ปัญหาอุปสรรค

โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 3423 สมุทรสาคร - ต.โคกขาม
เดือน/ปี
ปัญหา
พ.ค./2563
  
เม.ย./2563
  
มี.ค./2563
  
ก.พ./2563
  
ม.ค./2563
  
ธ.ค./2562
  
พ.ย./2562
  
ต.ค./2562
  
ก.ย./2562
  
ส.ค./2562
  
ก.ค./2562
  
มิ.ย./2562
  ปัญหา -สาธารณูปโภค แนวท่อประปา ติดขัดการก่อสร้าง ในบางพื้นที่ของงานในโครงการฯ การแก้ไขปัญหา -โครงการฯ ทำหนังสือถึงหน่วยงาน การประปาส่วนภูมิภาคเขต 3 (ราชบุรี) เรื่องเร่งรัดให้ดำเนินการรื้อย้าย เป็นการด่วนแล้ว
พ.ค./2562
  ปัญหา -สาธารณูปโภค เสาไฟฟ้า สายไฟฟ้า สายระบบสื่อสารและแนวท่อประปา ติดขัดการก่อสร้างในบางพื้นที่ของงานในโครงกรฯ การแก้ไขปัญหา -แขวงสมุทรสาคร ได้ออกหนังสือเร่งรัดไปยังหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยการด่วน แล้วขณะนี้รอการรื้อย้าย
เม.ย./2562
  ปัญหา -สาธารณูปโภค เสาไฟฟ้า สายไฟฟ้า สายระบบสื่อสารและแนวท่อประปา ติดขัดการก่อสร้างในบางพื้นที่ของงานในโครงการฯ การแก้ไขปัญหา -แขวงทางหลวงสมุทรสาครและโครงการฯ ได้เชิญหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องร่วมประชุม เพื่อหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาด้านสาธารณูปโภคที่ติดขัดการก่อสร้าง ในวันที่ 3 พฤษภาคม 2562
มี.ค./2562
  
ลิขสิทธิ์ © 2016 สำนักก่อสร้างทางที่ 1 กรมทางหลวง
อาคารเฉลียววัชรพุกก์ ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400