ปัญหาอุปสรรค

โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 3056 สาย ต.บ้านหว้า - อ.ภาชี ตอน 2
เดือน/ปี
ปัญหา
ก.พ./2564
  ปัญหาและอุปสรรค - สาธารณูปโภคไฟฟ้าติดขัดการก่อสร้าง - ติดพื้นที่ราชพัสดุของกรมชลประทาน - ติดขัดอาคารสิ่งปลูกสร้างที่ดินธรณีสงฆ์ของสำนักพุทธ แนวทางแก้ไข - โครงการฯ ได้ติดต่อประสานงานแขวงอยุธยา เพื่อประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง - โครงการฯ ได้ทำเรื่องอนุญาตขอใช้ที่ราชพัสดุของกรมทางหลวงไปยังแขวงอยุธยา เพื่อประสานงานกับกรมชลประทาน - โครงการฯ ได้ติดต่อประสานงานสำนักก่อสร้างทางที่ 1 เพื่อประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ม.ค./2564
  ปัญหาและอุปสรรค - สาธารณูปโภคไฟฟ้าติดขัดการก่อสร้าง - ติดพื้นที่ราชพัสดุของกรมชลประทาน - ติดขัดอาคารสิ่งปลูกสร้างที่ดินธรณีสงฆ์ของสำนักพุทธ แนวทางแก้ไข - โครงการฯ ได้ติดต่อประสานงานแขวงอยุธยา เพื่อประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง - โครงการฯ ได้ทำเรื่องอนุญาตขอใช้ที่ราชพัสดุของกรมทางหลวงไปยังแขวงอยุธยา เพื่อประสานงานกับกรมชลประทาน - โครงการฯ ได้ติดต่อประสานงานสำนักก่อสร้างทางที่ 1 เพื่อประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ธ.ค./2563
  ปัญหาและอุปสรรค - สาธารณูปโภคไฟฟ้าติดขัดการก่อสร้าง - ติดพื้นที่ราชพัสดุของกรมชลประทาน - ติดขัดอาคารสิ่งปลูกสร้างที่ดินธรณีสงฆ์ของสำนักพุทธ แนวทางแก้ไข - โครงการฯ ได้ติดต่อประสานงานแขวงอยุธยา เพื่อประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง - โครงการฯ ได้ทำเรื่องอนุญาตขอใช้ที่ราชพัสดุของกรมทางหลวงไปยังแขวงอยุธยา เพื่อประสานงานกับกรมชลประทาน - โครงการฯ ได้ติดต่อประสานงานสำนักก่อสร้างทางที่ 1 เพื่อประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
พ.ย./2563
   ปัญหา - สาธารณูปโภคไฟฟ้าติดขัดการก่อสร้าง - ติดพื้นที่ราชพัสดุของกรมทางหลวง - ติดขัดอาคารสิ่งปลูกสร้างที่ดินธรณีสงฆ์ของสำนักพุทธ แนวทางแก้ไขปัญหา -โครงการฯ ได้ติดต่อประสานงานแขวงหลวงอยุธยา เพื่อประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง -โครงการฯ ได้ทำเรื่องอนุญาตขอใช้ที่ราชพัสดุของกรมชลประทานไปยังแขวงทางหลวงอยุธยา เพื่อประสานงานกับกรมชลประทาน
ต.ค./2563
  ปัญหา 1.สาธารณูปโภคไฟฟ้าติดขัดการก่อสร้าง 2.ติดพื้นที่ราชพัสดุของกรมชลประทาน การแก้ไขปัญหา 1.โครงการฯ ได้ติดต่อประสานงานแขวง อยุธยา เพื่อประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 2.โครงการฯ ได้ทำเรื่องขออนุญาตขอใช้ที่ราชพัสดุของกรมชลประทานไปยังแขวงทางหลวงอยุธยา เพื่อประสานงานกับกรมชลประทาน
ก.ย./2563
  สาธารณูปโภคไฟฟ้าติดขัดการก่อสร้าง
ส.ค./2563
  -
ลิขสิทธิ์ © 2016 สำนักก่อสร้างทางที่ 1 กรมทางหลวง
อาคารเฉลียววัชรพุกก์ ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400