ประวัติโครงการก่อสร้าง

โครงการก่อสร้างทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง สายบางใหญ่ - กาญจนบุรี ช่วงกม. 87+000.000 - กม. 92+000.000 (ตอน 22)

โครงการก่อสร้างทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง สายบางใหญ่ - กาญจนบุรี เป็นส่วนหนึ่ง ของแผนแม่บท และแผนดำเนินการก่อสร้างทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองของกรมทางหลวง ตามมติเห็นชอบของ คณะรัฐมนตรี การเดินทาง และขนส่งสินค้าระหว่างกรุงเทพและปริมณฑล เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2540 มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาโครงการข่าย ทางหลวงมาตรฐานสูงรองรับ สู่จังหวัดภาคตะวันตกและภาคใต้ของประเทศ โดยจะ ช่วยแบ่งเบาการจราจรจากทางหลวง หมายเลข 4 (ถนนเพชรเกษม)ทางหลวงหมายเลข 338 (ถนนปิ่นเกล้า - นครชัยศรี)และทางหลวงหมายเลข 323 ที่ปัจจุบันมีปริมาณจราจรสูงและนับวันยิ่งประสบปัญหาการจราจร ติดขัด และลดต้นทุนการขนส่งและโลจิสติกส์ของ ผู้ประกอบการในภาคธุรกิจ อีกทั้งยังเป็น โครงสร้างพื้นฐาน สำคัญที่จะช่วงพัฒนาคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชน ในภูมิภาคให้ดีขึ้น โครงการก่อสร้างทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองสายบางใหญ่ - กาญจนบุรี มีจุดเริ่มต้น เชื่อมต่อกับถนนวงแหวน กาญจนภิเษกด้านตะวันตก ณ ทางแยกต่างระดับบางใหญ่ และสิ้นสุดที่ถนนทางหลวง หมายเลข 324 ระยะทาง 96.410 กม. โดยแบ่งโครงการก่อสร้างออกเป็น 26 โครงการ ประกอบด้วยโครงการ ก่อสร้างทาง และสะพาน จำนวน 25 โครงการ และโครงการก่อสร้างงานระดับและอาคาร จำนวน 1 โครงการ กรมทางหลวง ได้อนุมัติในหลักการให้สำนักก่อสร้างทางที่ 1 ดำเนินการออกประกาศ ประกวดราคาจ้างด้วย วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) งานจ้างเหมาทำการก่อสร้างทางหลวงพิเศษ ระหว่างเมืองสายบางใหญ่ - กาญจนบุรี ช่วง กม.87+000.000 - กม.92+000.000 ระยะทางยาวประมาณ 5.000 กิโลเมตร รวมงานติดตั้งไฟฟ้า แสงสว่างบนทางหลวง กำหนดเป็นมาตรฐานทางชั้นพิเศษ 4 ช่องจราจร(ไปกลับข้างละ 2 ช่องจราจร) ผิวทาง 2 ชั้น หนาชั้นละ 5 เซนติเมตร ผิวทางเป็น Modified Asphalt Concrete และรองผิวทางเป็น Asphalt Concrete ผิวจราจรกว้างช่องละ 3.60 เมตร ไหล่ทางชนิดเดียวกับผิวทาง ด้านนอกกว้าง 3.00 เมตร ด้านในกว้าง 1.00 เมตร และมีเกาะกลางแบบ Depressed Median กว้าง 18.70 เมตร รวมงานติดั้งไฟฟ้าแสงสว่างบนทางหลวง เส้นทางนี้อยู่ในท้องที่อำเภท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี กำหนดเวลาทำการ 960 วัน นับจากวันที่ลงนามในสัญญา ตามเอกสารประกวดการจ้างด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่สท.1/18/2559 ลงวันที่ 11 เมษายน 2559 ยื่นแอกสารเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 18 ราย และบริษัท เอส.เค.วาย คอนสตรัคชั่น จำกัด เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุดเป็นเงิน 1,370,000,000.00 บาท และปรับลดลงเหลือ 1,331,420,000.00 บาท และได้มีการลงนามในสัญญาวันที่ 28 กันยายน 2559
ลิขสิทธิ์ © 2016 สำนักก่อสร้างทางที่ 1 กรมทางหลวง
อาคารเฉลียววัชรพุกก์ ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400