ปัญหาอุปสรรค

โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 1026 สาย บ.ดอนไชย - บ.ผาเวียง ตอน ต.บ้านทรายทอง - บ.ผาเวียง
เดือน/ปี
ปัญหา
ต.ค./2562
  ติดขัดต้นไม้ในเขตทาง และสาธารณูปโภค
ก.ย./2562
  ติดขัดต้นไม้ในเขตทาง และสาธารณูปโภค
ส.ค./2562
  ติดขัดต้นไม้ในเขตทาง และสาธารณูปโภค
ก.ค./2562
  ติดขัดต้นไม้ในเขตทาง และสาธารณูปโภค
มิ.ย./2562
  ติดขัดต้นไม้ในเขตทาง และสาธารณูปโภค
พ.ค./2562
  ติดขัดต้นไม้ในเขตทาง และสาธารณูปโภค
เม.ย./2562
  ติดขัดต้นไม้ในเขตทาง และสาธารณูปโภค
มี.ค./2562
  ติดขัดต้นไม้ในเขตทาง และสาธารณูปโภค
ก.พ./2562
  ติดขัดต้นไม้ในเขตทาง และสาธารณูปโภค
ลิขสิทธิ์ © 2016 สำนักก่อสร้างทางที่ 1 กรมทางหลวง
อาคารเฉลียววัชรพุกก์ ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400