ปัญหาอุปสรรค

โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 101 สายน่าน - อ.ท่าวังผา ตอน น่าน - ต.บ่อ
เดือน/ปี
ปัญหาอุปสรรค
สถานะการแก้ไขปัญหา
ธ.ค./2565
  (งานแล้วเสร็จ ธ.ค.65)
  -
พ.ย./2565
  -
  -
ต.ค./2565
  -
  -
ก.ย./2565
  -
  -
ส.ค./2565
  มีฝนตก เนื่องจาก เข้าสู่ช่วงฤดูฝน
  -
ก.ค./2565
  มีฝนตก เนื่องจาก เข้าสู่ช่วงฤดูฝน
  -
มิ.ย./2565
  -
  -
พ.ค./2565
  -
  -
เม.ย./2565
  -
  
มี.ค./2565
  -
  
ก.พ./2565
  -
  
ม.ค./2565
  -
  
ธ.ค./2564
  -
  
พ.ย./2564
  -
  
ต.ค./2564
  -
  
ก.ย./2564
  -
  
ส.ค./2564
  -
  
ก.ค./2564
  -
  
มิ.ย./2564
  -
  
พ.ค./2564
  -
  
เม.ย./2564
  ปัญหาและอุปสรรค :
1. หยุดดำเนินการก่อสร้างเพื่อคืนผิวจราจรในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ระหว่างวันที่ 9 - 16 เมษายน 2564 รวมระยะเวลา 8 วัน
2. มีฝนตกนอกฤดูกาลติดต่อกันหลายวัน ทำให้เครื่องจักรไม่สามารถเข้าดำเนินการก่อสร้างได้
3. ผลกระทบจากสถานการณ์ Covid - 19
การแก้ไขปัญหา :
- ดำเนินการเร่งรัดการก่อสร้างให้เร็วขึ้น เพื่อให้ทันต่อแผนงานการก่อสร้าง
  
มี.ค./2564
  -
  
ก.พ./2564
  -
  
ม.ค./2564
  -
  
ธ.ค./2563
  -
  
พ.ย./2563
  -
  
ต.ค./2563
  -
  
ก.ย./2563
  -
  
ลิขสิทธิ์ © 2016 สำนักก่อสร้างทางที่ 1 กรมทางหลวง
อาคารเฉลียววัชรพุกก์ ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400