ประวัติโครงการก่อสร้าง

โครงการก่อสร้างทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง สายบางใหญ่ - กาญจนบุรี ช่วง กม.44+266.833 - กม.46+000.000 (ตอน 13)

ทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง สาย บางใหญ่ - กาญจนบุรี มีความจำเป็นที่ต้องดำเนินการก่อสร้าง เพื่อพัฒนาโครงข่ายทางหลวงมาตรฐานสูงรองรับการเดินทางและขนส่งสินค้าจากกรุงเทพมหานคร ปริมณฑล สู่จังหวัดภาคตะวันตกและภาคใต้ของประเทศ โดยช่วยลดปัญหาการจราจรติดขัด บนทางหลวงหมายเลข 4 (ถนนเพชรเกษม) ทางหลวงหมายเลข ๓๓๘ (ปิ่นเกล้า - นครชัยศรี) และทางหลวงหมายเลข ๓๒๓ ที่มีปริมาณการจราจรหนาแน่น ตลอดเส้นทาง และส่งเสริมการจ้างงานในภาคธุรกิจ อุตสาหกรรมการก่อสร้าง ต่อเนื่องไปยังภาคธุรกิจอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ช่วยลดต้นทุน โลจิสติกส์ และ เพิ่มความสามารถในการแข้งขัน ให้แก่ภูมิภาค เป็นการรองรับ ยุทธศาสตร์ ต่อการพัฒนาประเทศ เพิ่มเส้นทางคมนาคมขนส่งสำคัญ ที่มีศักยภาพ ในการเชื่อมโยง ฐานการผลิต และกาส่งออกของประเทศไทย กับสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ ซึ่งปัจจุบันกำลังดำเนินการโครงการพัฒนาท่าเรือน้ำลึก และนิคมอุตสาหกรรมทวาย เพื่อเป็นประตู การค้าที่ สำคัญ แห่งใหม่ในอนาคต อีกทั้งเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยว ในภาคตะวันตก และภาคใต้ ที่มีทรัพยากร ด้านการท่องเที่ยว จำนวมาก เพื่อให้ ประชาชนผู้ใช้เส้นทาง ได้รับความสะดวกรวดเร็ว และปลอดภัย ซึ่งเป็นเป้าหมาย โดยมุ่งผลสัมฤทธิ์และประโยชน์สุขของประชาชนเป็นหลัก
ลิขสิทธิ์ © 2016 สำนักก่อสร้างทางที่ 1 กรมทางหลวง
อาคารเฉลียววัชรพุกก์ ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400