ประวัติโครงการก่อสร้าง

โครงการก่อสร้างทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง สาย บางใหญ่ - กาญจนบุรี ช่วง กม.70+000.000 - กม.77+000.000 (ตอน 19)

ความเป็นมา

1.ความเป็นมา
1.1 โครงการก่อสร้างทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง สาย บางใหญ่ – กาญจนบุรี เป็นส่วนหนึ่งของแผนแม่บทและแผนดำเนินการก่อสร้างทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองของกรมทางหลวง ตามมติเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2540 มีวัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาโครงข่ายทางหลวงมาตรฐานสูง รองรับการเดินทาง การขนส่งสินค้าและการจราจรในเขตปริมณฑล สู่จังหวัดภาคตะวันตกและภาคใต้ของประเทศ โดยจะแบ่งเบาการจราจรจากทางหลวงหมายเลข 4 (ถนนเพชรเกษม) ทางหลวงหมายเลข 338 (ถนนปิ่นเกล้า – นครชัยศรี) และทางหลวงหมายเลข 323 ที่ปัจจุบันมีปริมาณจราจรสูงและยิ่งนับวันยิ่งประสบปัญหาการจราจรติดขัดมากขึ้น เพื่อให้ประชาชนผู้ใช้ทางได้รับความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย ลดการสิ้นเปลืองพลังงานจากการจราจรติดขัด และลดต้นทุนการขนส่งและโลจิสติกส์ของผู้ประกอบการในภาคธุรกิจ อีกทั้งยังเป็นโครงสร้างพื้นฐานสำคัญที่จะช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนในภูมิภาคให้ดีขึ้น
นอกจากนั้น ทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง สาย บางใหญ่ – กาญจนบุรี ยังมีความสำคัญในเชิงยุทธศาสตร์ต่อการพัฒนาประเทศ โดยจะเป็นเส้นทางคมนาคมขนส่งสำคัญที่มีศักยภาพในการเชื่อมโยงฐานการผลิตและส่งออกของประเทศไทยกับสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ ซึ่งปัจจุบันมีแผนการดำเนินโครงการท่าเรือน้ำลึกทวายเพื่อเป็นประตูการค้าที่สำคัญแห่งใหม่ในอนาคต โดยโครงการก่อสร้างทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง สาย บางใหญ่ – กาญจนบุรีจะเป็นภารกิจสำคัญที่สอดรับแผนยุทธศาสตร์ร่วมมือระหว่างประเทศในการพัฒนาโครงข่ายการคมนาคมขนส่งเชื่อมโยงพื้นที่พัฒนาเศรษฐกิจตอนใต้ในกลุ่มประเทศอนุภาคลุ่มแม่น้ำโขง (GMS Southern Economic Corridor) ระหว่างทะเลอันดามันและทะเลจีนใต้ ส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาเส้นทางขนส่งให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการคมนาคมขนส่งโลจิสติกส์ของภูมิภาคในอนาคต
1.2 คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2558 อนุมัติให้กระทรวงคมนาคม (กรมทางหลวง) ดำเนินโครงการก่อสร้างทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง สาย บางใหญ่ – กาญจนบุรี ประกอบด้วย การดำเนินโครงการก่อสร้างฯ ด้วยวิธีประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้าง โดยให้กระทรวงการคลังดำเนินการระดมทุนจากแหล่งเงินทุนภายในประเทศที่เหมาะสม เพื่อใช้ในการดำเนินโครงการและค่าจัดกรรมสิทธิ์ให้เป็นไปตามความเห็นของสำนักงบประมาณ
1.3 โครงการก่อสร้างทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง สาย บางใหญ่ – กาญจนบุรี มีจุดเริ่มต้นเชื่อมต่อกับถนนวงแหวนกาญจนาภิเษก ด้านตะวันตก ณ ทางแยกต่างระดับบางใหญ่ และสิ้นสุดที่ถนนทางหลวงหมายเลข 324 ระยะทาง 96.410 กิโลเมตร แบ่งการก่อสร้างออกเป็น 26 โครงการ ประกอบด้วยโครงการก่อสร้างทางและสะพาน จำนวน 25 โครงการ และโครงการก่อสร้างงานระบบและอาคารจำนวน 1 โครงการ ทั้งนี้ กรมทางหลวงจะดำเนินการจัดกรรมสิทธิ์ที่ดินควบคู่กันไปกับการดำเนินการก่อสร้าง
2. วัตถุประสงค์
2.1 เพิ่มโครงข่ายทางหลวงใหม่จากกรุงเทพมหานครไปสู่จังหวัดกาญจนบุรี ลดปัญหาการจราจรติดขัดบนทางหลวงหมายเลข 4 (ถนนเพชรเกษม) ทางหลวงหมายเลข 338 (ถนนปิ่นเกล้า - นครชัยศรี) และทางหลวงหมายเลข 323 ที่มีปริมาณการจราจรสูงและหนาแน่นตลอดเส้นทาง อีกทั้งรองรับปริมาณการเดินทางและคมนาคมขนส่งสินค้าในสถานการณ์ฉุกเฉิน
2.2 การคมนาคมการขนส่งระหว่างกรุงเทพมหานครสู่ภาคตะวันตกและภาคใต้ จะมีความสะดวก รวดเร็วและตรงต่อเวลามากขึ้น ช่วยลดต้นทุนโลจิสติกส์และเพิ่มความสามารถในการแข่งขันให้แก่ภาคธุรกิจ ส่งเสริมการขยายตลาดและเพิ่มโอกาสทางการค้า เชื่อมโยงฐานการผลิตและส่งออกของจังหวัดทางภาคตะวันตก กับประตูการค้าที่สำคัญในปัจจุบันพื้นที่ภาคกลางและภาคตะวันตก เช่นท่าเรือแหลมฉบัง ท่าเรือคลองเตย และสนามบินสุวรรณภูมิ เป็นต้น
2.3 รองรับยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงข่ายคมนาคมขนส่ง เชื่อมโยงโครงการท่าเรือน้ำลึกทวาย ท่าเรือแหลมฉบังและประเทศอื่นๆ ในภูมิภาค สนับสนุนให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการคมนาคมขนส่งและโลจิสติกส์ของภูมิภาคในอนาคต
2.4 เพิ่มความปลอดภัยในการเดินทางสู่ภาคตะวันตก เนื่องจากทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองสายบางใหญ่ – กาญจนบุรี เป็นทางหลวงที่มีมาตรฐานสูง สามารถใช้ความเร็วในการเดินทาง มีการควบคุมการเข้า – ออกแบบสมบูรณ์ตลอดเส้นทาง และมีการจัดเก็บค่าธรรมเนียมผ่านทางบริเวณทางเข้า – ออก เฉพาะจุดที่เหมาะสม โดยจะเป็นทางเลือกใหม่สำหรับประชาชนที่ต้องการเดินทางด้วยความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย
2.5 เพิ่มประสิทธิภาพโครงข่ายทางหลวงสายหลักในบริเวณใกล้เคียง เช่น ทางหลวงหมายเลข 4 (ถนนเพชรเกษม) ทางหลวงหมายเลข338 (ถนนปิ่นเกล้า – นครชัยศรี) และทางหลวงหมายเลข 323 เนื่องจากการจราจรส่วนหนึ่งจะเปลี่ยนไปใช้ทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองสายบางใหญ่ – กาญจนบุรี ดังนั้นจะทำให้การจราจรบนเส้นทางดังกล่าวคล่องตัวขึ้น ส่งผลให้ผู้ใช้รถสามารถเดินทางได้รวดเร็วกว่าปัจจุบัน
2.6 ส่งเสริมการท่องเที่ยวในภาคตะวันตกและภาคใต้ที่มีทรัพยากรด้านแหล่งท่องเที่ยวจำนวนมากเนื่องจากมีทางหลวงเส้นใหม่ที่สามารถเดินทางได้สะดวกรวดเร็วและมีความปลอดภัยสูงจะเป็นการกระตุ้นให้นักท่องเที่ยวเดินทางไปเที่ยวกันมากขึ้น
2.7 ส่งเสริมการจ้างงานในภาคธุรกิจอุตสาหกรรมการก่อสร้าง ต่อเนื่องไปยังภาคธุรกิจอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง


3. ราคากลางของงานประกวดราคาครั้งนี้เป็นเงิน 1,318,895,620.72 บาท (หนึ่งพันสามร้อยสิบแปดล้านแปดแสนเก้าหมื่นห้าพันหกร้อยยี่สิบบาทเจ็ดสิบสองสตางค์)


4. ระยะเวลาดำเนินการก่อสร้างและส่งมอบงาน
ผู้รับจ้างจะต้องดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จภายใน 1,080 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา เนื่องจากเป็นโครงการก่อสร้างทางแนวใหม่ ซึ่งต้องดำเนินการควบคู่ไปกับการจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน หากว่าผู้ว่าจ้างส่งมอบพื้นที่บางช่วงล่าช้า และมีผลกระทบต่อการก่อสร้างให้แล้วเสร็จตามแผน ผู้รับจ้างมีสิทธิขอขยายอายุสัญญาออกไปตามระยะเวลาที่ได้รับผลกระทบจริง ทั้งนี้ผู้รับจ้างจะไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าเสียหายหรือค่าใช้จ่ายใดๆจากเหตุดังกล่าว


5. รูปแบบรายการหรือรายละเอียดของงาน
ชื่อสาย บางใหญ่ – กาญจนบุรี
ก่อสร้างระหว่าง กม.70+000.000 – กม.77+000.000
ระยะทางยาว 7.000 กิโลเมตร
มาตรฐานทางชั้น พิเศษ
จำนวนช่องจราจร 4 ช่องจราจร
ผิวทาง Modified Asphalt Concrete
รวมงานติดตั้ง ไฟฟ้าแสงสว่าง

โครงการก่อสร้างทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง สาย บางใหญ่ – กาญจนบุรี ช่วง กม.70+000.000 – กม.77+000.000 เป็นการก่อสร้างเส้นทางสายใหม่ การก่อสร้างดำเนินการไปพร้อมกับการจัดกรรมสิทธิ์ที่ดินกรมทางหลวงจะส่งมอบพื้นที่ให้ผู้รับจ้างเป็นช่วงๆ เพื่อเข้าดำเนินก่อสร้างโครงการฯ มีค่างานก่อสร้างตามสัญญา เป็นเงิน 1,314,935,000.00 บาท (หนึ่งพันสามร้อยสิบสี่ล้านเก้าแสนสามหมื่นห้าพันบาทถ้วน)
ลิขสิทธิ์ © 2016 สำนักก่อสร้างทางที่ 1 กรมทางหลวง
อาคารเฉลียววัชรพุกก์ ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400