ประวัติโครงการก่อสร้าง

โครงการก่อสร้างทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง สายบางใหญ่ - กาญจนบุรี ช่วง กม.60+950.000 - กม.64+700.000 (รวมทางแยกต่างระดับท่ามะกา) (ตอน 17)

โครงการก่อสร้างทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง สายบางใหญ่ - กาญจนบุรี เป็นส่วนหนึ่งของแผนแม่บทและแผนดำเนินการก่อสร้างทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองของกรมทางหลวง ตามมติเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 22 เมษายน 2540 มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาโครงข่ายทางหลวงมาตรฐานสูงรองรับการเดินทางและขนส่งสินค้าระหว่างกรุงเทพและปริมณฑล สู่จังหวัดภาคตะวันตกและภาคใต้ของประเทศ โดยจะช่วยแบ่งเบาการจราจรจากทางหลวงหมายเลข 4 (ถนนเพชรเกษม)ทางหลวงหมายเลข 338 (ถนนปิ่นเกล้า - นครชัยศรี)และทางหลวงหมายเลข 323 ที่ปัจจุบันมีปริมาณจราจรสูงและนับวันยิ่งประสบปัญหาการจราจรติดขัดและต้นทุน การขนส่งและโลจิสติกส์ของผู้ประกอบการในภาคธุรกิจ อีกทั้งยังเป็นโครงสร้างพื้นฐานสำคัญที่จะช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนในภูมิภาคให้ดีขึ้น คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2558 อนุมัติให้กระทรวงคมนาคม (กรมทางหลวง)ดำเนินการโครงการก่อสร้างทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง สายบางใหญ่ - กาญจนบุรี ประกอบด้วยการดำเนินการโครงการก่อสร้างฯ ด้วยวิธีการประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้าง โดยให้กระทรวงการคลังดำเนินการระดมทุนจากแหล่งทุนภายในประเทศที่เหมาะสม เพื่อใช้ในการดำเนินโครงการและค่าจัดกรรมสิทธิ์ให้เป็นไปตามความเห็นของสำนักงบประมาณ โครงการก่อสร้างทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง สายบางใหญ่ - กาญจนบุรี มีจุดเริ่มต้นเชื่อมต่อกับถนนวงแหวนกาญจนาภิกเษกด้านตะวะวันตก ณ ทางแยกต่างระดับบางใหญ่ และสิ้นสุดที่ถนนทางหลวง หมายเลข 324 ระยะทาง 96.410 กม.โดยแบ่งโครงการก่อสร้างออกเป็น 26 โครงการ ประกอบด้วยโครงการก่อสร้างทาง และสะพานจำนวน 25 โครงการ และโครงการก่อสร้างงานระบบและอาคาร จำนวน 1 โครงการ โครงการก่อสร้างทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง สายบางใหญ่ - กาญจนบุรี ช่วง กม. 60 + 950.000 - กม. 64 + 700.000 (รวมทางแยกต่างระดับท่ามะกา) อยู่ในโครงการ ตอนที่ 17 มีระยะทาง 3.750 กม.ตั้งอยู่ในพื้นที่ ต.กรับใหญ่ อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี ตัดผ่านทางหลวงหมายเลข 3394 ต.สนามแย้ อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี ช่วง กม. 64+150.000
ลิขสิทธิ์ © 2016 สำนักก่อสร้างทางที่ 1 กรมทางหลวง
อาคารเฉลียววัชรพุกก์ ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400