ประวัติโครงการก่อสร้าง

โครงการก่อสร้างทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง สาย บางใหญ่ - กาญจนบุรี ช่วง กม. 24+875.000 - 29+000.000 (ตอน 8)

โครงการก่อสร้างทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง สาย บางใหญ่ - กาญจนบุรี เป็นส่วนหนึ่งของแผนแม่บทและแผนการดำเนินการก่อสร้างทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองของกรมทางหลวง ตามมติเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2540 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาโครงข่ายทางหลวงมาตรฐานสูงสุดรองรับการเดินทางและขนส่งสินค้า ระหว่างกรุงเทพฯ และปริมณฑลสู่จังหวัดภาคตะวันตกและภาคใต้ ของประเทศไทย โดยจะช่วยแบ่งเบาการจรจรทางหลวงหมายเลข 4 (ถนนเพชรเกษม) , ทางหลวงหมายเลข 338 (ถนนพระปิ่นเกล้า - นครชัยศรี) และทางหลวงหมายเลข 323 ที่ปัจจุบันมีปริมาณจราจรเพิ่มมากขึ้นทำให้ประสบปัญหาการจราจรติดขัด เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการเดินทาง การลดต้นทุน การขนส่งและโลจิสติกส์ อีกทั้งยังเป็นโครงสร้างพื้นฐานสำคัญที่จะช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิต ความเป็นอยู่ของประชาชนในภูมิภาคให้ดีขึ้น
ลิขสิทธิ์ © 2016 สำนักก่อสร้างทางที่ 1 กรมทางหลวง
อาคารเฉลียววัชรพุกก์ ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400