ปัญหาอุปสรรค

โครงการก่อสร้างสายพัฒนาคูน้ำริมถนนวิภาวดีรังสิต ตอน 2
เดือน/ปี
ปัญหา
เม.ย./2563
  ติดขัดระบบสาธารณูปโภค เร่งรัดการรื้อย้ายระบบสาธารณูปโภค
มี.ค./2563
  ติดขัดสาธารณูปโภค แนวทางแก้ไข เร่งรัดการรื้อย้ายระบบสาธารณูปโภค
ก.พ./2563
  ติดขัดระบบสาธารณูปโภค การแก้ไข เร่งรัดการรื้อย้ายระบบสาธารณูปโภค
ม.ค./2563
  ติดขัดระบบสาธารณูปโภค แนวทางแก้ไข เร่งรัดการรื้อย้ายระบบสาธารณูปโภค
ลิขสิทธิ์ © 2016 สำนักก่อสร้างทางที่ 1 กรมทางหลวง
อาคารเฉลียววัชรพุกก์ ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400