ประวัติโครงการก่อสร้าง

โครงการก่อสร้างทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง สายบางใหญ่ - กาญจนบุรี ช่วง กม.5+000 - 9+000 ( SPUR LINE ) (ตอน 25)

โครงการก่อสร้างทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง สาย บางใหญ่ - กาญจนบุรี เป็นส่วนหนึ่งของแผนแม่บท และแผนดำเนินการก่อสร้างทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองของกรมทางหลวงเพื่อพัฒนาโครงข่ายทางหลวงมาตรฐานสูงรองรับการเดินทาง และขนส่งสินค้าจากกรุงเทพมหานคร ปริมณฑล สู่จังหวัดทางภาคตะวันตก และภาคใต้ของประเทศ โดยช่วยลดปัญหาการจราจรติดขัดบนทางหลวงหมายเลข 4 ( ถนนเพชรเกษม ) ทางหลวงหมายเลข 338 ( ถนนปิ่นเกล้า - นครชัยศรี ) และทางหลวงหมายเลข 323 ที่มีปริมาณการจราจรหนาแน่นตลอดเส้นทาง และส่งเสริมการจ้างงานในภาคธุรกิจอุตสาหกรรมการก่อสร้างต่อเนื่องไปยังภาคธุรกิจอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ช่วยลดต้นทุนโลจิสติกส์ และเพิ่มความสามารถในการแข่งขันให้แก่ภาคธุรกิจ เป็นการรองรับยุทธศาสตร์ต่อการพัฒนาประเทศ เพิ่มเส้นทางคมนาคมขนส่งสำคัญที่มีศักยภาพในการเชื่อมโยงฐานการผลิต และส่งออกของประเทศไทยกับสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ ซึ่งปัจจุบันกำลังดำเนินโครงการพัฒนาท่าเรือน้ำลึก และนิคมอุตสาหกรรมทวาย เพื่อเป็นประตูการค้าที่สำคัญแห่งใหม่ในอนาคต อีกทั้งเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวในภาคตะวันตก และภาคใต้ ที่มีทรัพยากรด้านแหล่งท่องเที่ยวจำนวนมาก เพื่อให้ประชาชนผู้ใช้เส้นทางได้รับความสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย ซึ่งเป็นเป้าหมายบริหารงานโดยมุ่งผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์สุขของประชาชนเป็นหลัก คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2558 อนุมัติให้กระทรวงคมนาคม ( กรมทางหลวง ) ดำเนินการโครงการก่อสร้างทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง สายบางใหญ่ - กาญจนบุรี ประกอบด้วย การดำเนินโครงการก่อสร้างฯด้วยวิธีการประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้าง โดยให้กระทรวงการคลังดำเนินการระดมทุนจากแหล่งทุนภายในประเทศที่เหมาะสมเพื่อใช้ในการดำเนินโครงการ และจัดค่ากรรมสิทธิ์ให้เป็นไปตามความเห็นของสำนักงบประมาณ โครงการก่อสร้างทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง สายบางใหญ่ - กาญจนบุรี มีจุดเริ่มต้นเชื่อมต่อกับถนนวงแหวนกาญจนาภิเษกด้านตะวันตก ณ ทางแยกต่างระดับบางใหญ่ และสิ้นสุดที่ถนนทางหลวงหมายเลข 324 ระยะทาง 96.410 กิโลเมตร โดยแบ่งโครงการก่อสร้างออกเป็น 26 โครงการ ประกอบด้วยโครงการก่อสร้างทางและสะพาน จำนวน 25 โครงการ และโครงการก่อสร้างงานระบบและอาคารจำนวน 1 โครงการ กรมทางหลวง ได้อนุมัติในหลักการให้สำนักก่อสร้างทางที่ 1 ดำเนินการออกประกาศ ประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ( e - bidding ) จ้างเหมาทำการก่อสร้างทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง สายบางใหญ่ - กาญจนบุรี ช่วง กม.5+000.000 - กม.9+856.000 ( SPUR LINE ) ระยะทางยาวประมาณ 4.856 กิโลเมตร ในวงเงินงบประมาณ 1,845,000,000.00 บาท ตามประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี ลงวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2558 เรื่อง แนวทางปฏิบัติในการจัดหาพัสดุด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ ( Electronic Market : e - market ) และด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ( Electronic Bidding : e - bidding ) สำนักงานก่อสร้างทางที่ 1 ได้ดำเนินการประกาศประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาวิธีอิเล็กทรอนิกส์ ( e - bidding ) งานจ้างเหมาทำการก่อสร้างทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง สาย บางใหญ่ -กาญจนบุรี ช่วง กม.5+000.000 - กม.9+856.000 ( SPUR LINE ) ระยะทางยาวประมาณ 4.856 กิโลเมตร ตามสัญญาแบบปรับราคาได้ ( ค่า K ) กำหนดเป็นมาตรฐานทางชั้นพิเศษ 6 ช่องทางจราจร ( ไปกลับข้างละ 3 ช่องจราจร ) ผิวทาง 2 ชั้น หนาชั้นละ 5 เซนติเมตร ผิวทางเป็น Modified Asphalt Concrete รองผิวทางเป็น Asphalt Concrete ผิวจราจรกว้างช่องละ 3.60 เมตร ไหล่ทางชนิดเดียวกับผิวทาง ด้านนอนกว้าง 3.00 เมตร ด้านในกว้าง 1.00 เมตร และมีเกาะกลางแบบ Depressed Median กว้าง 11.50 เมตร รวมงานติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างบนทางหลวง เส้นทางตอนนี้อยู่ในท้องที่อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม กำหนดเวลาทำการ 960 วัน นับจากวันลงนามในสัญญา ตามเอกสารประกาศประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ประกาศเลขที่ สท.1 / 20 / 2559 ลงวันที่ 10 พฤษภาคม 2559 โดยมีรายละเอียด ดังนี้ - วงเงินการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ( ราคากลาง ) จำนวนเงิน 1,755,668,754.94 บาท ( เงินหนึ่งพันเจ็ดร้อยห้าสิบห้าล้านหกแสนหกหมื่นแปดพันเจ็ดร้อยห้าสิบสี่บาทเก้าสิบสี่สตางค์ ) - กำหนดซื้อเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ระหว่างวันที่ 10 - 17 พฤษภาคม 2559 - กำหนดยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ในวันที่ 9 มิถุนายน 2559 ระหว่างเวลา 08.30 น. ถึงเวลา 16.30 น. - ผู้ซื้อเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 13 ราย - ผู้ยื่นข้อเสนอและราคาเสนอ จำนวน 4 ราย - คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ได้ตรวจสอบคุณสมบัติผู้มีสิทธิเสนอราคา ปรากฏว่าผู้เสนอราคาที่เอกสารไม่เป็นไปตามเงื่อนไขประกาศประกวดราคาฯ จำนวน 1 ราย คือ บริษัท บัญชากิจ จำกัด และถูกต้องตามเงื่อนไขประกาศประกวดราคาฯ จำนวน 3 ราย ดังนี้ 1. บริษัท ชัยนันท์ค้าวัตถุก่อสร้าง ( 2524 ) จำกัด เสนอราคาเป็นเงิน 1,755,528,213.00 บาท 2. บริษัท วิจิตรภัณฑ์ก่อสร้าง จำกัด เสนอราคาเป็นเงิน 1,767,612,362.00 บาท 3. บริษัท คริสเตียนีและนีลเส็น ( ไทย ) จำกัด ( มหาชน ) เสนอราคาเป็นเงิน 1,795,723,300.00 บาท ผลการประกวดราคาจ้างฯ ปรากฏว่า บริษัท ชัยนันท์ค้าวัตถุก่อสร้าง ( 2524 ) จำกัด เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด เป็นเงิน 1,755,528,213.00 บาท ซึ่งต่ำกว่าราคากลาง ( 1,755,668,754.94 - 1,755,528,213.00 ) = 140,541.94 บาท หรือ 0.01 % คณะกรรมการฯ ได้ดำเนินการตามระเบียบของทางราชการ และตามมาตรการแนวทางมติคณะรักษาความสงบแห่งชาติ เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2557 แจ้งตามหนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร 0506 / ว 48 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2557 จึงได้มีหนังสือที่ คค 0610.4 / 681 ลงวันที่ 13 มิถุนายน 2559 แจ้งให้บริษัท ชัยนันท์ค้าวัตถุก่อสร้าง ( 2524 ) จำกัด ปรับลดราคาก่อสร้างลงอีก บริษัท ชัยนันท์ค้าวัตถุก่อสร้าง ( 2524 ) จำกัด ได้มีหนังสือที่ 066 / 2559 ลงวันที่ 15 มิถุนายน 2559 ยืนยังราคาก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น 1,755,528,213.00 บาท ( เงินหนึ่งพันเจ็ดร้อยห้าสิบห้าล้านห้าแสนสองหมื่นแปดพันสองร้อยสิบสามบาทถ้วน ) และแจ้งว่าเป็นราคาต่ำสุดแล้ว ไม่สามารถลดลงได้อีก และบริษัทฯ ยืนยันสามารถดำเนินการก่อสร้างให้แล้วเสร็จตามรูปแบบและรายการที่กำหนดได้ คณะกรรมการฯ ได้ร่วมกันพิจารณาราคาที่บริษัทฯ เสนอแล้ว จึงมีมติเห็นสมควรรับราคา ของบริษัท ชัยนันท์ค้าวัตถุก่อสร้าง ( 2524 ) จำกัด ไว้ทำการก่อสร้างทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง สายบางใหญ่ - กาญจนบุรี ช่วง กม.5+000.000 – กม.9+856.000 ( SPUR LINE ) ในราคาค่าก่อสร้างเป็นเงินรวมทั้งสิ้น 1,755,528,213.00 บาท ( เงินหนึ่งพันเจ็ดร้อยห้าสิบห้าล้านห้าแสนสองหมื่นแปดพันสองร้อยสิบสามบาทถ้วน ) โดยมีรายละเอียดดังนี้ - ลดจากราคาที่เสนอ ( 1,755,528,213.00 - 1,755,528,213.00 ) = 0.00 บาท - ต่ำกว่าราคากลาง ( 1,755,668,754.94 - 1,755,528,213.00 ) = 140,541.94 บาท หรือ 0.01 % - ต่ำกว่างบประมาณ ( 1,845,000,000.00 - 1,755,528,213.00 ) = 89,471,787.00 บาท หรือ 4.85 % สำนักก่อสร้างทางที่ 1 พิจารณาแล้วเห็นว่า คณะกรรมการพิจารณาผลประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ได้นำเนินการครบถ้วนถูกต้องตามระเบียบของทางราชการแล้ว ราคาค่างานที่รับไว้เป็นราคาต่ำสุดเป็นเงินทั้งสิ้น 1,755,528,213.00 บาท ซึ่งเป็นราคาต่ำกว่าราคากลาง ( 1,755,668,754.94 -1,755,528,213.00 ) = 140,541.94 บาท และเมื่อพิจารณาราคาต่อหน่วยแล้ว เป็นประโยชน์ต่อราชการจึงเห็นสมควรรับราคาของบริษัท ชัยนันท์ค้าวัตถุก่อสร้าง ( 2524 ) จำกัด ไว้ดำเนินการ โครงการก่อสร้างทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง สายบางใหญ่ - กาญจนบุรี ทางสายนี้แบ่งการก่อสร้างออกเป็น 26 โครงการ ประกอบด้วยโครงการก่อสร้างทางและสะพานจำนวน 25 โครงการ และโครงการก่อสร้างงานระบบและอาคาร จำนวน 1 โครงการ
ลิขสิทธิ์ © 2016 สำนักก่อสร้างทางที่ 1 กรมทางหลวง
อาคารเฉลียววัชรพุกก์ ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400