ปัญหาอุปสรรค

โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 1001 สายเชียงใหม่ - บ.โป่ง
เดือน/ปี
ปัญหาอุปสรรค
สถานะการแก้ไขปัญหา
พ.ค./2566
  ติดขัดสาธารณูปโภค ไฟฟ้า ประปา สื่อสาร และ คลองชลประทาน
  - โครงการฯ ได้แจ้งเร่งรัดเรื่องท่อประปาและอุปกรณ์ต่างๆ ติดขัดการก่อสร้าง ขณะนี้รื้อย้ายแล้วบางส่วน
ในส่วนที่คงเหลือได้มีการประชุมร่วมกันเพื่อเร่งรัดและวางแผนการเข้าทำการรื้อย้าย
- โครงการฯ ได้แจ้งข้อมูลเสาไฟฟ้า สายสื่อสาร ที่ติดขัดการก่อสร้าง มีการประชุมร่วมกับกฟภ. และได้มีการเร่งรัดการดำเนินการรื้อย้าย อยู่ระหว่างรอ ฟภ.สาขาสันทรายเข้าดำเนินการ โดยมีการเข้ารื้อย้ายแล้วบางส่วน
- โครงการฯ ร่วมกับสำนักงานชลประทานที่ 1 ได้สำรวจในสนาม เพื่อหารือวิธีดำเนินการก่อสร้างทาง
ผ่านคลองชลประทานโดยแขวงฯได้ทำเรื่องขออนุญาตแล้ว อยู่ในขั้นตอนรอสำนักชลประทานที่ 1 ตรวจสอบแบบก่อสร้าง
เม.ย./2566
  ติดขัดสาธารณูปโภค ไฟฟ้า ประปา สื่อสาร และ คลองชลประทาน
  - โครงการฯ ได้แจ้งเร่งรัดเรื่องท่อประปาและอุปกรณ์ต่างๆ ติดขัดการก่อสร้างขณะนี้รื้อย้ายแล้วบางส่วน
ในส่วนที่คงเหลือได้มีการประชุมร่วมกันเพื่อเร่งรัดและวางแผนการเข้าทำการรื้อย้าย
- โครงการฯ ได้แจ้งข้อมูลเสาไฟฟ้าสายสื่อสารที่ติดขัดการก่อสร้างมีการประชุมร่วมกับกฟภ. และได้มีการเร่งรัดการดำเนินการรื้อย้าย อยู่ระหว่างรอกฟภ.สาขาสันทรายเข้าดำเนินการ โดยมีการเข้ารื้อย้ายแล้วบางส่วน - โครงการฯ ร่วมกับสำนักงานชลประทานที่ 1 ได้สำรวจในสนามเพื่อหารือวิธีดำเนินการก่อสร้างทาง ผ่านคลองชลประทานโดยแขวงฯได้ทำเรื่องขออนุญาตแล้ว อยู่ในขั้นตอนรอสำนักชลประทานที่ 1 ตรวจสอบแบบก่อสร้าง
มี.ค./2566
  ติดขัดสาธารณูปโภค ไฟฟ้า ประปา สื่อสาร และ คลองชลประทาน
  - โครงการฯ ได้แจ้งเร่งรัดเรื่องท่อประปาและอุปกรณ์ต่างๆ ติดขัดการก่อสร้างขณะนี้รื้อย้ายแล้วบางส่วน
ในส่วนที่คงเหลือได้มีการประชุมร่วมกันเพื่อเร่งรัดและวางแผนการเข้าทำการรื้อย้าย
- โครงการฯ ได้แจ้งข้อมูลเสาไฟฟ้าสายสื่อสารที่ติดขัดการก่อสร้างมีการประชุมร่วมกับกฟภ. และได้มีการเร่งรัดการดำเนินการรื้อย้าย อยู่ระหว่างรอฟภ.สาขาสันทรายเข้าดำเนินการ โดยมีการเข้ารื้อย้ายแล้วบางส่วน
- โครงการฯ ร่วมกับสำนักงานชลประทานที่ 1 ได้สำรวจในสนาม เพื่อหารือวิธีดำเนินการก่อสร้างทาง
ผ่านคลองชลประทานโดยแขวงฯได้ทำเรื่องขออนุญาตแล้วอยู่ในขั้นตอนรอสำนักชลประทานที่ 1 ตรวจสอบแบบก่อสร้าง
ก.พ./2566
  ติดขัดสาธารณูปโภค ไฟฟ้า ประปา สื่อสาร และ คลองชลประทาน
  - โครงการฯ ได้แจ้งเร่งรัดเรื่องท่อประปาและอุปกรณ์ต่างๆ ติดขัดการก่อสร้างขณะนี้รื้อย้ายแล้วบางส่วน
ในส่วนที่คงเหลือได้มีการประชุมร่วมกันเพื่อเร่งรัดและวางแผนการเข้าทำการรื้อย้าย
- โครงการฯ ได้แจ้งข้อมูลเสาไฟฟ้าสายสื่อสารที่ติดขัดการก่อสร้าง มีการประชุมร่วมกับกฟภ. และได้มีการเร่งรัดการดำเนินการรื้อย้าย อยู่ระหว่างรอกฟภ.สาขาสันทรายเข้าดำเนินการ โดยมีการเข้ารื้อย้ายแล้วบางส่วน
- โครงการฯ ร่วมกับสำนักงานชลประทานที่ 1 ได้สำรวจในสนามเพื่อหารือวิธีดำเนินการก่อสร้างทางผ่านคลองชลประทานโดยแขวงฯได้ทำเรื่องขออนุญาตแล้ว อยู่ในขั้นตอนโครงการฯประสานงานเรื่องแบบก่อสร้าง
กับสำนักชลประทานที่ 1
ม.ค./2566
  ติดขัดสาธารณูปโภค ไฟฟ้า ประปา สื่อสาร และ คลองชลประทาน
  - โครงการฯ ได้แจ้งเร่งรัดเรื่องท่อประปาและอุปกรณ์ต่างๆ ติดขัดการก่อสร้าง ขณะนี้รื้อย้ายแล้วบางส่วนในส่วนที่คงเหลือได้มีการประชุมร่วมกันเพื่อเร่งรัดและวางแผนการเข้าทำการรื้อย้ายเนื่องจากต้องเบี่ยงการจราจร
- โครงการฯ ได้แจ้งข้อมูลเสาไฟฟ้าสายสื่อสารที่ติดขัดการก่อสร้าง มีการประชุมร่วมกับกฟภ. และได้มีการเร่งรัดการดำเนินการรื้อย้าย อยู่ระหว่างรอกฟภ.สาขาสันทรายเข้าดำเนินการโดยมีการเข้ารื้อย้ายแล้วบางส่วน
- โครงการฯ ร่วมกับสำนักงานชลประทานที่ 1 ได้สำรวจในสนามเพื่อหารือวิธีดำเนินการก่อสร้างทางผ่านคลองชลประทานโดยแขวงฯได้ทำเรื่องขออนุญาตแล้ว อยู่ในขั้นตอนโครงการฯประสานงานเรื่องแบบก่อสร้าง
กับสำนักชลประทานที่ 1
ธ.ค./2565
  ติดขัดสาธารณูปโภค ไฟฟ้า ประปา สื่อสาร และ คลองชลประทาน
  - โครงการฯ ได้แจ้งเร่งรัดเรื่องท่อประปาและอุปกรณ์ต่างๆ ติดขัดการก่อสร้าง ขณะนี้รื้อย้ายแล้วในบางส่วน
- โครงการฯ ได้แจ้งข้อมูลเสาไฟฟ้า สายสื่อสาร ที่ติดขัดการก่อสร้าง มีการประชุมร่วมกับกฟภ. และได้มีการเร่งรัดการดำเนินการรื้อย้าย อยู่ระหว่างรอกฟภ. เข้าดำเนินการ โดยมีการเข้ารื้อย้ายแล้วบางส่วน
- โครงการฯ ร่วมกับสำนักงานชลประทานที่ 1 ได้สำรวจในสนาม เพื่อหารือวิธีดำเนินการก่อสร้างทาง
ผ่านคลองชลประทานโดยแขวงฯได้ทำเรื่องขออนุญาตแล้ว อยู่ในขั้นตอนโครงการฯประสานงานเรื่องแบบก่อสร้างกับสำนักชลประทานที่ 1
พ.ย./2565
  ติดขัดสาธารณูปโภค ไฟฟ้า ประปา สื่อสาร และ คลองชลประทาน
  - โครงการฯ ได้แจ้งเร่งรัดเรื่องท่อประปาและอุปกรณ์ต่างๆ ติดขัดการก่อสร้าง ขณะนี้รื้อย้ายแล้วในบางส่วน - โครงการฯ ได้แจ้งข้อมูลเสาไฟฟ้า สายสื่อสาร ที่ติดขัดการก่อสร้าง มีการประชุมร่วมกับกฟภ. และได้มีการเร่งรัดการดำเนินการรื้อย้าย อยู่ระหว่างรอกฟภ.เข้าดำเนินการ โดยมีการเข้ารื้อย้ายแล้วบางส่วน
- โครงการฯ ร่วมกับสำนักงานชลประทานที่ 1 ได้สำรวจในสนาม เพื่อหารือวิธีดำเนินการก่อสร้างทาง
ผ่านคลองชลประทานโดยแขวงฯได้ทำเรื่องขออนุญาตแล้ว อยู่ในขั้นตอนโครงการฯประสานงานเรื่องแบบก่อสร้างกับสำนักชลประทานที่ 1
ต.ค./2565
  ติดขัดสาธารณูปโภค คลองชลประทาน และ สภาพอากาศ
  - โครงการฯ ได้แจ้งเร่งรัดเรื่องท่อประปาและอุปกรณ์ต่างๆ ติดขัดการก่อสร้าง ขณะนี้รื้อย้ายแล้ว ในบางส่วน
- โครงการฯ ได้แจ้งข้อมูลเสาไฟฟ้า สายสื่อสาร ที่ติดขัดการก่อสร้าง มีการประชุมร่วมกับกฟภ. และได้มีการเร่งรัดการดำเนินการรื้อย้าย อยู่ระหว่างรอกฟภ. เข้าดำเนินการ โดยมีการเข้ารื้อย้ายแล้วบางส่วน
- โครงการฯ ร่วมกับสำนักงานชลประทานที่ 1 ได้สำรวจในสนาม เพื่อหารือวิธีดำเนินการก่อสร้างทาง
ผ่านคลองชลประทานโดยแขวงฯได้ทำเรื่องขออนุญาตแล้ว อยู่ในขั้นตอนโครงการฯประสานงานเรื่องแบบก่อสร้างกับสำนักชลประทานที่ 1
ก.ย./2565
  ติดขัดสาธารณูปโภค คลองชลประทาน และ สภาพอากาศ
  - โครงการฯ ได้แจ้งเร่งรัดเรื่องท่อประปาและอุปกรณ์ต่างๆ ติดขัดการก่อสร้าง ขณะนี้รื้อย้ายเรียบร้อยแล้ว
ในบางส่วน
- โครงการฯ ได้แจ้งข้อมูลเสาไฟฟ้าสายสื่อสาร ที่ติดขัดการก่อสร้างมีการประชุมร่วมกับกฟภ. และได้มีการเร่งรัดการดำเนินการรื้อย้าย อยู่ระหว่างรอกฟภ. เข้าดำเนินการโดยมีการเข้ารื้อย้ายแล้วบางส่วน
- โครงการฯ ร่วมกับสำนักงานชลประทานที่ 1 ได้สำรวจในสนามเพื่อหารือวิธีดำเนินการก่อสร้างทาง
ผ่านคลองชลประทานโดยแขวงฯได้ทำเรื่องขออนุญาตแล้ว อยู่ในขั้นตอนโครงการฯประสานงานเรื่องแบบก่อสร้างกับสำนักชลประทานที่ 1
ส.ค./2565
  ติดขัดสาธารณูปโภค คลองชลประทาน และสภาพอากาศ
  - โครงการฯ ได้แจ้งเร่งรัดเรื่องท่อประปาและอุปกรณ์ต่างๆ ติดขัดการก่อสร้าง ขณะนี้รื้อย้ายเรียบร้อยแล้ว
ในบางส่วน
- โครงการฯได้แจ้งข้อมูลเสาไฟฟ้าสายสื่อสาร ที่ติดขัดการก่อสร้าง มีการประชุมร่วมกับกฟภ. และได้มีการเร่งรัดการดำเนินการรื้อย้าย อยู่ระหว่างรอกฟภ. เข้าดำเนินการ โดยมีการเข้ารื้อย้ายแล้วบางส่วน
- โครงการฯ ร่วมกับสำนักงานชลประทานที่ 1 ได้สำรวจในสนามเพื่อหารือวิธีดำเนินการก่อสร้างทาง
ผ่านคลองชลประทานโดยแขวงฯได้ทำเรื่องขออนุญาตแล้ว อยู่ในขั้นตอนโครงการฯประสานงานเรื่องแบบก่อสร้างกับสำนักชลประทานที่ 1
ก.ค./2565
  ติดขัดสาธารณูปโภค คลองชลประทาน และได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ Covid - 19
   - โครงการฯ ได้แจ้งเร่งรัดเรื่องท่อประปาและอุปกรณ์ต่างๆ ติดขัดการก่อสร้าง ขณะนี้รื้อย้ายเรียบร้อยแล้วในบางส่วน และการประปาฯ ได้รับงบประมาณในการแก้ไขปัญหาจากการย้ายแนวทางแล้ว
- โครงการฯ ได้แจ้งข้อมูลเสาไฟฟ้า สายสื่อสาร ที่ติดขัดการก่อสร้าง มีการประชุมร่วมกับกฟภ. และได้มีการเร่งรัดการดำเนินการรื้อย้าย อยู่ระหว่างรอกฟภ. เข้าดำเนินการ โดยมีการเข้ารื้อย้ายแล้วบางส่วน
- โครงการฯ ร่วมกับสำนักงานชลประทานที่ 1 ได้สำรวจในสนาม เพื่อหารือวิธีดำเนินการก่อสร้างทาง
ผ่านคลองชลประทานโดยแขวงฯได้ทำเรื่องขออนุญาตแล้ว อยู่ในขั้นตอนโครงการฯประสานงานเรื่องแบบก่อสร้างกับสำนักชลประทานที่ 1
มิ.ย./2565
  ติดขัดสาธารณูปโภค คลองชลประทาน และได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ Covid - 19
   - โครงการฯ ได้แจ้งและเร่งรัดเรื่องท่อประปาและอุปกรณ์ต่างๆ ติดขัดการก่อสร้าง ขณะนี้กำลังทำการรื้อย้าย เรียบร้อยแล้วในบางส่วน และการประปาฯ ได้รับงบประมาณในการแก้ไขปัญหาจากการย้ายแนวทางแล้ว
- โครงการฯ ได้แจ้งข้อมูลเสาไฟฟ้า สายสื่อสาร ที่ติดขัดการก่อสร้าง มีการประชุมร่วมกับกฟภ. และได้มีการเร่งรัดการดำเนินการรื้อย้าย อยู่ระหว่างรอกฟภ. เข้าดำเนินการ โดยมีการเข้ารื้อย้ายแล้วบางส่วน
- โครงการฯ ร่วมกับสำนักงานชลประทานที่ 1 ได้สำรวจในสนาม เพื่อหารือวิธีดำเนินการก่อสร้างทางผ่านคลองชลประทานโดยแขวงฯได้ทำเรื่องขออนุญาตแล้ว อยู่ในขั้นตอนโครงการฯประสานงานเรื่องแบบก่อสร้าง
กับสำนักชลประทานที่ 1
พ.ค./2565
  ติดขัดสาธารณูปโภค คลองชลประทาน และได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ Covid - 19
   - โครงการฯ ได้แจ้งและเร่งรัดเรื่องท่อประปาและอุปกรณ์ต่างๆ ติดขัดการก่อสร้าง ขณะนี้กำลังทำการรื้อย้ายเรียบร้อยแล้วในบางส่วน และการประปาฯ ได้รับงบประมาณในการแก้ไขปัญหาจากการย้ายแนวทางแล้ว
- โครงการฯ ได้แจ้งข้อมูลเสาไฟฟ้า สายสื่อสาร ที่ติดขัดการก่อสร้าง มีการประชุมร่วมกับกฟภ. และได้มีการเร่งรัดการดำเนินการรื้อย้าย อยู่ระหว่างรอกฟภ. เข้าดำเนินการ โดยมีการเข้ารื้อย้ายแล้วบางส่วน
- โครงการฯ ร่วมกับสำนักงานชลประทานที่ 1 ได้สำรวจในสนาม เพื่อหารือวิธีดำเนินการก่อสร้างทางผ่านคลองชลประทานโดยแขวงฯได้ทำเรื่องขออนุญาตแล้ว อยู่ในขั้นตอนโครงการฯประสานงานเรื่องแบบก่อสร้าง
กับสำนักชลประทานที่ 1
เม.ย./2565
  ติดขัดสาธารณูปโภค คลองชลประทาน และได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ Covid - 19
   -โครงการฯ ได้แจ้งและเร่งรัดเรื่องท่อประปาและอุปกรณ์ต่างๆ ติดขัดการก่อสร้าง ขณะนี้กำลังทำการรื้อย้ายเรียบร้อยแล้วในบางส่วน และการประปาฯ ได้รับงบประมาณในการแก้ไขปัญหาจากการย้ายแนวทางแล้ว
- โครงการฯ ได้แจ้งข้อมูลเสาไฟฟ้า สายสื่อสาร ที่ติดขัดการก่อสร้าง มีการประชุมร่วมกับกฟภ. และได้มีการเร่งรัดการดำเนินการรื้อย้าย อยู่ระหว่างรอกฟภ. เข้าดำเนินการ โดยมีการเข้ารื้อย้ายแล้วบางส่วน
- โครงการฯ ร่วมกับสำนักงานชลประทานที่ 1 ได้สำรวจในสนาม เพื่อหารือวิธีดำเนินการก่อสร้างทางผ่านคลองชลประทานโดยแขวงฯได้ทำเรื่องขออนุญาตแล้ว อยู่ในขั้นตอนโครงการฯประสานงานเรื่องแบบก่อสร้างกับสำนักชลประทานที่ 1
มี.ค./2565
  ปัญหาและอุปสรรค
ติดขัดสาธารณูปโภค คลองชลประทาน และได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ Covid-19

แนวทางแก้ไข
- โครงการฯ ได้แจ้งและเร่งรัดเรื่องท่อประปาและอุปกรณ์ต่างๆ ติดขัดการก่อสร้าง ขณะนี้ทำการรื้อย้ายแล้วบางส่วน
- โครงการฯ ได้แจ้งข้อมูลเสาไฟฟ้า สายสื่อสาร ที่ติดขัดการก่อสร้าง มีการประชุมร่วมกับกฟภ. และได้มีการเร่งรัดการดำเนินการรื้อย้าย อยู่ระหว่างรอกฟภ. เข้าดำเนินการ
- โครงการฯ ร่วมกับสำนักงานชลประทานที่ 1 ได้สำรวจในสนาม เพื่อหารือวิธีดำเนินการก่อสร้างทางผ่านคลองชลประทานโดยแขวงฯได้
  
ก.พ./2565
  ปัญหา : ติดขัดสาธารณูปโภค คลองชลประทาน และได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ Covid-19 แนวทาวแก้ไข : 1.โครงการฯ ได้แจ้งและเร่งรัดเรื่องท่อประปาและอุปกรณ์ต่างๆ ติดขัดการก่อสร้าง ขณะนี้ทำการรื้อย้ายเร่งรัดการดำเนินการรื้อย้าย อยู่ระหว่างรอกฟภ. เข้าดำเนินการ
2.โครงการฯ ได้แจ้งข้อมูลเสาไฟฟ้า สายสื่อสาร ที่ติดขัดการก่อสร้าง มีการประชุมร่วมกับกฟภ. และได้มีการเร่งรัดการดำเนินการรื้อย้าย อยู่ระหว่างรอกฟภ. เข้าดำเนินการ
3.โครงการฯ ร่วมกับสำนักงานชลประทานที่ 1 ได้สำรวจในสนาม เพื่อหารือวิธีดำเนินการก่อสร้างทางผ
  
ม.ค./2565
  ปัญหา:ติดขัดสาธารณูปโภค คลองชลประทาน และได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ Covid-19
แนวทางแก้ไข้:โครงการฯ ได้แจ้งและเร่งรัดเรื่องท่อประปาและอุปกรณ์ต่างๆ ติดขัดการก่อสร้าง ขณะนี้ทาการรื้อย้ายแล้วบางส่วน,โครงการฯ ได้แจ้งข้อมูลเสาไฟฟ้า สายสื่อสาร ที่ติดขัดการก่อสร้าง มีการประชุมร่วมกับกฟภ. และได้มีการ
เร่งรัดการดาเนินการรื้อย้าย อยู่ระหว่างรอกฟภ. เข้าดาเนินการ, โครงการฯ ร่วมกับสานักงานชลประทานที่ 1 ได้สารวจในสนาม เพื่อหารือวิธีดาเนินการก่อสร้างทางผ่านคลองชลประทานโดยแขวงฯได้ทาเรื่องขออนุญาตแล้ว อยู่ในขั้นต
  
ธ.ค./2564
  ปัญหา:ติดขัดสาธารณูปโภค ติดขัดคลองชลประทาน และได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19 แนวทางแก้ไข้:ได้ทำหนังสือแจ้งผู้รับจ้างให้เริ่มเข้าดำเนินการล้อมย้ายต้นไม้ในวันที่่15/7/64, ได้แจ้งและเร่งรัดเรื่องท่อประปาขณะนี้เริ่มทำการรื้อย้ายแล้วบางส่วน,แจ้งข้อมูลเสาไฟฟ้า สายสื่อสารที่ติดขัดไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ขณะนี้รอทำการรื้อย้าย,โครงการฯ ร่วมกับสำนักงานชลประทานได้สำรวจในสนามเพื่อหารือวิธีดำเนินการก่อสร้างและได้ทำเรื่องขออนุญาตแล้ว อยู่ในขั้นตอนประสานงานเรื่องแบบก่อสร้าง
  
พ.ย./2564
  ปัญหา:ติดขัดสาธารณูปโภค ติดขัดคลองชลประทาน และได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19 แนวทางแก้ไข้:ได้ทำหนังสือแจ้งผู้รับจ้างให้เริ่มเข้าดำเนินการล้อมย้ายต้นไม้ในวันที่่15/7/64, ได้แจ้งและเร่งรัดเรื่องท่อประปาขณะนี้เริ่มทำการรื้อย้ายแล้วบางส่วน,แจ้งข้อมูลเสาไฟฟ้า สายสื่อสารที่ติดขัดไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ขณะนี้รอทำการรื้อย้าย,โครงการฯ ร่วมกับสำนักงานชลประทานได้สำรวจในสนามเพื่อหารือวิธีดำเนินการก่อสร้างและได้ทำเรื่องขออนุญาตแล้ว อยู่ในขั้นตอนประสานงานเรื่องแบบก่อสร้าง
  
ต.ค./2564
  ปัญหา:ติดขัดสาธารณูปโภค ติดขัดคลองชลประทาน และได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19 แนวทางแก้ไข้:ได้ทำหนังสือแจ้งผู้รับจ้างให้เริ่มเข้าดำเนินการในวันที่่15/7/64 ได้แจ้งและเร่งรัดเรื่องท่อประปาขณะนี้เริ่มทำการรื้อย้ายแล้วบางส่วน,แจ้งข้อมูลเสาไฟฟ้า สายสื่อสารที่ติดขัดไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ขณะนี้รอทำการรื้อย้าย,โครงการฯ ร่วมกับสำนักงานชลประทานได้สำรวจในสนามเพื่อหารือวิธีดำเนินการก่อสร้างและได้ทำเรื่องขออนุญาตแล้ว อยู่ในขั้นตอนประสานงานเรื่องแบบก่อสร้าง
  
ก.ย./2564
  ปัญหา:ติดขัดสาธารณูปโภค ติดขัดคลองชลประทาน และได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19 แนวทางแก้ไข้:แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่2 ได้รับอนุญาตทำไม้จากสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่1(เชียงใหม่)เมื่อ14/7/64 โครงการฯได้ทำหนังสือแจ้งผู้รับจ้างให้เริ่มเข้าดำเนินการในวันที่่15/7/64 มีการสำรวจท่อประปาในสนามร่วมกับกปภ.9 อยู่ในช่วงรอการประปาตอบรับยินยอมรับผิดชอบค่าใช้จ่ายส่วนเกิน โครงการฯร่วมกับสำนักงานชลประทานได้สำรวจในสนามเพื่อหารือวิธีดำเนินการก่อสร้างและได้ทำเรื่องขออนุญาต รอสรุปแบบก่อสร้าง
  
ส.ค./2564
  ปัญหา:ติดขัดสาธารณูปโภค ติดขัดคลองชลประทาน และได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19 แนวทางแก้ไข้:แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่2 ได้รับอนุญาตทำไม้จากสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่1(เชียงใหม่) เมื่อ14ก.ค.2564 โครงการฯ ได้ทำหนังสือแจ้งผู้รับจ้างให้เริ่มเข้าดำเนินการในวันที่่ 15ก.ค.2564 มีการสำรวจท่อประปาในสนามร่วมกับการประปาส่วนภูมิภาคเขต9 อยู่ในช่วงรอการประปาตอบรับยินยอมรับผิดชอบค่าใช้จ่ายส่วนเกิน โครงการฯร่วมกับสำนักงานชลประทานได้สำรวจในสนามเพื่อหารือวิธีดำเนินการก่อสร้างและได้ทำเรื่องขออนุญาต รอสรุปแบบเรื่อ
  
ก.ค./2564
  ปัญหา:ติดขัดสาธารณูปโภค ติดขัดคลองชลประทาน และได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19 แนวทางแก้ไข้:แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่2 ได้รับอนุญาตทำไม้จากสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่1(เชียงใหม่) เมื่อ14ก.ค.2564 โครงการฯ ได้ทำหนังสือแจ้งผู้รับจ้างให้เริ่มเข้าดำเนินการในวันที่่ 15ก.ค.2564 มีการสำรวจท่อประปาในสนามร่วมกับการประปาส่วนภูมิภาคเขต9 อยู่ในช่วงรอการประปาตอบรับยินยอมรับผิดชอบค่าใช้จ่ายส่วนเกิน โครงการฯ ร่วมกับสำนักงานชลประทาน ได้สำรวจหน้าสนามเพื่อหารือวิธีดำเนินการก่อสร้างผ่านคลองชลประทาน และได้ทำเรื่องขอ
  
มิ.ย./2564
  ปัญหา:ติดขัดต้นไม้ในเขตทาง ติดขัดสาธารณูปโภค ติดขัดคลองชลประทาน และได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19 แนวทางแก้ไข้:ต้นไม้ติดขัดในเขตทางขณะนี้อยู่ในขั้นตอนรอได้รับอนุญาตจากกรมป่าไม้ มีการสำรวจท่อประปาในสนามร่วมกับการประปาส่วนภูมิภาคเขต9 อยู่ในช่วงรอการประปาตอบรับยินยอมรับผิดชอบค่าใช้จ่ายส่วนเกิน โครงการฯ ร่วมกับสำนักงานชลประทาน ได้สำรวจหน้าสนามเพื่อหารือวิธีดำเนินการก่อสร้างผ่านคลองชลประทาน และได้ทำเรื่องขออนุญาต รอสุรปแบบเรื่องท่อประปาแล้วยื่นเอกสารเพิ่มเติม
  
พ.ค./2564
  ปัญหา:ติดขัดต้นไม้ในเขตทาง ติดขัดสาธารณูปโภค ติดขัดคลองชลประทาน และได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19 แนวทางแก้ไข้:ต้นไม้ติดขัดในเขตทางขณะนี้อยู่ในขั้นตอนรอได้รับอนุญาตจากกรมป่าไม้ มีการสำรวจท่อประปาในสนามร่วมกับการประปาส่วนภูมิภาคเขต9 อยู่ในช่วงรอการประปาตอบรับยินยอมรับผิดชอบค่าใช้จ่ายส่วนเกิน โครงการฯ ร่วมกับสำนักงานชลประทาน ได้สำรวจหน้าสนามเพื่อหารือวิธีดำเนินการก่อสร้างผ่านคลองชลประทาน และได้ทำเรื่องขออนุญาต รอสุรปแบบเรื่องท่อประปาแล้วยื่นเอกสารเพิ่มเติม
  
เม.ย./2564
  ปัญหา:ติดขัดต้นไม้ในเขตทาง ติดขัดสาธารณูปโภค ติดขัดคลองชลประทาน และได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19 แนวทางแก้ไข้:ต้นไม้ติดขัดในเขตทางขณะนี้อยู่ในขั้นตอนรอได้รับอนุญาตจากกรมป่าไม้ มีการสำรวจท่อประปาในสนามร่วมกับการประปาส่วนภูมิภาค กำลังอยู่ในช่วงวางแผนแก้ไขปัญหาท่อประปาเหล็กขนาด Dia.1000 mm. โครงการฯ ร่วมกับสำนักงานชลประทาน ได้สำรวจหน้าสนามเพื่อหารือวิธีดำเนินการก่อสร้างผ่านคลองชลประทาน และได้ทำเรื่องขออนุญาตแล้ว
  
มี.ค./2564
  ปัญหา:ติดขัดต้นไม้ในเขตทาง ติดขัดสาธารณูปโภค ติดขัดคลองชลประทาน แนวทางแก้ไข้:ต้นไม้ติดขัดในเขตทางขณะนี้อยู่ในขั้นตอนรอได้รับอนุญาตจากกรมป่าไม้ มีการสำรวจท่อประปาในสนามร่วมกับการประปาส่วนภูมิภาค กำลังอยู่ในช่วงวางแผนแก้ไขปัญหาท่อประปาเหล็กขนาด Dia.1000 mm. โครงการฯ ร่วมกับสำนักงานชลประทาน ได้สำรวจหน้าสนามเพื่อหารือวิธีดำเนินการก่อสร้างผ่านคลองชลประทาน และได้ทำเรื่องขออนุญาตแล้ว
  
ก.พ./2564
  ปัญหา:ติดขัดต้นไม้ในเขตทาง ติดขัดสาธารณูปโภค ติดขัดคลองชลประทาน แนวทางแก้ไข้:ต้นไม้ติดขัดในเขตทางขณะนี้อยู่ในขั้นตอนรอได้รับอนุญาตจากกรมป่าไม้ มีการสำรวจท่อประปาในสนามร่วมกับการประปาส่วนภูมิภาค กำลังอยู่ในช่วงวางแผนแก้ไขปัญหาท่อประปาเหล็กขนาด Dia.1000 mm. โครงการฯ ร่วมกับสำนักงานชลประทาน ได้สำรวจหน้าสนามเพื่อหารือวิธีดำเนินการก่อสร้างผ่านคลองชลประทาน และได้ทำเรื่องขออนุญาตแล้ว
  
ม.ค./2564
  ปัญหา:ติดขัดต้นไม้ในเขตทาง ติดขัดสาธารณูปโภค ติดขัดคลองชลประทาน
แนวทางแก้ไข้:ต้นไม้ติดขัดในเขตทางขณะนี้อยู่ในขั้นตอนรอได้รับอนุญาตจากกรมป่าไม้ มีการสำรวจท่อประปาในสนามร่วมกับการประปาส่วนภูมิภาค กำลังอยู่ในช่วงในการรื้อย้ายท่อHDPE และทำการวางท่อประปาใหม่ โครงการฯ ร่วมกับสำนักงานชลประทาน ได้สำรวจหน้าสนามเพื่อหารือวิธีดำเนินการก่อสร้างผ่านคลองชลประทาน และได้ทำเรื่องขออนุญาตแล้ว
  
ธ.ค./2563
  ปัญหา:ติดขัดต้นไม้ในเขตทาง ติดขัดสาธารณูปโภค ติดขัดคลองชลประทาน
แนวทางแก้ไข:ขณะนี้ต้นไม้ที่ติดขัดอยู่ในขั้นตอนรอได้รับอนุญาตจากกรมป่าไม้,ท่อประปากำลังอยู่ในช่วงจัดจ้างผู้รับจ้างในการรื้อย้าย และทำการวางท่อประปาใหม่,คลองชลประทาน ได้สอบถามไปยังเจ้าหน้าที่สำนักงานชลประทาน ขอทราบรายละเอียดจำนวนและตำแหน่งของคลองชลประทาน เพื่อที่จะดำเนินการทำเรื่องแจ้งขออนุญาตต่อไป
  
พ.ย./2563
  ปัญหา : ติดขัดต้นไม้ในเขตทาง ติดขัดสาธารณูปโภค
แนวทางแก้ไข : 1) โครงการฯ ทำการสำรวจเก็บพิกัดและรายละเอียดต้นไม้ทุกต้นที่อยู่ในเขตทางในสายทางของโครงการฯ ทำบัญชีต้นไม้ และผังต้นไม้ โดยการลงพิกัดจริงของต้นไม้ในแบบแปลนก่อสร้างพร้อมสรุปจำนวนต้นไม้และทำการประชุมกับ สำนักงานทางหลวงที่ 1 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 2 ผู้นำชุมชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ขณะนี้อยู่ในขั้นตอนรอได้รับอนุญาตจากกรมป่าไม้ 2)โครงการฯ ได้มีการประชุมหารือร่วมกับหน่วยงานสาธารณูปโภค และสำรวจการติดขัดของ ท่อประปาในสนาม ร่วมกับการประปาส่ว
  
ต.ค./2563
  ปัญหา : ติดขัดต้นไม้ในเขตทาง ติดขัดสาธารณูปโภค แนวทางแก้ไข : 1) โครงการฯ ทำการสำรวจ เก็บพิกัดและรายละเอียดต้นไม้ทุกต้นที่อยู่ในเขตทาง ในสายทางของโครงการฯ ทำบัญชีต้นไม้และผังต้นไม้ โดยการลงพิกัดจริงของต้นไม้ในแบบแปลนก่อสร้าง พร้อมสรุปจำนวนต้นไม้ และทำการประชุมกับสำนักงานทางหลวงที่1 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่2 ผู้นำชุมชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ขณะนี้อยู่ในขั้นตอนรอได้รับอนุญาตจากกรมป่าไม้
2) โครงการฯ ได้มีการประชุมหารือร่วมกับหน่วยงานสาธารณุปโภคเพื่อแจ้งข้อมูลและหารือในส่วนของสาธารณูปโภคที่ติดขัดกา
  
ก.ย./2563
  ปัญหา : มีต้นไม้ในเขตทางจำนวนมาก
แนวทางแก้ไข : โครงการฯ ทำการสำรวจเก็บพิกัดและรายละเอียดต้นไม้ทุกต้นที่อยู่ในเขตทางในสายทางสรุปจำนวนต้นไม้ และทำการประชุมกับ สำนักงานทางหลวงที่1 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่2 ผู้นำชุมชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ขณะนี้อยู่ในขั้นตอนรอได้รับอนุญาตจากกรมป่าไม้
  
ส.ค./2563
  ปัญหา : มีต้นไม้ในเขตทางจำนวนมาก
แนวทางแก้ไข : โครงการฯ ทำการสำรวจเก็บพิกัดและรายละเอียดต้นไม้ทุกต้นที่อยู่ในเขตทางในสายทางของโครงการฯ เพื่อทำบัญชีต้นไม้และผังต้นไม้ โดยการลงพิกัดจริงของต้นไม้ในแบบแปลนก่อสร้างเพื่อให้ทราบถึงจำนวนต้นไม้ที่ติดขัดการก่อสร้างและจะทำการประชุมเพื่อวางแผนการล้อมย้ายต้นไม้ต่อไป
  
ก.ค./2563
  ปัญหา : มีต้นไม้ในเขตทางจำนวนมาก
แนวทางแก้ไข : โครงการฯ ทำการสำรวจเก็บพิกัดและรายละเอียดต้นไม้ทุกต้นที่อยู่ในเขตทางในสายทางของโครงการฯ เพื่อทำบัญชีต้นไม้ และผังต้นไม้ โดยการลงพิกัดจริงของต้นไม้ในแบบแปลนก่อสร้าง เพื่อให้ทราบถึงจำนวนต้นไม้ที่ติดขัดการก่อสร้างและทำการวางแผนการล้อมย้ายต้นไม้ต่อไป
  
ลิขสิทธิ์ © 2016 สำนักก่อสร้างทางที่ 1 กรมทางหลวง
อาคารเฉลียววัชรพุกก์ ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400