ประวัติโครงการก่อสร้าง

โครงการก่อสร้างทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง สายบางใหญ่ - กาญจนบุรี ช่วง กม.35+900.000 - กม.38+500.000 (รวมทางแยกต่างระดับนครปฐมตะวันออก) (ตอน 11)

ความเป็นมาของโครงการ
ทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง สาย บางใหญ่ - กาญจนบุรี มีความ จำเป็นที่ต้องดำเนินการก่อสร้าง เพื่อพัฒนาโครงข่ายทางหลวงมาตรฐานสูงรองรับการเดินทางและขนส่งสินค้าจากกรุงเทพมหานคร ปริมณฑล สู่จังหวัดภาคตะวันตกและภาคใต้ของประเทศ โดยช่วยลดปัญหาการจราจรติดขัด บนทางหลวงหมายเลข 4 (ถนนเพชรเกษม) ทางหลวงหมายเลข ๓๓๘ (ปิ่นเกล้า- นครชัยศรี) และทางหลวงหมายเลข ๓๒๓ ที่มีปริมาณการจราจรหนาแน่น ตลอดเส้นทางและส่งเสริมการจ้างงานในภาคธุรกิจ อุตสาหกรรมการก่อสร้าง ต่อเนื่องไปยังภาคธุรกิจอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ช่วยลดต้นทุนโลจิสติกส์ และเพิ่มความสามารถในการแข่งขันให้แก่ภูมิภาค เป็นการรองรับยุทธศาสตร์ต่อการพัฒนาประเทศ เพิ่มเส้นทางคมนาคมขนส่งสำคัญที่มีศักยภาพในการเชื่อมโยง ฐานการผลิต และการส่งออกของประเทศไทย กับสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ ซึ่งปัจจุบันกำลังดำเนินการโครงการพัฒนาท่าเรือน้ำลึก และนิคมอุตสาหกรรมทวาย เพื่อเป็นประตูการค้าที่สำคัญแห่งใหม่ในอนาคต อีกทั้งเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวในภาคตะวันตก และภาคใต้ที่มีทรัพยากร ด้านการท่องเที่ยวจำนวนมาก เพื่อให้ประชาชนผู้ใช้เส้นทาง ได้รับความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย ซึ่งเป็นเป้าหมายโดยมุ่งผลสัมฤทธิ์และประโยชน์สุขของประชาชนเป็นหลัก
ลิขสิทธิ์ © 2016 สำนักก่อสร้างทางที่ 1 กรมทางหลวง
อาคารเฉลียววัชรพุกก์ ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400