ปัญหาอุปสรรค

โครงการก่อสร้างทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4 สาย อ.ตะกั่วป่า - บ.บางสัก
เดือน/ปี
ปัญหาอุปสรรค
สถานะการแก้ไขปัญหา
มี.ค./2565
   1.สถานการณ์โรคระบาดโควิด 19 (โอมิครอน) รอบที่ 5
2.พื้นที่ฝนตกชุก
3.ขาดแคลนแรงงาน
   1.รอสถานการณ์โรคระบาดโควิด 19 (โอมิครอน) รอบที่ 5 คลี่คลาย
2.โครงการฯ ประเมินวางแผนใหม่โดยขอขยายระยะเวลาเพิ่มจากสัญญาเดิมเพื่อให้งานแล้วเสร็จ
ก.พ./2565
   1.สถานการณ์โรคระบาดโควิด 19 (โอมิครอน) รอบที่ 5
2.พื้นที่ฝนตกชุก
3.ขาดแคลนแรงงาน
   1.รอสถานการณ์โรคระบาดโควิด 19 (โอมิครอน) รอบที่ 5 คลี่คลาย
2.โครงการฯ ประเมินวางแผนใหม่โดยขอขยายระยะเวลาเพิ่มจากสัญญาเดิมเพื่อให้งานแล้วเสร็จ
ม.ค./2565
   1.สถานการณ์โรคระบาดโควิด 19 รอบที่ 3
2.พื้นที่ฝนตกชุก
   1.รอสถานการณ์โรคระบาดโควิด 19 รอบที่ 3 คลี่คลาย
ธ.ค./2564
   1.สถานการณ์โรคระบาดโควิด 19 รอบที่ 3
2.พื้นที่ฝนตกชุก
   1.รอสถานการณ์โรคระบาดโควิด 19 รอบที่ 3 คลี่คลาย
พ.ย./2564
   1.สถานการณ์โรคระบาดโควิด 19 รอบที่ 3
2.พื้นที่ฝนตกชุก
   1.รอสถานการณ์โรคระบาดโควิด 19 รอบที่ 3 คลี่คลาย
ต.ค./2564
   1.ติดขัดสาธารณูปโภค ไฟฟ้า ประปาส่วนภูมิภาค ประปาหมู่บ้าน
2.สิ่งปลูกสร้างอยู่ในเขตทาง กม.772+100.000 - 772+800.000 LT., RT.
3.สถานการณ์โรคระบาดโควิด 19 รอบที่ 3
4.พื้นที่ฝนตกชุก
   1.โครงการฯ แจ้งให้แขวงทางหลวงพังงาประสานงานรื้อย้ายไปยังการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อ.ตะกั่วป่า
2.โครงการฯ แจ้งให้แขวงทางหลวงพังงาประสานงานรื้อย้ายไปยังการประปาส่วนภูมิภาค อ.ตะกั่วป่า
3.โครงการฯ แจ้งให้แขวงทางหลวงพังงาประสานงานรื้อย้ายการประปาหมู่บ้านไปยัง อบต.บางสัก
4.รอสถานการณ์โรคระบาดโควิด 19 รอบที่ 3 คลี่คลาย
ก.ย./2564
   1.ติดขัดสาธารณูปโภค ไฟฟ้า ประปาส่วนภูมิภาค ประปาหมู่บ้าน
2.สิ่งปลูกสร้างอยู่ในเขตทาง กม.772+100.000 - 772+800.000 LT., RT.
3.สถานการณ์โรคระบาดโควิด 19 รอบที่ 3
4.พื้นที่ฝนตกชุก
   1.โครงการฯ แจ้งให้แขวงทางหลวงพังงาประสานงานรื้อย้ายไปยังการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อ.ตะกั่วป่า
2.โครงการฯ แจ้งให้แขวงทางหลวงพังงาประสานงานรื้อย้ายไปยังการประปาส่วนภูมิภาค อ.ตะกั่วป่า
3.โครงการฯ แจ้งให้แขวงทางหลวงพังงาประสานงานรื้อย้ายการประปาหมู่บ้านไปยัง อบต.บางสัก
4.รอสถานการณ์โรคระบาดโควิด 19 รอบที่ 3 คลี่คลาย
ส.ค./2564
   1.ติดขัดสาธารณูปโภค ไฟฟ้า ประปาส่วนภูมิภาค ประปาหมู่บ้าน
2.สิ่งปลูกสร้างอยู่ในเขตทาง กม.772+100.000 - 772+800.000 LT., RT.
3.สถานการณ์โรคระบาดโควิด 19 รอบที่ 3
4.พื้นที่ฝนตกชุก
   1.โครงการฯ แจ้งให้แขวงทางหลวงพังงาประสานงานรื้อย้ายไปยังการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อ.ตะกั่วป่า
2.โครงการฯ แจ้งให้แขวงทางหลวงพังงาประสานงานรื้อย้ายไปยังการประปาส่วนภูมิภาค อ.ตะกั่วป่า
3.โครงการฯ แจ้งให้แขวงทางหลวงพังงาประสานงานรื้อย้ายการประปาหมู่บ้านไปยัง อบต.บางสัก
4.รอสถานการณ์โรคระบาดโควิด 19 รอบที่ 3 คลี่คลาย
ก.ค./2564
   1.ติดขัดสาธารณูปโภค ไฟฟ้า ประปาส่วนภูมิภาค ประปาหมู่บ้าน
2.สิ่งปลูกสร้างอยู่ในเขตทาง กม.772+100.000 - 772+800.000 LT., RT.
3.ด้วยสถานการณ์โรคระบาดโควิด 19 รอบที่ 3 ทำให้การขนส่งวัสดุล่าช้า
4.พื้นที่ฝนตกชุก
5.ชุดปูผิวทางแอสฟัสต์ติกคอนกรีต จัดอยู่ในกลุ่มเสี่ยงสูงและอยู่ในระหว่างการกักตัว
6.ขาดแคลนแรงงาน เนื่องจากสถานณ์โควิด 19
   1.โครงการฯ แจ้งให้แขวงทางหลวงพังงาประสานงานรื้อย้ายไปยังการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อ.ตะกั่วป่า
2.โครงการฯ แจ้งให้แขวงทางหลวงพังงาประสานงานรื้อย้ายไปยังการประปาส่วนภูมิภาค อ.ตะกั่วป่า
3.โครงการฯ แจ้งให้แขวงทางหลวงพังงาประสานงานรื้อย้ายการประปาหมู่บ้านไปยัง อบต.บางสัก
4.รอสถานการณ์โรคระบาดโควิด 19 รอบที่ 3 คลี่คลาย
มิ.ย./2564
   1.ติดขัดสาธารณูปโภค ไฟฟ้า ประปาส่วนภูมิภาค ประปาหมู่บ้าน
2.สิ่งปลูกสร้างอยู่ในเขตทาง กม.772+100.000 - 772+800.000 LT., RT.
3.ด้วยสถานการณ์โรคระบาดโควิด 19 รอบที่ 3 ทำให้การขนส่งวัสดุล่าช้า
4.พื้นที่ฝนตกชุก
   1.โครงการฯ แจ้งให้แขวงทางหลวงพังงาประสานงานรื้อย้ายไปยังการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อ.ตะกั่วป่า
2.โครงการฯ แจ้งให้แขวงทางหลวงพังงาประสานงานรื้อย้ายไปยังการประปาส่วนภูมิภาค อ.ตะกั่วป่า
3.โครงการฯ แจ้งให้แขวงทางหลวงพังงาประสานงานรื้อย้ายการประปาหมู่บ้านไปยัง อบต.บางสัก
4.รอสถานการณ์โรคระบาดโควิด 19 รอบที่ 3 คลี่คลาย
พ.ค./2564
   1.ติดขัดสาธารณูปโภค ไฟฟ้า ประปาส่วนภูมิภาค ประปาหมู่บ้าน
2.สิ่งปลูกสร้างอยู่ในเขตทาง กม.772+100.000 - 772+800.000 LT., RT.
3.ด้วยสถานการณ์โรคระบาดโควิด 19 รอบที่ 3 ทำให้การขนส่งวัสดุล่าช้า
4.พื้นที่ฝนตกชุก
   1.โครงการฯ แจ้งให้แขวงทางหลวงพังงาประสานงานรื้อย้ายไปยังการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อ.ตะกั่วป่า
2.โครงการฯ แจ้งให้แขวงทางหลวงพังงาประสานงานรื้อย้ายไปยังการประปาส่วนภูมิภาค อ.ตะกั่วป่า
3.โครงการฯ แจ้งให้แขวงทางหลวงพังงาประสานงานรื้อย้ายการประปาหมู่บ้านไปยัง อบต.บางสัก
4.รอสถานการณ์โรคระบาดโควิด 19 รอบที่ 3 คลี่คลาย
เม.ย./2564
   1.ติดขัดสาธารณูปโภค ไฟฟ้า ประปาส่วนภูมิภาค ประปาหมู่บ้าน
2.สิ่งปลูกสร้างอยู่ในเขตทาง กม.772+100.000 - 772+800.000 LT., RT.
3.ด้วยสถานการณ์โรคระบาดโควิด 19 รอบที่ 3 ทำให้การขนส่งวัสดุล่าช้า
   1.โครงการฯ แจ้งให้แขวงทางหลวงพังงาประสานงานรื้อย้ายไปยังการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อ.ตะกั่วป่า
2.โครงการฯ แจ้งให้แขวงทางหลวงพังงาประสานงานรื้อย้ายไปยังการประปาส่วนภูมิภาค อ.ตะกั่วป่า
3.โครงการฯ แจ้งให้แขวงทางหลวงพังงาประสานงานรื้อย้ายการประปาหมู่บ้านไปยัง อบต.บางสัก
4.รอสถานการณ์โรคระบาดโควิด 19 รอบที่ 3 คลี่คลาย
มี.ค./2564
   1.ติดขัดสาธารณูปโภค ไฟฟ้า ประปาส่วนภูมิภาค ประปาหมู่บ้าน
2.สิ่งปลูกสร้างอยู่ในเขตทาง กม.772+100.000 - 772+800.000 LT., RT.
   1.โครงการฯ แจ้งให้แขวงทางหลวงพังงาประสานงานรื้อย้ายไปยังการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อ.ตะกั่วป่า
2.โครงการฯ แจ้งให้แขวงทางหลวงพังงาประสานงานรื้อย้ายการประปาหมู่บ้านไปยัง อบต.บางสัก
3.โครงการฯ รวบรวมข้อมูลนำเสนอ สำนักสำรวจและออกแบบ เพื่อพิจารณา
ก.พ./2564
  1.ติดขัดสาธารณูปโภค ไฟฟ้า ประปาส่วนภูมิภาค ประปาหมู่บ้าน
2..สิ่งปลูกสร้างอยู่ในเขตทาง กม.772+100.000 - 772+800.000
  1.โครงการฯ แจ้งให้แขวงทางหลวงพังงาประสานงานรื้อย้ายไปยังการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อ.ตะกั่ป่า
2.โครงการฯ แจ้งให้แขวงทางหลวงพังงาประสานงานรื้อย้ายไปยังการประปาส่วนภูมิภาค อ.ตะกั่ป่า
3.โครงการฯ รวบรวมข้อมูลนำเสนอ สำนักสำรวจและออกแบบ เพื่อพิจารณา
ม.ค./2564
   1.ติดขัดสาธารณูปโภค ไฟฟ้า ประปาส่วนภูมิภาค ประปาหมู่บ้าน
2.ระบบระบายน้ำ หมู่บ้าน ITV กม.774+700.000 - 775+150.000 LT.
3.สิ่งปลูกสร้างอยู่ในเขตทาง กม.772+100.000 - 772+800.000
  1.โครงการฯ แจ้งให้แขวงทางหลวงพังงาประสานงานรื้อย้ายไปยังการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อ.ตะกั่ป่า
2.โครงการฯ แจ้งให้แขวงทางหลวงพังงาประสานงานรื้อย้ายไปยังการประปาส่วนภูมิภาค อ.ตะกั่ป่า
3.โครงการฯ แจ้งให้แขวงทางหลวงพังงาประสานงานรื้อย้ายการประปาหมู่บ้านไปยัง อบต.บางสัก
4.โครงการฯ รวบรวมข้อมูลนำเสนอ สำนักสำรวจและออกแบบ เพื่อพิจารณา
ธ.ค./2563
   1.ติดขัดสาธารณูปโภค ไฟฟ้า ประปาส่วนภูมิภาค ประปาหมู่บ้าน
2.ระบบระบายน้ำ หมู่บ้าน ITV กม.774+700.000 - 775+150.000 LT.
3.สิ่งปลูกสร้างอยู่ในเขตทาง กม.772+100.000 - 772+800.000
  1.โครงการฯ แจ้งให้แขวงทางหลวงพังงาประสานงานรื้อย้ายไปยังการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อ.ตะกั่ป่า
2.โครงการฯ แจ้งให้แขวงทางหลวงพังงาประสานงานรื้อย้ายไปยังการประปาส่วนภูมิภาค อ.ตะกั่ป่า
3.โครงการฯ แจ้งให้แขวงทางหลวงพังงาประสานงานรื้อย้ายการประปาหมู่บ้านไปยัง อบต.บางสัก
4.โครงการฯ รวบรวมข้อมูลนำเสนอ สำนักสำรวจและออกแบบ เพื่อพิจารณา
พ.ย./2563
   1.ต้นไม้ในเขตทางหลวงแผ่นดินติดขัดการก่อสร้าง
2.ติดขัดสาธารณูปโภค ไฟฟ้า ประปาส่วนภูมิภาค ประปาหมู่บ้าน
3.ระบบระบายน้ำ หมู่บ้าน ITV กม.774+700.000 - 775+150.000 LT.
4.สิ่งปลูกสร้างอยู่ในเขตทาง กม.772+100.000 - 772+800.000
   1.โครงการฯ แจ้งให้แขวงทางหลวงพังงาประสานงานรื้อย้ายไปยังการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อ.ตะกั่ป่า
2.โครงการฯ แจ้งให้แขวงทางหลวงพังงาประสานงานรื้อย้ายไปยังการประปาส่วนภูมิภาค อ.ตะกั่ป่า
3.โครงการฯ แจ้งให้แขวงทางหลวงพังงาประสานงานรื้อย้ายการประปาหมู่บ้านไปยัง อบต.บางสัก
4.องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ภาคใต้ ได้ทำหนังสือสัญญาจ้างทำไม้รายย่อยกับผู้รับจ้าง โดยเริ่มต้นสัญญาวันที่ 8 กันยายน 2563
5.โครงการฯ รวบรวมข้อมูลนำเสนอ สำนักสำรวจและออกแบบ เพื่อพิจารณา
ต.ค./2563
  ต้นไม้ในเขตทางหลวงแผ่นดินติดขัดการก่อสร้าง
  องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ภาคใต้ ได้ทำหนังสือสัญญาจ้างทำไม้รายย่อยกับผู้รับจ้าง โดยเริ่มต้นสัญญาวันที่ 8 กันยายน 2563
ก.ย./2563
  ต้นไม้ในเขตทางหลวงแผ่นดินติดขัดการก่อสร้าง
  
ส.ค./2563
  
  
ลิขสิทธิ์ © 2016 สำนักก่อสร้างทางที่ 1 กรมทางหลวง
อาคารเฉลียววัชรพุกก์ ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400