ประวัติโครงการก่อสร้าง

โครงการก่อสร้างทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง สายบางใหญ่ - กาญจนบุรี ช่วงกม.92+000.000 - กม.96+410.000 (รวมทางแยกต่างระดับกาญจนบุรี) (ตอน 23)

สืบเนื่องจากมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน พ.ศ. 2553 เห็นชอบแนวทางที่จะสนับสนุนการพัฒนาท่าเรือน้ำลึกทวายของสหภาพพม่า ซึ่งโครงการท่าเรือน้ำลึกทวายเป็นแนวคิดการร่วมทุนของเอกชนไทยที่จะสร้างเป็น Port City ครอบคลุมท่าเรือขนาดใหญ่ โครงข่ายถนน รถไฟ ท่อส่งน้ำมัน และศูนย์อุตสาหกรรมโดยมีเส้นทางรถไฟเชื่อมกับมณฑลคุนหมิง สาธารณรัฐประชาชนจีน และแนวถนนเชื่อมโยงโครงข่ายเส้นทางเข้าสู่ประเทศไทย ระยะทางประมาณ 1,700 กิโลเมตร จากมติคณะรัฐมนตรี ดังกล่าว จึงได้มีการก่อสร้างโครงการ Land Bridge ทวาย – กาญจนบุรี จากเมืองทวายมายังบ้านพุน้ำร้อน จังหวัดกาญจนบุรี ระยะทาง 160 กิโลเมตร โดยเอกชนไทยในระยะแรกดำเนินการก่อสร้างเป็นถนนมาตรฐาน 4 ช่องจราจร ตามเป้าหมายจะแล้วเสร็จในปี พ.ศ. 2558 และระยะที่สองดำเนินการก่อสร้างเป็นถนนมาตรฐาน 8 ช่องจราจร ตามเป้าหมายจะแล้วเสร็จในปี พ.ศ.2561 พร้อมทั้งกำหนดให้มีการเก็บเงินค่าผ่านทาง (Toll Road) ซึ่งนับว่าเป็นโครงการที่มีศักยภาพในการพัฒนาทางด้านกายภาพ และพื้นที่หลังท่าที่สามารถรองรับการขยายฐานอุตสาหกรรมของไทยในระยะยาว โดยเฉพาะอุตสาหกรรม ปิโตรเคมี เหล็กและเหล็กกล้าและยานยนต์ ดังนั้น จึงมีความจำเป็นต้องดำเนินการพัฒนาโครงข่ายทางหลวงในฝั่งประเทศไทยให้มีศักยภาพในการเชื่อมโยงเครือข่ายการขนส่งทั้งระดับภูมิภาคและจากกาญจนบุรีเชื่อมไปยังชายแดนไทย/พม่า ได้อย่างมีประสิทธิภาพ กรมทางหลวงจึงมีแนวคิดในการพัฒนาทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองซึ่งเป็นระบบขนส่งที่มีประสิทธิภาพสูง รวดเร็ว และปลอดภัย โดยที่ผ่านมา กรมทางหลวงได้ดำเนินการสำรวจออกแบบรายละเอียดโครงการทางหลวงพิเศษสาย บางใหญ่–กาญจนบุรี แล้วเสร็จ ซึ่งโครงการดังกล่าว มีจุดสิ้นสุดที่บริเวณ อ.เมือง จ.กาญจนบุรี เพื่อรองรับการจราจรในระดับท้องถิ่นและระดับประเทศที่คาดว่าจะมีแนวโน้มการขยายตัวเพิ่มขึ้นในอนาคต ตลอดจนส่งเสริมศักยภาพการกระจายความเจริญทางด้านเศรษฐกิจ การคมนาคมขนส่ง การท่องเที่ยวและการค้าระหว่างประเทศไทยกับประเทศเพื่อนบ้าน
ลิขสิทธิ์ © 2016 สำนักก่อสร้างทางที่ 1 กรมทางหลวง
อาคารเฉลียววัชรพุกก์ ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400