ประวัติโครงการก่อสร้าง

โครงการก่อสร้างทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง สายบางใหญ่ - กาญจนบุรี ช่วง กม.46+000.000 - 50+000.000 (ตอน 14)

โครงการก่อสร้างทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง สาย บางใหญ่ – กาญจนบุรี เป็นส่วนหนึ่งของแผนแม่บท และแผนการดำเนินการก่อสร้างทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองของกรมทางหลวงตามมติเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2540 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาโครงข่ายทางหลวงมาตรฐานสูงสุด รองรับการเดินทางและขนส่งสินค้าระหว่างกรุงเทพฯ และปริมณฑล สู่จังหวัดภาคตะวันตกและภาคใต้ของ ประเทศไทย โดยจะช่วยแบ่งเบาการจราจรทางหลวงหมายเลข 4 (ถนนเพชรเกษม), ทางหลวงหมายเลข 338 (ถนนปิ่นเกล้า –นครชัยศรี) และทางหลวงหมายเลข 323 ที่ปัจจุบันมีปริมาณจราจรเพิ่มมากขึ้น ทำให้ประสบปัญหาการจราจรติดขัด เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการเดินทาง, การลดต้นทุนการขนส่งและโลจิสติกส์ อีกทั้งยังเป็นโครงสร้างพื้นฐานสำคัญที่จะช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ ของประชาชนในภูมิภาคให้ดีขึ้น
กรมทางหลวงได้อนุมัติในหลักการให้สำนักก่อสร้างทางที่ 1 ออกประกาศประกวดราคาการจ้างด้วยวิธีการประกวดราคาทางอิเลคทอร์นิกส์ (E-Bidding) เลขที่ สท.1/21/59 ลว.10 พฤษภาคม 2559 งานจ้างเหมาทำการก่อสร้างทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง สายบางใหญ่ – กาญจนบุรี ช่วง กม.46+000.000 – กม.50+000.000 ระยะทางยาวประมาณ 4.000 กิโลเมตร โดยยื่นเสนอราคาใน วันที่ 9 มิถุนายน 2559 ระหว่างเวลา 08.30 – 16.30 น. มีผู้ซื้อเอกสารประกวดราคาอิเลกทอร์นิกส์ จำนวน 10 ราย และมีผู้ยื่นเสนอราคา จำนวน 1 ราย คือ ห้างหุ้นส่วนจำกัด นภาก่อสร้าง เป็นผู้เสนอเพียงรายเดียว
คณะกรรมการได้พิจารณาผลประกวดราคาจ้างเลขที่ สท.1/21/59 ลว. 10 พฤษภาคม 2559 ซึ่งได้ หจก.นภาก่อสร้าง โดยราคากลาง 1,235,741,998.18 บาท เสนอราคา 1,239,438,808.18 บาท ซึ่งสูงกว่าราคากลาง 3,696,810 บาท คณะกรรมการเห็นว่าราคาที่เสนอสูงกว่าราคากลาง จึงมีหนังสือที่ คค.0610.4/688 ลว. 13 มิถุนายน 2559 แจ้ง หจก.นภาก่อสร้างเสนอราคาใหม่ผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้านอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) ในวันที่ 15 มิถุนายน 2559 ปรากฏว่า หจก.นภาก่อสร้างก็ยังเสนอราคาสูงกว่าราคากลางอีก 158,010.00 บาท เพื่อประโยชน์ทางราชการเป็นไปตามมาตรการแนวทางมติคณะรักษาความสงบแห่งชาติ เมื่อ 17 มิถุนายน 2557 แจ้งตามหนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร. 0506/ว48 ลว. 19 มิถุนายน 2557 จึงขอให้ห้างฯ ปรับลดราคาค่าก่อสร้างลงอีก โดยให้ยื่นเอกสารปรับลดราคาภายในวันที่ 4 กรกฎาคม 2559 คณะกรรมการได้ร่วมกันพิจารณา เมื่อ 6 กรกฎาคม 2559 ซึ่งทางห้างฯ ไม่ได้ดำเนินการภายในกำหนดเวลาที่แจ้ง จึงเห็นควรยกเลิกการจัดหา เพื่อดำเนินการจัดหาโดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ สำนักก่อสร้างทางที่ 1 มีบันทึกที่ สท.1.4/2420/2559 ลว. 8 กรกฎาคม 2559 ขออนุมัติยกเลิกโครงการฯ จัดจ้างประกวดราคาโครงการฯดังกล่าว และต่อมาสำนักเลขานุการกรมฯ ได้มีบันทึก ลว. 29 กรกฎาคม 2559 ต่อท้ายหนังสือของ หจก.นภาก่อสร้างที่ น.75/2559 ลว. 25 กรกฎาคม 2559 ขอให้สำนักก่อสร้างทางที่ 1 พิจารณาราคา ของ หจก.นภาก่อสร้างที่ได้ปรับลดราคา คงเหลือ 1,235,730,000.000 บาท
สำนักก่อสร้างทางที่ 1 พิจารณาแล้วเห็นว่า ราคาค่างานที่รับไว้เป็นราคาต่ำสุดเป็นเงิน 1,235,730,000 บาท ต่ำกว่าราคากลาง 11,998.18 บาท และเมื่อพิจารณาราคาต่อหน่วยแล้ว เป็นประโยชน์ต่อราชการ จึงเห็นสมควรรับราคา ของ หจก.นภาก่อสร้าง ไว้ดำเนินการและเป็นผู้รับจ้างต่อไป

ลิขสิทธิ์ © 2016 สำนักก่อสร้างทางที่ 1 กรมทางหลวง
อาคารเฉลียววัชรพุกก์ ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400