ปัญหาอุปสรรค

โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 4027 สายท่าอากาศยานภูเก็ต - ท่าเรืออ่าวปอ ตอน บ.ป่าคลอก - บ.พารา
เดือน/ปี
ปัญหาอุปสรรค
สถานะการแก้ไขปัญหา
ธ.ค./2565
  งานแล้วเสร็จ ธ.ค.65
  
พ.ย./2565
  
  
ต.ค./2565
  
  
ก.ย./2565
  
  
ส.ค./2565
  
  
ก.ค./2565
  
  
มิ.ย./2565
  
  
พ.ค./2565
  
  
เม.ย./2565
  
  
มี.ค./2565
  
  
ก.พ./2565
  
  
ม.ค./2565
  
  
ธ.ค./2564
  
  
พ.ย./2564
  
  
ต.ค./2564
  
  
ก.ย./2564
  
  
ส.ค./2564
  
  
ก.ค./2564
  
  
มิ.ย./2564
  
  
พ.ค./2564
  
  
เม.ย./2564
  
  
มี.ค./2564
  
  
ก.พ./2564
  
  
ม.ค./2564
  
  
ธ.ค./2563
  
  
พ.ย./2563
  
  
ต.ค./2563
  
  
ก.ย./2563
  
  
ส.ค./2563
  
  
ก.ค./2563
  
  
มิ.ย./2563
  
  
พ.ค./2563
  
  
เม.ย./2563
  
  
มี.ค./2563
  
  
ก.พ./2563
  
  
ม.ค./2563
  
  
ธ.ค./2562
  
  
พ.ย./2562
  
  
ต.ค./2562
  
  
ก.ย./2562
  
  
ส.ค./2562
  
  
ก.ค./2562
  
  
มิ.ย./2562
  
  
พ.ค./2562
  
  
เม.ย./2562
  1.เสาไฟฟ้าและท่อประปาติดขัดการก่อสร้าง
2.พื้นที่บางส่วนติดขัดการก่อสร้าง เนื่องจากยังไม่ได้จัดกรรมสิทธิ์
  
มี.ค./2562
  -
  
ก.พ./2562
  -
  
ลิขสิทธิ์ © 2016 สำนักก่อสร้างทางที่ 1 กรมทางหลวง
อาคารเฉลียววัชรพุกก์ ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400