ประวัติโครงการก่อสร้าง

โครงการก่อสร้างทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองสายบางใหญ่ - กาญจนบุรี ช่วง กม.1+119.007 - กม.5+000.000 LT. และ กม.1+225.000 กม.5+000.000 RT.(SPUR LINE) (ตอน 24)

ประวัติความเป็นมา

โครงการก่อสร้างทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง สายบางใหญ่ - กาญจนบุรี เป็นส่วนหนึ่งของแผนแม่บทและแผนดำเนินการก่อสร้างทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองของกรมทางหลวง ตามมติเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2540 มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาโครงข่ายทางหลวงมาตรฐานสูงรองรับการเดินทางและขนส่งสินค้าระหว่างกรุงเทพฯและปริมณฑล สู่จังหวัดภาคตะวันตกและภาคใต้ของประเทศ โดยจะช่วยแบ่งเบาการจราจรจากทางหลวงหมายเลข 4 (ถนนเพชรเกษม) ทางหลวงหมายเลข 338 (ถนนปิ่นเกล้า - นครชัยศรี) และทางหลวงหมายเลข 323 ที่ปัจจุบันมีปริมาณจราจรสูงและนับวันยิ่งประสบปัญหาการจราจรติดขัดมากขึ้น เพื่อให้ประชาชนผู้ใช้ทางได้รับคความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัยลดการสิ้นเปลืองพลังงานจากจราจรติดขัด และลดต้นทุนการขนส่งและโลจิสติกส์ของผู้ประกอบการในภาคธุรกิจ อีกทั้งยังเป็นโครงสร้างพื้นฐานสำคัญที่จะช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนในภูมิภาคให้ดีขึ้น
นอกจากนั้น ทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง สายบางใหญ่ – กาญจนบุรี ยังมีความสำคัญในเชิงยุทธศาสตร์ต่อการพัฒนาประเทศ โดยจะเป็นเส้นทางคมนาคมขนส่งสำคัญที่มีศักยภาพในการเชื่อมโยงการผลิตและส่งออกของประเทศไทยกับสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ ซึ่งปัจจุบันมีแผนดำเนินโครงการท่าเรือน้ำลึกทวาย เพื่อเป็นประตูการค้าที่สำคัญแห่งใหม่ในอนาคต โดยการก่อสร้างทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองสายบางใหญ่ – กาญจนบุรี จะเป็นภารกิจสำคัญที่สอดรับแผนยุทธศาสตร์ความร่วมมือระหว่างประเทศในการพัฒนาโครงข่ายการคมนาคมขนส่งเชื่องโยงพื้นที่พัฒนาเศรษฐกิจตอนใต้ในกลุ่มประเทศอนุภาคลุ่มแม่น้ำโขง (GMS SOUTHERN ECONMIC CORRIDOR) ระหว่างละเลอันดามันและทะเลจีนใต้ ส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาเส้นทางขนส่งให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการคมนาคมขนส่งและโลจิสติกส์ของภูมิภาคในอนาคต
คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2558 อนุมัติให้กระทรวงคมนาคม (กรมทางหลวง)ดำเนินการโครงการก่อสร้างทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง สายบางใหญ่ - กาญจนบุรี ประกอบด้วย การดำเนินโครงการก่อสร้างฯ ด้วยวิธีการประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้าง โดยให้กระทรวงการคลังดำเนินการระดมทุนจากแหล่งทุนภายในประเทศที่เหมาะสม เพื่อใช้ในการดำเนินโครงการ และค่าจัดกรรมสิทธิ์ให้เป็นไปตามความเห็นของสำนักงบประมาณ
โครงการก่อสร้างทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง สายบางใหญ่ - กาญจนบุรี มีจุดเริ่มต้นเชื่อมต่อกับถนน วงแหวนกาญจนาภิเษกด้านตะวันตก ณ ทางแยกต่างระดับบางใหญ่ และสิ้นสุดที่ถนนทางหลวงหมายเลข 324 ระยะทาง 96.410 กม. โดยแบ่งโครงการก่อสร้างออกเป็น 26 โครงการ ประกอบด้วยโครงการก่อสร้างทาง และสะพาน จำนวน 25 โครงการ และโครงการก่อสร้างงานระบบและอาคาร จำนวน 1 โครงการ ทั้งนี้กรมการทางหลวงดำเนินการจัดกรรมสิทธิ์ที่ดินควบคู่ไปกับการดำเนินการก่อสร้าง
โครงการก่อสร้างทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง สายบางใหญ่ - กาญจนบุรี ช่วง กม.1+119.007 – กม. 5+000.000 LT. และ กม. 1+225.000 - กม. 5+000.000 RT. ( SPUR LINE ) ระยะทางยาวประยาว 3.828 กิโลเมตร เป็นส่วนหนึ่งของทางหลวงของโครงข่ายทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองสายนครปฐม – ชะอำ ทางหลวงหมายเลข 8 เริ่มจากทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองหมายเลข 81 ที่กม. 29+000.000 ด้านทิศเหนือของบ้านท้องไทร ตำบลแหลมบัว อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม จากนั้นมุ่งหน้าไปทางทิศใต้ข้ามทางรถไฟสายใต้บริเวณทิศตะวันตกของชุมชนบ้านศรีษะทอง แล้วข้ามทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4 (ถนนเพชรเกษม) บริเวณด้านทิศตะวันตกของ บริษัท ไทยน้ำทิพย์ จำกัด แล้วตรงต่อไปผ่านบริเวณด้านทิศตะวันออกของบ้านคลองวัว จากนั้นเบี่ยงแนวไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้แนวเส้นทางของโครงการทางหลวงแนวใหม่สายนครชัยศรี – ราชบุรี
( ต่อเนื่องมาจากจุดสิ้นสุดถนนบรมราชชนนี ) ผ่านด้านทิศใต้ของบ้านโคกพระเจดีย์ไปเชื่อมต่อกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3097 ( ถนนพระประโทน – บ้านแพ้ว ) บริเวณด้านทิศใต้ของมหาวิทยาลัยคริสเตียน แล้วผ่านที่โล่งที่เป็นพื้นที่เกษตรกรรมเป็นส่วนใหญ่ ไปเชื่อมต่อกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 325 (ถนนสมุทรสงคราม – บ้านเพ ) บริเวณกิโลเมตรที่ 18+850 ด้านทิศเหนือของวัดหลวงพ่อสด จากนั้นเบี่ยงแนวลงใต้ไปข้ามแม่น้ำแม่กลองด้านทิศตะวันออกของตำบลบางป่า ผ่านด้านทิศตะวันตกของอำเภอวัดเพลง แล้วเบี่ยงแนวลงไปทางทิศใต้อีกครั้งจนตัดผ่านทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3093 ( ถนนสมุทรสงคราม – ปากท่อ ) บริเวณด้านทิศตะวันออกของอำเภอปากท่อ ไปสิ้นสุดที่จุดเชื่อมต่อกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 35 ( ถนนพระราที่ 2 ) รวมระยะทางประมาณ 72 กิโลเมตร
กรมทางหลวง ได้อนุมัติในหลักการให้สำนักก่อสร้างทางที่ 1 ดำเนินการออกประกาศประกวดราคาด้วยวิธีราคาอิเล็กทรอนิกส์ ( e – bidding ) จ้างเหมาทำการก่อสร้างทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองสายบางใหญ่ – กาญจนบุรีช่วง กม.1+119.007 – กม.5+000.000 LT. และ กม.1+225.000 - กม.5+000.000 RT. (SPUR LINE) ระยะทางยาวประยาว 3.828 กิโลเมตร ในวงเงินประมาณ 1,670,000,000.00 บาท ตามประกาศสำนักนายยกรัฐมนตรี ลงวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2558 เรื่อง แนวทางปฏิบัติในการจัดหาพัสดุด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Market : e – Marker ) และวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ( Electronic Bidding : - Bidding )
สำนักก่อสร้างทางที่ 1 ได้ดำเนินการประกาศประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาวิธีอิเล็กทรอนิกส์ ( e – bidding ) งานจ้างเหมาทำการก่อสร้างทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง สายบางใหญ่ – กาญจนบุรี ช่วง กม.1+119.007 – กม.5+000.000 LT. และ กม.1+225.000 - กม. 5+000.000 RT. ( SPUR LINE ) ระยะทางยาวประยาว 3.828 กิโลเมตร ตามสัญญาแบบปรับราคาได้ ( ค่า K ) กำหนดเป็นมาตรฐานทางชั้นทางพิเศษ 6 ช่องจราจร ( ไปกลับข้างละ 3 ช่องจราจร ) ผิวทาง 2 ชั้น หนาชั้นละ 5 เซนติเมตร ผิวทางเป็น Modified Asphalt Concrete รองผิวทางเป็น Asphalt Concrete ผิวจราจรกว้างช่องละ 3.60 เมตร ไหล่ทางชนิดเดียวกับผิวทาง ด้านนอกกว้าง 3.00 เมตร ด้านในกว้าง 1.00 เมตร และ มีเกาะกลางแบบ Depressed Median กว้าง 11.50 เมตร รวมงานติดตั้งเสาไฟฟ้าแสงสว่างบนทางหลวง เส้นทางตอนนี้อยู่ในท้องที่อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม กำหนดเวลาทำการ 960 วัน นับจากวันลงนามในสัญญา ตามเอกสารประกาศประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ประกวดเลขที่ สท.1 / 22 / 2559 ลงวันที่ 1 มิถุนายน 2559 โดยมีรายละเอียด ดังนี้
- วงเงินการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ( ราคากลาง ) จำนวนเงิน 1,590,722,182.90 บาท
( เงินหนึ่งพันห้าร้อยเก้าสิบล้านเจ็ดแสนสองหมื่นสองพันหนึ่งร้อยแปดสิบสองบาทเก้าสิบสตางค์ )
- กำหนดซื้อเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ระหว่างวันที่ 1 – 8 มิถุนายน 2559
- กำหนดยื่นข้อเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ในวันที่ 30 มิถุนายน 2559 ระหว่างเวลา 08.30 น. ถึงเวลา 16.30 น.
- ผู้ซื้อเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 13 ราย
- ผู้ยื่นข้อเสนอและราคารเสนอ จำนวน 4 ราย
- คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ได้ตรวบสอบคุณสมบัติผู้มีสิทธิเสนอราคาปรากฏว่าผู้เสนอราคาที่เอกสารไม่เป็นไปตามเงื่อนไขประกาศประกวดราคาฯ จำนวน 1 ราย คือ บริษัท เนาวรัตน์พัฒนาการ จำกัด ( มหาชน ) และ ถูกต้องตามเงื่อนไขประกาศประกวดราคาฯ จำนวน 3 ราย ดังนี้
1. บริษัท คริสเตียนีและนีลเส็น (ไทย) จำกัด (มหาชน) เสนอราคาเป็นเงิน 1,590,700,000.00 บาท
2. บริษัท เอ.เอส.แอสโซซิเอทเอนยิเนียริ่ง (1964) จำกัด เสนอราคาเป็นเงิน 1,614,500,000.00 บาท
3. บริษัท ชัยนันท์ค้าวัตถุก่อสร้าง (2524) จำกัด เสนอราคาเป็นเงิน 1,630,095,987.00 บาท
ผลการประกวดราคาจ้างฯ ปรากฏว่า บริษัท คริสเตียนีและนีลเส็น (ไทย) จำกัด (มหาชน) เสนอราคาต่ำสุด เป็นเงิน 1,590,700,000.00 บาท ซึ่งต่ำกว่าราคากลาง 1,590,722,182.90 - 1,590,700,000.00 ) = 22,182.90 บาท หรือ 0.01 %
คณะกรรมการฯ ได้ดำเนินการตามระเบียบของทางราชการ และ ตามมาตรการแนวทางมติคณะรักษาความสงบแห่งชาติ เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 25557 แจ้งตามหนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีด่วนที่สุด ที่ นร 0506 / ว 48 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2557 จึงได้มีหนังสือที่ คค 0610.4 / 746 ลงวันที่ 1 กรกฏาคม 2559 แจ้งให้บริษัท คริสเตียนีและนีลเส็น (ไทย) จำกัด (มหาชน) ปรับลดราคาก่อสร้างลงอีก
บริษัท คริสเตียนีและนีลเส็น (ไทย) จำกัด (มหาชน) ได้มีหนังสือที่ L – 84316/EST/PN/16/074
ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2559 ยืนยันราคาก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น 1,590,700,000.00 บาท ( หนึ่งพันห้าร้อยเก้าสิบล้านเจ็ดแสนบาทถ้วน ) และ แจ้งว่าเป็นราคาต่ำสุดแล้ว ไม่สามารถลดลงได้อีก และ บริษัทฯ ยืนยันสามารถดำเนินการก่อสร้างให้แล้วเสร็จตามรูปแบบและรายการที่กำหนดได้
คณะกรรมการได้พิจารณาราคาที่บริษัทฯ เสนอแล้ว จึงมีมติเห็นสมควรรับราคาของบริษัท คริสเตียนีและนีลเส็น (ไทย) จำกัด (มหาชน) ไว้ทำการก่อสร้างทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง สายบางใหญ่ – กาญจนบุรี
ช่วง กม.1+119.007 – กม.5+000.000 LT. และ กม.1+225.000 - กม.5+000.000 RT. (SPUR LINE)
ในราคาก่อสร้างเป็นเงินรวมทั้งสิ้น 1,590,700,000.00 บาท ( หนึ่งพันห้าร้อยเก้าสิบล้านเจ็ดแสนบาทถ้วน ) โดยมีรายละเอียดดังนี้
- ลดจากราคาที่เสนอ (1,590,700,000.00 – 1,590,700.000.00) = 0.00 บาท
- ต่ำกว่าราคากลาง (1,590,722,182.90 – 1,590,700,000.00) = 22,182.90 บาท หรือ 0.001%
- ต่ำกว่างบประมาณ (1,670,000,000.00 – 1,590,700,000.00) = 79,300,000.00 บาท หรือ 4.748 %
สำนักก่อสร้างทางที่ 1 พิจารณาแล้วเห็นว่า คณะกรรมการพิจารณาผลประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ได้ดำเนินการครบถ้วนถูกต้องตามระเบียบของทางราชการแล้ว ราคาค่างานที่รับไว้เป็นราคาต่ำสุดเป็นเงินทั้งสิ้น 1,590,700,000.00 บาท ซึ่งเป็นราคาต่ำกว่าราคากลาง ( 1,590,722,182.90 – 1,590,700,000.00 ) = 22,182.90 บาท และ เมื่อพิจารณาราคาต่อหน่วยแล้ว เป็นประโยชน์ต่อราชการจึงเห็นสมควรรับราคาของบริษัท คริสเตียนีและนีลเส็น (ไทย) จำกัด (มหาชน) ไว้ดำเนินการ
โครงการก่อสร้างทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง สายบางใหญ่ – กาญจนบุรี ทางสายนี้แบ่งการก่อสร้างออกเป็น 26 โครงการ ประกอบด้วยโครงการก่อสร้างทาง และ สะพานจำนวน 25 โครงการ และโครงการก่อสร้างงานระบบและอาคาร จำนวน 1 โครงการ
ลิขสิทธิ์ © 2016 สำนักก่อสร้างทางที่ 1 กรมทางหลวง
อาคารเฉลียววัชรพุกก์ ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400