ,วันที่ 1 เม.ย. 65 ,วันที่ 22 เม.ย. 65 และวันที่ 10 พ.ค. 65 รวม 8 ครั้ง
3. โครงการฯ มีหนังสือถึงแขวงทางหลวงระนองที่ สท.๑วคท.๑.๑/(สท.๑/๑๑/๒๕๖๓)/๑๐๘ ลว. ๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๓ เรื่อง สิ่งก่อสร้างติดขัดการก่อสร้าง ขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินการของแขวงทางหลวงระนอง
4. แขวงทางหลวงระนอง แจ้งฝ่ายกรรมสิทธิ์เข้าดำเนินการเมื่อวันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๔
มี.ค./2565
  ปัญหาและอุปสรรค 1.การบริหารงานของผู้รับจ้าง 2.โครงการฯ ได้รับผลกระทบจากเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 3.บ้าน กม.57+900 ขวาทางติดขัดการก่อสร้าง 1 หลัง แนวทางการแก้ไข 1.โครงการฯ มีหนังสือถึงผู้รับจ้างที่ คค0611 วคท.1.1/(สท.1/11/2563)/002,006,011,012,017 ,020 และ 022 เรื่อง เร่งรัดการทำงาน จำนวน 7 ฉบับ 2.ผู้จัดการโครงการได้เรียกผู้รับจ้างเข้าประชุมและโครงการฯ ได้เข้าร่วมประชุมด้วย เพื่อเร่งรัดการทำงานของผู้รับจ้าง เมื่อวันที่ 5 ก.พ. 64, วันที่ 9 มี.ค. 64, วันที่ 12 พ.ค. 64 และ วันที่ 15 ก.ค. 64 และ 3 ก.พ.
  
ก.พ./2565
  ปัญหาและอุปสรรค 1.การบริหารงานของผู้รับจ้าง 2.โครงการฯ ได้รับผลกระทบจากเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 3.บ้าน กม.57+900 ขวาทางติดขัดการก่อสร้าง 1 หลัง แนวทางการแก้ไข 1.โครงการฯ มีหนังสือถึงผู้รับจ้างที่ คค0611 วคท.1.1/(สท.1/11/2563)/002,006,011,012,017 ,020 และ 022 เรื่อง เร่งรัดการทำงาน จำนวน 7 ฉบับ 2.ผู้จัดการโครงการได้เรียกผู้รับจ้างเข้าประชุมและโครงการฯ ได้เข้าร่วมประชุมด้วย เพื่อเร่งรัดการทำงานของผู้รับจ้าง เมื่อวันที่ 5 ก.พ. 64, วันที่ 9 มี.ค. 64, วันที่ 12 พ.ค. 64 และ วันที่ 15 ก.ค. 64 และ 3 ก.พ.
  
ม.ค./2565
  ปัญหาและอุปสรรค 1.การบริหารงานของผู้รับจ้าง 2.โครงการฯ ได้รับผลกระทบจากเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 3.บ้าน กม.57+900 ขวาทางติดขัดการก่อสร้าง 1 หลัง แนวทางการแก้ไข 1.โครงการฯ มีหนังสือถึงผู้รับจ้างที่ คค0611 วคท.1.1/(สท.1/11/2563)/002,006,011,012,017 ,020 และ 022 เรื่อง เร่งรัดการทำงาน จำนวน 7 ฉบับ 2.ผู้จัดการโครงการได้เรียกผู้รับจ้างเข้าประชุมและโครงการฯ ได้เข้าร่วมประชุมด้วย เพื่อเร่งรัดการทำงานของผู้รับจ้าง เมื่อวันที่ 5 ก.พ. 64, วันที่ 9 มี.ค. 64, วันที่ 12 พ.ค. 64 และ วันที่ 15 ก.ค. 64 รวม 4 ครั้ง
  
ธ.ค./2564
   ปัญหาและอุปสรรค 1.การบริหารงานของผู้รับจ้าง 2.โครงการฯ ได้รับผลกระทบจากเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 3.บ้าน กม.57+900 ขวาทางติดขัดการก่อสร้าง 1 หลัง แนวทางการแก้ไข 1.โครงการฯ มีหนังสือถึงผู้รับจ้างที่ คค0611 วคท.1.1/(สท.1/11/2563)/002,006,011,012,017 ,020 และ 022 เรื่อง เร่งรัดการทำงาน จำนวน 7 ฉบับ 2.ผู้จัดการโครงการได้เรียกผู้รับจ้างเข้าประชุมและโครงการฯ ได้เข้าร่วมประชุมด้วย เพื่อเร่งรัดการทำงานของผู้รับจ้าง เมื่อวันที่ 5 ก.พ. 64, วันที่ 9 มี.ค. 64, วันที่ 12 พ.ค. 64 และ วันที่ 15 ก.ค. 64 รวม 4 ครั้
  
พ.ย./2564
   ปัญหาและอุปสรรค 1.การบริหารงานของผู้รับจ้าง 2.โครงการฯ ได้รับผลกระทบจากเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 3.บ้าน กม.57+900 ขวาทางติดขัดการก่อสร้าง 1 หลัง แนวทางการแก้ไข 1.โครงการฯ มีหนังสือถึงผู้รับจ้างที่ คค0611 วคท.1.1/(สท.1/11/2563)/002,006,011,012,017 ,020 และ 022 เรื่อง เร่งรัดการทำงาน จำนวน 7 ฉบับ 2.ผู้จัดการโครงการได้เรียกผู้รับจ้างเข้าประชุมและโครงการฯ ได้เข้าร่วมประชุมด้วย เพื่อเร่งรัดการทำงานของผู้รับจ้าง เมื่อวันที่ 5 ก.พ. 64, วันที่ 9 มี.ค. 64, วันที่ 12 พ.ค. 64 และ วันที่ 15 ก.ค. 64 รวม 4 ครั้
  
ต.ค./2564
  ปัญหาและอุปสรรค
1.การบริหารงานของผู้รับจ้าง
2.โครงการฯ ได้รับผลกระทบจากเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019
3.บ้าน กม.57+900 ขวาทางติดขัดการก่อสร้าง 1 หลัง
แนวทางการแก้ไข
1.โครงการฯ มีหนังสือถึงผู้รับจ้างที่ คค0611 วคท.1.1/(สท.1/11/2563)/002,006,011,012,017 ,020 และ 022 เรื่อง เร่งรัดการทำงาน จำนวน 7 ฉบับ
2.ผู้จัดการโครงการได้เรียกผู้รับจ้างเข้าประชุมและโครงการฯ ได้เข้าร่วมประชุมด้วย เพื่อเร่งรัดการทำงานของผู้รับจ้าง เมื่อวันที่ 5 ก.พ. 64, วันที่ 9 มี.ค. 64, วันที่ 12 พ.ค. 64 และ วันที่ 15 ก.ค. 64 รวม 4
  
ก.ย./2564
  ปัญหาและอุปสรรค
1.การบริหารงานของผู้รับจ้าง
2.โครงการฯ ได้รับผลกระทบจากเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019
3.บ้าน กม.57+900 ขวาทางติดขัดการก่อสร้าง 1 หลัง
แนวทางการแก้ไข
1.โครงการฯ มีหนังสือถึงผู้รับจ้างที่ คค0611 วคท.1.1/(สท.1/11/2563)/002,006,011,012,017 และ 020 เรื่อง เร่งรัดการทำงาน จำนวน 6 ฉบับ
2.ผู้จัดการโครงการได้เรียกผู้รับจ้างเข้าประชุมและโครงการฯ ได้เข้าร่วมประชุมด้วย เพื่อเร่งรัดการทำงานของผู้รับจ้าง เมื่อวันที่ 5 ก.พ. 64, วันที่ 9 มี.ค. 64, วันที่ 12 พ.ค. 64 และ วันที่ 15 ก.ค. 64 รวม 4 ครั้
  
ส.ค./2564
  ปัญหา
1. การบริหารงานของผู้รับจ้าง
2. โครงการฯ ได้รับผลกระทบจากเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019
3. บ้าน กม.57+900 ขวาทางติดขัดการก่อสร้าง 1 หลัง
แนวทางการแก้ไขปัญหา
1. โครงการฯ มีหนังสือถึงผู้รับจ้างที่ คค0611 วคท.1.1/(สท.1/11/2563)/002,006,011,012,017และ 020 เรื่อง เร่งรัดการทำงาน จำนวน 6 ฉบับ
2. ผู้จัดการโครงการได้เรียกผู้รับจ้างเข้าประชุมและโครงการฯ ได้เข้าร่วมประชุมด้วย เพื่อเร่งรัดการทำงานของผู้รับจ้าง เมื่อวันที่ 5 ก.พ. 64, วันที่ 9 มี.ค. 64, วันที่ 12 พ.ค. 64 และ วันที่ 15 ก.ค. 64 รวม 4 ครั้ง
  
ลิขสิทธิ์ © 2016 สำนักก่อสร้างทางที่ 1 กรมทางหลวง
อาคารเฉลียววัชรพุกก์ ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400