ปัญหาอุปสรรค

โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 4051 สาย สตูล - ท่าเรือเจ๊ะบีลัง
เดือน/ปี
ปัญหาอุปสรรค
สถานะการแก้ไขปัญหา
ต.ค./2565
  (งานแล้วเสร็จ 28 ต.ค.65)
  
ก.ย./2565
  
  
ส.ค./2565
  -ขาดแคลนแรงงานเนื่องจากการแพร่ระบาดจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019(COVID 19)
  โครงการฯ ทำหนังสือเร่งรัดงานถึงผู้รับจ้าง
ก.ค./2565
  -ขาดแคลนแรงงานเนื่องจากการแพร่ระบาดจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID 19)
  -โครงการฯ ทำหนังสือเร่งรัดงานถึงผู้รับจ้าง
มิ.ย./2565
  -ขาดแคลนแรงงานเนื่องจากการแพร่ระบาดจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID 19)
  -โครงการฯ ทำหนังสือเร่งรัดงานถึงผู้รับจ้าง
พ.ค./2565
  -การบริหารงานของผู้รับจ้าง
-ขาดแคลนแรงงานเนื่องจากการแพร่ระบาดจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID 19)
  -โครงการฯทำหนังสือเร่งรัดงานถึงผู้รับจ้าง
เม.ย./2565
  -ฝนตก
-การบริหารงานของผู้รับจ้าง
-ขาดแคลนแรงงานเนื่องจากการแพร่ระบาดจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID 19)
  -โครงการฯ ทำหนังสือเร่งรัดงานถึงผู้รับจ้าง
มี.ค./2565
  -การปฏิบัติงานของผู้รับจ้างล่าช้า
-ขาดแคลนแรงงานเนื่องจากการแพร่ระบาดจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID 19)
  
ก.พ./2565
  -ขาดแคลนแรงงานเนื่องจากการแพร่ระบาดจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID 19)
-สาธารณูปโภค ประปา และสายสื่อสาร ติดขัดการก่อสร้างบางส่วน
  
ม.ค./2565
  -ขาดแคลนแรงงานเนื่องจากการแพร่ระบาดจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID 19)
-สาธารณูปโภค ประปา สายสื่อสาร ติดขัดการก่อสร้าง บริเวณส่วนขยายจุดกลับรถ (U-Turn) ทางแยก และงานก่อสร้างทางเท้า
  
ธ.ค./2564
  -การบริหารงานของผู้รับจ้างเป็นไปอย่างล่าช้า
-ขาดแคลนแรงงานเนื่องจากการแพร่ระบาดจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID 19)
-สาธารณูปโภค ประปาติดขัดการก่อสร้าง บริเวณส่วนขยายจุดกลับรถ (U-Turn) ทางแยก และงานก่อสร้างทางเท้า
  
พ.ย./2564
  -ฝนตกชุก
-การบริหารงานของผู้รับจ้างเป็นไปอย่างล่าช้า
-ขาดแคลนแรงงานเนื่องจากการแพร่ระบาดจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID 19)
-สาธารณูปโภค ประปาติดขัดการก่อสร้าง บริเวณส่วนขยายจุดกลับรถ (U-Turn) ทางแยก และงานก่อสร้างทางเท้า
  
ต.ค./2564
  -ฝนตกชุก
-ขาดแคลนแรงงานเนื่องจากการแพร่ระบาดจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID 19)
-สาธารณูปโภค ประปา ติดขัดการก่อสร้าง บริเวณส่วนขยายจุดกลับรถ (U-Turn) ทางแยก และงานก่อสร้างทางเท้า
  
ก.ย./2564
  -ฝนตกชุก
-ขาดแคลนแรงงานเนื่องจากการแพร่ระบาดจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID 19)
สาธารณูปโภค เสาไฟฟ้า, ประปา ติดขัดการก่อสร้าง บริเวณส่วนขยายจุดกลับรถ (U-Turn) ทางแยก และงานก่อสร้างทางเท้า
  
ส.ค./2564
  -ฝนตกชุก
-การบริหารงานของผู้รับจ้างเป็นไปอย่างล่าช้า
-ขาดแคลนแรงงานเนื่องจากการแพร่ระบาดจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID 19)
-สาธารณูปโภค เสาไฟฟ้า,ประปา ติดขัดการก่อสร้าง บริเวณส่วนขยายจุดกลับรถ (U-turn) ทางแยก และงานก่อสร้างทางเท้า
  
ก.ค./2564
  -ฝนตก
-การบริหารงานของผู้รับจ้างเป็นไปอย่างล่าช้า
-ขาดแคลนแรงงานเนื่องจากการแพร่ระบาดจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID 19)
-สาธารณูปโภค เสาไฟฟ้า, ประปา ติดขัดการก่อสร้าง บริเวณส่วนขยายจุดกลับรถ (U-turn) ทางแยก และงานก่อสร้างทางเท้า
  
มิ.ย./2564
  -ฝนตก
-การบริหารงานของผู้รับจ้างเป็นไปอย่างล่าช้า
-ขาดแคลนแรงงานเนื่องจากการแพร่ระบาดจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID 19)
-สาธารณูปโภค เสาไฟฟ้า, ประปา ติดขัดการก่อสร้าง บริเวณส่วนขยายจุดกลับรถ (U-Turn) ทางแยก และงานก่อสร้างทางเท้า
  
พ.ค./2564
  -ฝนตกชุก
-การบริหารงานของผู้รับจ้างเป็นไปอย่างล่าช้า
-ขาดแคลนแรงงานเนื่องจากการแพร่ระบาดจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID 19)
-สาธารณูปโภค เสาไฟฟ้า,ประปา ติดขัดการก่อสร้าง บริเวณส่วนขยายจุดกลับรถ (U-Turn) ทางแยก และงานก่อสร้างทางเท้า
  
เม.ย./2564
  -ฝนตก
-การปฎิบัติงานของผู้รับจ้างเป็นไปอย่างล่าช้า
-ขาดแคลนแรงงาน เนื่องจากการแพร่ระบาดจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID 19)
-สาธารณูปโภค เสาไฟฟ้า, ประปา ติดขัดการก่อสร้าง บริเวณส่วนขยายจุดกลับรถ (U-Turn) ทางแยก และงานก่อสร้างทางเท้า
  
มี.ค./2564
   -การปฎิบัติงานของผู้รับจ้างเป็นไปอย่างล่าช้า
-ขาดแคลนแรงงานเนื่องจากการแพร่ระบาดจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (Covid 19)
-สาธารณูปโภค เสาไฟฟ้า , ประปา ติดขัดการก่อสร้าง บริเวณส่วนขยายจุดกลับรถ(U-Turn)ทางแยก และงานก่อสร้างทางเท้า
  
ก.พ./2564
   - การบริหารการปฏิบัติงานของผู้รับจ้างเป็นไปอย่างล้าช้า
- ขาดแคลนแรงงานเนื่องจากการแพร่ระบาดจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID 19)
- สาธารณูปโภค เสาไฟฟ้า,ประปา ติดขัดการก่อสร้าง บริเวณส่วนขยายจุดกลับรถ (U-TURN) ทรงแยก และงานก่อสร้างทางเท้า
  
ม.ค./2564
  -ขาดแคลนแรงงานเนื่องจากการแพร่ระบาดจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า (COVID 19)
-สาธารณูปโภค เสาไฟฟ้า,ประปา ติดขัดการก่อสร้าง บริเวณส่วนขยายจุดกลับรถ (U-Turn) ทางแยก และงานก่อสร้างทางเท้า
  
ธ.ค./2563
   -ฝนตกชุก
-เครื่องมือ เครื่องจักร และบุคลากรของผู้รับจ้างที่ใช้ทำงานมีน้อย
-สาธารณูปโภค เสาไฟฟ้า , ประปา ติดขัดการก่อสร้างบางส่วน
  
พ.ย./2563
  - ฝนตกชุก
- เครื่องมือ เครื่องจักร และบุคลากรของผู้รับจ้างที่ใช้ทำงานมีน้อย
- สาธารณูปโภค เสาไฟฟ้า,ประปา ติดขัดการก่อสร้างบางส่วน
  
ต.ค./2563
   -เข้าช่วงฤดูฝนตกชุก
-เครื่องมือ เครื่องจักร และบุคลากรของผู้รับจ้างที่ใช้ทำงานมีน้อย
-สาธารณูปโภค เสาไฟฟ้า, ประปา ติดขัดการก่อสร้าง
  
ก.ย./2563
   - ฝนตกชุก
- สาธารณูปโภค เสาไฟฟ้า, ประปา ติดขัดการก่อสร้าง
  
ส.ค./2563
   -ฝนตก
-สาธารณูปโภค เสาไฟฟ้า , ประปา ติดขัดการก่อสร้าง
  
ก.ค./2563
   -ฝนตกชุก
  
มิ.ย./2563
   -
  
ลิขสิทธิ์ © 2016 สำนักก่อสร้างทางที่ 1 กรมทางหลวง
อาคารเฉลียววัชรพุกก์ ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400