ปัญหาอุปสรรค

โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 3901 สายทางคู่ขนานวงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร (ด้านตะวันตก) ด้านซ้ายทางตอนที่ 2
เดือน/ปี
ปัญหา
ก.พ./2563
  1. ปัญหาและอุปสรรค 1.1 พื้นที่เอกชนชิดเขตทาง , รุกล้ำเขตทาง 1.2 เสาไฟฟ้า , สายโทรศัพท์ 1.3 ประปาหมู่บ้าน , ประปาส่วนภูมิภาค 1.4 การจราจรระหว่างชุมชนสองข้างทางผ่านพื้นที่ก่อสร้าง 2. แนวทางการแก้ไข 2.1 โครงการฯ ประสานแขวงทางหลวงปทุมธานีทำหนังสือประชาสัมพันธ์และแจ้งต่อเจ้าของพื้นที่โดยตรง 2.2 โครงการฯ ทำการสำรวจและมีหนังสือแจ้งหน่วยงานไฟฟ้าในพื้นที่เร่งรัดการรื้อย้าย 2.3 โครงการฯ ทำการสำรวจและมีหนังสือแจ้งหน่วยงานประปาใน
ม.ค./2563
  1. ปัญหาและอุปสรรค 1.1 พื้นที่เอกชนชิดเขตทาง , รุกล้ำเขตทาง 1.2 เสาไฟฟ้า , สายโทรศัพท์ 1.3 ประปาหมู่บ้าน , ประปาส่วนภูมิภาค 1.4 การจราจรระหว่างชุมชนสองข้างทางผ่านพื้นที่ก่อสร้าง 2. แนวทางการแก้ไข 2.1 โครงการฯ ประสานแขวงทางหลวงปทุมธานีทำหนังสือประชาสัมพันธ์และแจ้งต่อเจ้าของพื้นที่โดยตรง 2.2 โครงการฯ ทำการสำรวจและมีหนังสือแจ้งหน่วยงานไฟฟ้าในพื้นที่เร่งรัดการรื้อย้าย 2.3 โครงการฯ ทำการสำรวจและมีหนังสือแจ้งหน่วยงานประปาใน
ลิขสิทธิ์ © 2016 สำนักก่อสร้างทางที่ 1 กรมทางหลวง
อาคารเฉลียววัชรพุกก์ ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400