ปัญหาอุปสรรค

โครงการก่อสร้าง สายแยกทางหลวงหมายเลข 4 - ด่านสะเดาแห่งที่ 2 ตอน 1
เดือน/ปี
ปัญหา
ส.ค./2562
  -พื้นที่ก่อสร้างติดกรรมสิทธิ์ที่ดินทั้งหมด -ยังไม่ได้รับมอบพื้นที่จากแขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม) -พ.ร.ฎ.ประกาศบังคับใช้เมื่อ วันที่ 30 เม.ย.2562 -อยู่ระหว่างขออนุมัติจัดกรรมสิทธิ์และตั้งคณะกรรมการกำหนดค่าทดแทนที่ดิน -หน่วยจัดกรรมสิทธิ์ดำเนินการจ่ายเงินค่าทดแทน พืชผล สิ่งปลูกสร้าง และต้นยางพาราแล้วเสร็จทั้งหมด แต่ยังไม่ได้ทำการตัดโค่น และคงเหลือเฉพาะค่าที่ดินทั้งหมด
ก.ค./2562
  -พื้นที่ก่อสร้างติดกรรมสิทธิ์ที่ดินทั้งหมด -ยังไม่ได้รับมอบพื้นที่จากแขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม) -พ.ร.ฎ.ประกาศบังคับใช้เมื่อ วันที่ 30 เม.ย.2562 -อยู่ระหว่างขออนุมัติจัดกรรมสิทธิ์และตั้งคณะกรรมการกำหนดค่าทดแทนที่ดิน -หน่วยจัดกรรมสิทธิ์ดำเนินการจ่ายเงินค่าทดแทน พืชผล สิ่งปลูกสร้าง และต้นยางพาราแล้วเสร็จทั้งหมด แต่ยังไม่ได้ทำการตัดโค่น และคงเหลื่เฉพาะค่าที่ดินทั้งหมด
มิ.ย./2562
  -พื้นที่ก่อสร้างติดกรรมสิทธิ์ที่ดินทั้งหมด -ยังไม่ได้รับมอบพื้นที่จากแขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม) -พ.ร.ฎ.ประกาศบังคับใช้เมื่อ วันที่ 30 เม.ย. 2562 -อยู่ระหว่างขออนุมัติจัดกรรมสิทธิ์และตั้งคณะกรรมการกำหนดค่าชดเชยที่ดิน -หน่วยจัดกรรมสิทธิ์ดำเนินการจ่ายเงินค่าทดแทน พืชผล สิ่งปลูกสร้าง และต้นยางพาราแล้วเสร็จทั้งหมด แต่ยังไม่ได้ทำการตัดโค่น และคงเหลือเฉพาะค่าที่ดินทั้งหมด
พ.ค./2562
  -พื้นที่ก่อสร้างติดกรรมสิทธิ์ทีดินทั้งหมด -ยังไม่ได้รับมอบพื้นที่จากแขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม) -พ.ร.ฎ.ประกาศบังคับใช้เมื่อ 26 เม.ย. 2562 -อยู่ระหว่างขออนุมัติจัดกรรมสิทธิ์และตั้งคณะกรรมการกำหนดค่าชดเชยที่ดิน -หน่วยจัดกรรมสิทธิ์ดำเนินการจ่ายเงินค่าทดแทน พืชผล สิ่งปลูกสร้าง และต้นยางพาราแล้วเสร็จทั้งหมด แต่ยังไม่ได้ทำการตัดโค่น และคงเหลือเฉพาะค่าที่ดินทั้งหมด
เม.ย./2562
  -พื้นที่ก่อสร้างติดกรรมสิทธิ์ที่ดินทั้งหมด -ยังไม่ได้รับมอบพื้นที่จากแขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม) -อยู่ระหว่างรอ พ.ร.ฎ.ประกาศบังคับใช้ -หน่วยจัดกรรมสิทธิ์ดำเนินการจ่ายเงินค่าทดแทน พืชผล สิ่งปลูกสร้าง และต้นยางพาราแล้วเสร็จทั้งหมด แต่ยังไม่ได้ทำการตัดโค่น และคงเหลือเฉพาะค่าที่ดินทั้งหมด
มี.ค./2562
  -พื้นที่ก่อสร้างติดกรรมสิทธิ์ที่ดินทั้งหมด -ยังไม่ได้รับมอบพื้นที่จากแขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม) -อยู่ระหว่างรอ พ.ร.ฎ.ประกาศบังคับใช้ -หน่วยจัดกรรมสิทธิ์ดำเนินการจ่ายเงินทดแทน พืชผล สิ่งปลูกสร้าง และต้นยางพารา แล้วเสร็จทั้งหมด แต่ยังไม่ได้ทำการตัดโค่น และคงเหลือเฉพาะค่าที่ดินทั้งหมด
ก.พ./2562
  -พื้นที่ก่อสร้างติดกรรมสิทธิ์ที่ดินทั้งหมด -ยังไม่ได้รับมอบพื้นที่จากแขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม) -อยู่ระหว่างรอ พ.ร.ฎ.ประกาศบังคับใช้ -หน่วยจัดกรรมสิทธิ์ดำเนินการจ่ายค่าทดแทน พืชผล และต้นยางพารา แล้วเสร็จทั้งหมด แต่ยังไม่ได้ทำการตัดโค่น และคงเหลือเฉพาะค่าที่ดินทั้งหมด
ม.ค./2562
  -พื้นที่ก่อสร้างติดกรรมสิทธิ์ที่ดินทั้งหมด(จำนวน 49 ราย) -ยังไม่ได้รับมอบพื้นที่จากแขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม) -อยู่ระหว่างรอ พ.ร.ฎ.ประกาศบังคับใช้ -หน่วยจัดกรรมสิทธิ์ดำเนินการจ่ายเงินค่าทดแทน พืชผล และต้นยางพารา แล้วเสร็จทั้งหมด
ธ.ค./2561
  -พื้นที่ก่อสร้างติดกรรมสิทธิ์ที่ดินทั้งหมด(จำนวน 49 ราย) -ยังไม่ได้รับมอบพื้นที่จากแขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม) -อยู่ระหว่างรอ พ.ร.ฎ.ประกาศบังคับใช้ -หน่วยจัดกรรมสิทธิ์ดำเนินการจ่ายเงินค่าทดแทน พืชผล และต้นยางพารา แล้วเสร็จทั้งหมด
พ.ย./2561
  -พื้นที่ก่อสร้างติดกรรมสิทธิ์ที่ดินทั้งหมด(จำนวน49ราย) -ยังไม่ได้รับมอบพื้นที่จากแขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม) -อยู่ระหว่างรอ พ.ร.ฎ.ประกาศบังคับใช้ -หน่วยจัดกรรมสิทธิ์ดำเนินการจ่ายเงินค่าทดแทน พืชผล และต้นยางพารา แล้วเสร็จทั้งหมด
ต.ค./2561
  -พื้นที่ก่อสร้างติดกรรมสิทธิ์ที่ดินทั้งหมด -ยังไม่ได้รับมอบพื้นที่จากแขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม) -เจ้าหน้าที่ดินจังหวัดเข้าทำการรังวัดเพื่อจัดกรรมสิทธิ์(รังวัดแล้วเสร็จ)อยู่ระหว่างรอ พ.ร.ฎ.ประกาศบังคับใช้ -หน่วยจัดกรรมสิทธิ์ดำเนินการจ่ายเงินค่าทดแทน พืชผล และต้นยางพารา แล้วเสร็จทั้งหมด แต่ยังไม่ได้ทำการตัดโค่น และคงเหลือเฉพาะค่าที่ดินทั้งหมด
ก.ย./2561
  - พื้นที่ก่อสร้างติดกรรมสิทธิ์ที่ดินทั้งหมด - ยังไม่ได้รับมอบพื้นที่ขากแขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม) - ประสานเจ้าหน้าที่ที่ดินจังหวัดเข้าทำการรังวัดเพื่อจัดกรรมสิทธิ์ (รังวัดแล้วเสร็จ)อยู่ระหว่างรอ พ.ร.ฎ.ประกาศบังคับใช้ - หน่วยจัดกรรมสิทธิ์ดำเนินการสำรวจ สิ่งปลูกสร้าง พืชผล และต้นยางพารา แล้วเสร็จ อยู่ระหว่างทำสัญญากับเจ้าของที่ดินและขออนุมัติเงินจัดสรรจากกรมฯ
ส.ค./2561
  - พื้นที่ก่อสร้างติดกรรมสิทธิ์ที่ดินทั้งหมด - ยังไม่ได้รับมอบพื้นที่จากแขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม) - ประสานเจ้าหน้าที่ที่ดินจังหวัดเข้าทำการรังวัดเพื่อจัดกรรมสิทธิ์ (รังวัดเสร็จแล้ว) อยู่ระหว่างรอ พ.ร.ฎ.ประกาศบังคับใช้ - หน่วยจัดกรรมสิทธิ์ดำเนินการสำรวจ สิ่งปลูกสร้าง พืชผล และต้นยางพารา แล้วเสร็จ อยู่ระหว่างทำสัญญากับเจ้าของที่ดินและขออนุมัติจัดสรรจากกรม
ก.ค./2561
  - พื้นที่ติดกรรมสิทธิ์ที่ดินทั้งหมด - ยังไม่ได้รับมอบพื้นที่จากแขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม) - ประสานเจ้าหน้าที่ที่ดินจังหวัดเข้าทำการรังวัดเพื่อจัดกรรมสิทธิ์ (รังวัดเสร็จแล้ว) - ประสานหน่วยจัดกรรมสิทธิ์ที่ดินเข้าดำเนินการสำรวจ สิ่งปลูกสร้าง พืชผล และต้นยางพารา
มิ.ย./2561
  -พื้นที่ก่อสร้างติดกรรมสิทธิ์ที่ดินทั้งหมด -ยังไม่ได้รับมอบจากแขวงทางหลวงสงขลาที่2(นาหม่อม) -ประสานเจ้าหน้าที่ที่ดินจังหวัดเข้าทำการรังวัดเพื่อจัดกรรมสิทธิ์ -ประสานหน่วยงานจัดกรรมสิทธิ์ที่ดินเข้าดำเนินการสำรวจ สิ่งปลูกสร้าง พืชผล และต้นยางพารา
พ.ค./2561
  - พื้นที่ก่อสร้างติดกรรมสิทธิ์ที่ดินทั้งหมด - ยังไม่ได้รับมอบพื้นที่จากแขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม) - ประสานเจ้าหน้าที่ที่ดินจังหวัดเข้าทำการรังวัดเพื่อจัดกรรมสิทธิ์ - ประสานหน่วยจัดกรรมสิทธิ์ที่ดินเข้าดำเนินการสำรวจ สิ่งปลูกสร้าง พืชผล และต้นยางพารา
เม.ย./2561
  - พื้นที่ก่อสร้างติดกรรมสิทธิ์ที่ดินทั้งหมด - ยังไม่ได้รับมอบพื้นที่จากแขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม) - อยู่ระหว่างสำรวจวางแนวก่อสร้างกันเขตทางเพื่อจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน - หน่วยจัดกรรมสิทธิ์ที่ดินเข้าดำเนินการสำรวจ สิ่งปลูกสร้าง พืชผล และต้นยางพรารา
มี.ค./2561
  - ยังไม่ได้รับมอบพื้นที่จากแขวงทางหลวงสงขลาที่2 (นาหม่อม) - พื้นที่ก่อสร้างติดกรรมสิทธิ์ที่ดินทั้งหมด - อยู่ระหว่างการสำรวจวางแนวก่อสร้างกั้นเขตทางเพื่อจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน
ลิขสิทธิ์ © 2016 สำนักก่อสร้างทางที่ 1 กรมทางหลวง
อาคารเฉลียววัชรพุกก์ ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400