ประวัติโครงการก่อสร้าง

โครงการก่อสร้างทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง สายบางใหญ่ - กาญจนบุรี ช่วงกม.80+000.000 - กม.87+000.000 (ตอน 21)

โครงการก่อสร้างทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง สายบางใหญ่ - กาญจนบุรี เป็นส่วนหนึ่งของแผนแม่บทและแผนดำเนินการก่อสร้างทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองของกรมทางหลวง ตามมติเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2540 มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาโครงข่ายทางหลวงมาตรฐานสูงรองรับการเดินทาง และขนส่งสินค้าระหว่างกรุงเทพและปริมณฑล สู่จังหวัดภาคตะวันตกและภาคใต้ของประเทศ โดยจะช่วยแบ่งเบาการจราจรทางหลวงหมาย 4 (ถนนเพชรเกษม) ทางหลวงหมายเลข 338 (ถนนปิ่นเกล้า - นครชัยศรี) และทางหลวงหมายเลข 323 ที่ปัจจุบันมีปริมาณจราจรสูงและนับวันยิ่งประสบปัญหาการจราจรติดขัดมากขึ้น เพื่อให้ประชาชนผู้ใช้ทางได้รับความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัยลดการสิ้นเปลืองพลังงานจากการจราจรติดขัด และลดต้นทุนการขนส่งและโลจิสติกส์ของผู้ประกอบการในภูมิภาคให้ดีขึ้น นอกจากนั้นทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง สายบางใหญ่ - กาญจนบุรี ยังมีความสำคัญในเชิงยุทธศาสตร์ต่อการพัฒนาประเทศ โดยจะเป็นเส้นทางคมนาคมขนส่งสำคัญที่มีศักยภาพในการเชื่อมโยงฐานการผลิตและส่งออกของประเทศไทยกับสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ ซึ่งปัจจุบันมีแผนดำเนินโครงการท่าเรือน้ำลึกทวายเพื่อเป็นประตูการค้าที่สำคัญแห่งใหม่ในอนาคต โดยการก่อสร้างทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง สาย บางใหญ่ - กาญจนบุรี จะเป็นภารกิจสำคัญที่สอดรับแผนยุทธศาสตร์ความร่วมมือระหว่างประเทศในการพัฒนาโครงข่ายการคมนาคมขนส่งเชื่อมโยงพื้นที่พัฒนาเศรษกิจตอนใต้ในกลุ่มประเทศอนุภาคลุ่มแม่น้ำโขง (GMS Southern Economic Corridor) ระหว่างทะเลอันดามันและทะเลจีนใต้ ส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาเส้นทางขนส่งให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการคมนาคมขนส่งและโลจิสติกส์ของภูมิภาคในอนาคต สำนักก่อสร้างทางที่ 1 ได้ออกประกาศประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ตามประกาศเลขที่ สท.1/17/2559 ลงวันที่ 11 เมษายน 2559 งานจ้างเหมาทำการก่อสร้างทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง สาย บางใหญ่ - กาญจนบุรี ช่วงกม.80+000.000 - กม.87+000.000 ระยะทางยาวประมาณ 7 กิโลเมตร ตามสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่าK) กำหนดมาตรฐานชั้นพิเศษ 4 ช่องจราจร (ไปกลับข้างละ 2 ช่องจราจร) ผิวทาง 2 ชั้น หนาชั้นละ 5 เซนติเมตร ผิวทางเป็น Modified Concrete รองผิวทางเป็น Asphalt Concrete ผิวจราจรกว้างช่องละ 3.60 เมตร ไหล่ทางชนิดเดียวกับผิวทาง ด้านนอกกว้าง 3.00 เมตร ด้านในกว้าง 1.00 เมตร และมีเกาะกลางแบบ Depressed Median กว้าง 18.70 เมตร รวมงานติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างบนทางหลวง กำหนดเวลาทำการ 840 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา เส้นทางนี้อยู่ในท้องที่อำเภอท่ามะกา และอำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี วงเงินการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (ราคากลาง) จำนวนเงิน 1,231,041,506.58 บาท (เงินหนึ่งพันสองร้อยสามสิบเอ็ดล้านสี่หมื่นหนึ่งพันห้าร้อยหกบาทห้าสิบแปดสตางค์) กำหนดยื่นข้อเสนอและเสนอราคาผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ 18 พฤษภาคม 2559 ระหว่างเวลา 08.30 น. ถึง 16.30 น. เมื่อสิ้นสุดระยะเวลาปรากฏว่ามีผู้ยื่นข้อเสนอและเสนอราคาประกวดราจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จำนวน 3 ราย คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ได้ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกันของผู้เสนอราคาแต่ละราย ปรากฏว่าไม่มีผู้เสนอราคารายใดเป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอรารายอื่น และผลการเสนอราคาเรียงลำดับตามราคาต่ำสุด ดังนี้ 1. บริษัท บุญสหะการสร้าง จำกัด เสนอราคาเป็นเงิน 1,259,700,000.00 บาท 2. บริษัท บัญชากิจ จำกัด เสนอราคาเป็นเงิน 1,273,697,966.58 บาท 3. บริษัท เอส.เค.วาย.คอนสตรัคชั่น จำกัด เสนอราคาเป็นเงิน 1,288,900,000.00 บาท บริษัท บุญสหะการสร้าง จำกัด เป็นผู้เสนอราคาต้ำสุดเป็นเงิน 1,259,700,000.00 บาท ราคาที่เสนอสูงกว่าราคากลาง (1,259,700,000.00 - 1,231,041,506.58) = 28,658,493.42 บาท หรือ 2.33 % คณะกรรมการฯ พิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ได้ดำเนินการตามระเบียบของทางราชการ และตามมาตรการแนวทางมติคณะรักษาความสบแห่งชาติ เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2557 แจ้งตามหนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร 0506/ว 48 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2557 คณะกรรมการฯ จึงได้มีหนังสือที่ คค 0610.4/571 ลงวันที่ 19 พฤษภาคม 2559 แจ้งให้บริษัท บุญสหะการสร้าง จำกัด ปรับลดราคาค่าก่อสร้างลงอีก และบริษัทฯ ได้มีหนังสือที่ BK.146/2559 ลงวันที่ 23 พฤษภาคม 2559 ปรับลดราคาค่างานคงเหลือเป็นเงินทั้งสิ้น 1,231,041,000.00 บาท และยืนยันว่ามีความพร้อม และสามารถที่จะดำเนินการก่อสร้างให้แล้วเสร็จตามรูปแบบและรายการที่กำหนดได้ คณะกรรมการฯ พิจารณาแล้วปรากฏตามรายละเอียดดังนี้.- ลดจากราคาที่ประมูลฯ (1,259,700,000.00 - 1,231,041,000.00) =28,659,000.00 บาท ต่ำกว่าราคากลาง (1,231,041,506.58 - 1,231,041,000.00) = 506.58 บาท หรือ 0.00 % ต่ำกว่างบประมาณ (1,413,000,000.00 - 1,231,041,000.00) = 181,959,000.00 บาท หรือ 12.88 % คณะกรรมการฯ ได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรรับราคาของ บริษัท บุญสหะการสร้าง จำกัด ไว้ทำการก่อสร้างทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง สาย บางใหญ่ - กาญจนบุรี ช่วงกม.80+000.000 - กม.87+000.000 ในราคาก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น 1,231,041,000.00 บาท (เงินหนึ่งพันสองร้อยสามสิบเอ็ดล้านสี่หมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน)
ลิขสิทธิ์ © 2016 สำนักก่อสร้างทางที่ 1 กรมทางหลวง
อาคารเฉลียววัชรพุกก์ ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400