ประวัติโครงการก่อสร้าง

โครงการก่อสร้างทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง สายบางใหญ่ - กาญจนบุรี ช่วง กม.55+500.000 - กม.60+950.000 (ตอน 16)

โครงการก่อสร้างทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง สายบางใหญ่ - กาญจนบุรี เป็นส่วนหนึ่งของแผนแม่บทและแผนดำเนินการก่อสร้างทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองของกรมทางหลวง ตามมติเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2540 มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาโครงข่ายทางหลวงมาตรฐานสูงรองรับการเดินทางและขนส่งสินค้าระหว่างกรุงเทพและปริมณฑล สู่จังหวัดภาคตะวันตกและภาคใต้ของประเทศ โดยจะช่วยแบ่งเบาการจราจรจากทางหลวงหมายเลข 4 (ถนนเพชรเกษม) ทางหลวงหมายเลข 338 (ถนนปิ่นเกล้า - นครชัยศรี) และทางหลวงหมายเลข 323 ที่ปัจจุบันมีปริมาณจราจรสูง และนับวันยิ่งประสบปัญหาการจราจรติดขัดมากขึ้น เพื่อให้ประชาชนผู้ใช้ทางได้รับความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย ลดการสิ้นเปลืองพลังงานจากการจราจรติดขัด และลดต้นทุนการขนส่งและโลจิสติกส์ของผู้ประกอบการในภาคธุรกิจ อีกทั้งยังเป็นโครงสร้างพื้นฐานสำคัญที่จะช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนในภูมิภาคให้ดีขึ้น คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2558 อนุมัติให้กระทรวงคมนาคม (กรมทางหลวง) ดำเนินการโครงการก่อสร้างทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง สายบางใหญ่ - กาญจนบุรี ประกอบด้วย การดำเนินโครงการก่อสร้างฯ ด้วยวิธีการประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้าง โดยให้กระทรวงการคลังดำเนินการระดมทุนจากแหล่งทุนภายในประเทศที่เหมาะสมเพื่อใช้ในการดำเนินโครงการ และค่าจัดกรรมสิทธิ์ ให้เป็นไปตามความเห็นของสำนักงบประมาณ โครงการก่อสร้างทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง สายบางใหญ่ - กาญจนบุรี มีจุดเริ่มต้นเชื่อมต่อกับถนนวงแหวนกาญจนาภิเษกด้านตะวันตก ณ ทางแยกต่างระดับบางใหญ่ และสิ้นสุดที่ถนนทางหลวงหมายเลข 324 ระยะทาง 96.410 กิโลเมตร โดยแบ่งโครงการก่อสร้างออกเป็น 26 โครงการ ประกอบด้วย โครงการก่อสร้างทางและสะพาน จำนวน 25 โครงการ และโครงการก่อสร้างงานระบบและอาคาร จำนวน 1 โครงการ กรมทางหลวง ได้อนุมัติในหลักการให้สำนักก่อสร้างทางที่ 1 ดำเนินการออกประกาศประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) งานจ้างเหมาทำการก่อสร้างทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง สายบางใหญ่ - กาญจนบุรี ช่วง กม.55+500.000 - กม.60+950.000 ระยะทางยาวประมาณ 5.450 กิโลเมตร ในวงเงินงบประมาณ 1,827,000,000.00 บาท ตามประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีลงวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2558 เรื่อง แนวทางปฏิบัติในการจัดหาพัสดุด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Market : e-market) และด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding : e-bidding) สำนักก่อสร้างทางที่ 1 ได้ดำเนินการประกาศประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) งานจ้างเหมาทำการก่อสร้างทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง สายบางใหญ่ - กาญจนบุรี ช่วง กม.55+500.000 - กม.60+950.000 ระยะทางยาวประมาณ 5.450 กิโลเมตร ตามสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) กำหนดเป็นมาตรฐานทางชั้นพิเศษ 4 ช่องจราจร (ไปกลับข้างละ 2 ช่องจราจร) ผิวทาง 2 ชั้น หนาชั้นละ 5 เซนติเมตร ผิวทางเป็น Modified Asphalt Concrete พื้นทางเป็น Asphalt Concrete Bound Base ผิวจราจรกว้างช่องละ 3.60 เมตร ไหล่ทางชนิดเดียวกับผิวทาง ด้านนอกกว้าง 3.00 เมตร ด้านในกว้าง 1.00 เมตร และมีเกาะกลางแบบ Depressed Median กว้าง 18.70 เมตร รวมงานติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างบนทางหลวง เส้นทางตอนนี้อยู่ในท้องที่อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม และอำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี กำหนดเวลาทำการ 990 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา ตามเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ สท.1/26/2560 ลงวันที่ 29 กันยายน 2559 โดยมีรายละเอียด ดังนี้ - วงเงินการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (ราคากลาง) จำนวนเงิน 1,632,326,926 บาท (เงินหนึ่งพันหกร้อยสามสิบสองล้านสามแสนสองหมื่นหกพันเก้าร้อยยี่สิบหกบาทสี่สิบเอ็ดสตางค์) - กำหนดซื้อเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ระหว่างวันที่ 29 กันยายน 2559 ถึงวันที่ 6 ตุลาคม 2559 - กำหนดยื่นข้อเสนอและเสนอราคาผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ 31 ตุลาคม 2559 - ผู้ซื้อเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 10 ราย - ผู้ยื่นข้อเสนอและเสนอราคา จำนวน 3 ราย 1. บริษัท เชียงใหม่คอนสตรัคชั่น จำกัด 2. บริษัท แสงชัยโชค จำกัด 3. บริษัท บัญชากิจ จำกัด คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ได้ตรวจสอบคุณสมบัติและเอกสารหลักฐานของผู้ยื่นข้อเสนอและเสนอราคา ปรากฏว่าถูกต้องตามเงื่อนไขประกาศประกวดราคาฯ เห็นควรให้ผ่านการคัดเลือกเป็นผู้มีสิทธิเสนอราคาทุกราย ผลการประกวดราคาจ้างฯ ปรากฏว่า บริษัท เชียงใหม่คอนสตรัคชั่น จำกัด เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุดเป็นเงิน 1,656,421,000.00 บาท ซึ่งราคาที่เสนอสูงกว่าราคากลาง (1,656,421,000.00 - 1,632,326,926.41) = 24,094,073.59 บาท หรือ 1.48 % คณะกรรมการฯ ได้ดำเนินการตามระเบียบของทางราชการและตามมาตรการแนวทางมติคณะรักษาความสงบแห่งชาติ เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2557 แจ้งตามหนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร 0506/ว48 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2557 จึงได้มีหนังสือ ที่ คค 0610.4/1164 ลงวันที่ 1 พฤศจิกายน 2559 แจ้งให้ บริษัท เชียงใหม่คอนสตรัคชั่น จำกัด ปรับลดราคาค่าก่อสร้างลงอีก บริษัท เชียงใหม่คอนสตรัคชั่น จำกัด มีหนังสือที่ กท.7/2559 ลงวันที่ 2 พฤศจิกายน 2559 ปรับลดราคาค่าก่อสร้างคงเหลือเป็นเงินทั้งสิ้น 1,628,235,000.00 บาท (เงินหนึ่งพันหกร้อยยี่สิบแปดล้านสองแสนสามหมื่นห้าพันบาทถ้วน) และขอยืนยันว่าราคานี้เป็นราคาสุดท้าย ไม่สามารถลดลงได้อีก คณะกรรมการฯ ได้ร่วมกันพิจารณาราคาที่บริษัทฯ เสนอแล้ว จึงมีมติเห็นสมควรรับราคาของ บริษัท เชียงใหม่คอนสตรัคชั่น จำกัด ไว้ทำการก่อสร้างทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง สายบางใหญ่ - กาญจนบุรี ช่วง กม.55+500.000 - กม.60+950.000 ในราคาค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น 1,628,235,000.00 บาท (เงินหนึ่งพันหกร้อยยี่สิบแปดล้านสองแสนสามหมื่นห้าพันบาทถ้วน) โดยมีรายละเอียด ดังนี้ - ลดจากราคาที่เสนอ (1,656,421,000.00 - 1,628,235,000.00) = 28,186,000.00 บาท หรือ 1.70% - ต่ำกว่าราคากลาง (1,632,326,926.41 - 1,628,235,000.00) = 4,091,926.41 บาท หรือ 0.25% - ต่ำกว่างบประมาณ (1,827,000,000.00 - 1,628,235,000.00) = 198,765,000.00 บาท หรือ 10.88%
ลิขสิทธิ์ © 2016 สำนักก่อสร้างทางที่ 1 กรมทางหลวง
อาคารเฉลียววัชรพุกก์ ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400