ประวัติโครงการก่อสร้าง

โครงการก่อสร้างทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง สายบางใหญ่ - กาญจนบุรี ช่วง กม.22+500.000-24+875.000 (รวมทางแยกต่างระดับชุมทางนครชัยศรี) (ตอน 7)

โครงการก่อสร้างทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง สาย บางใหญ่ – กาญจนบุรี เป็นส่วนหนึ่ง ของแผนแม่บทและแผนดำเนินการก่อสร้างทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองของกรมทางหลวง ตามมติเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2540 มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาโครงข่ายทางหลวงมาตรฐานสูงรองรับการเดินทาง และขนส่งสินค้าระหว่างกรุงเทพฯ และปริมณฑล สู่จังหวัดภาคตะวันตกและภาคใต้ของประเทศ โดยจะช่วยแบ่งเบาการจราจรจากทางหลวงหมายเลข4 (ถนนเพชรเกษม) ทางหลวงหมายเลข 338 (ถนนปิ่นเกล้า – นครชัยศรี) และทางหลวงหมายเลข 323 ที่ปัจจุบันมีปริมาณจราจรสูงและประสบปัญหาการจราจรติดขัดเพื่อให้ประชาชนผู้ใช้ทางได้รับความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัยลดการสิ้นเปลืองพลังงานจากการจราจรติดขัด และลดต้นทุนการขนส่งและโลจิสติกส์ของผู้ประกอบการในภาคธุรกิจ อีกทั้งยังเป็นโครงสร้างพื้นฐานสำคัญที่จะช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนในภูมิภาคให้ดีขึ้น คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2558 อนุมัติให้กระทรวงคมนาคม (กรมทางหลวง) ดำเนินการโครงการก่อสร้างทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง สาย บางใหญ่ – กาญจนบุรี ประกอบด้วย การดำเนินโครงการก่อสร้างฯ ด้วยวิธีการประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้าง โดยให้กระทรวงการคลังดำเนินการระดมทุน จากแหล่งทุนภายในประเทศที่เหมาะสมเพื่อใช้ในการดำเนินโครงการและค่าจัดกรรมสิทธิ์เป็นไปตามความเห็นของสำนักงบประมาณ โครงการก่อสร้างทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง สาย บางใหญ่ – กาญจนบุรี มีจุดเริ่มต้นเชื่อมต่อกับถนนวงแหวนกาญจนาภิเษก ด้านตะวันตก ณ ทางแยกต่างระดับ บางใหญ่ และสิ้นสุดที่ถนนทางหลวงหมายเลข 324 ระยะทาง 96.410 กิโลเมตร โดยแบ่งโครงการก่อสร้างออกเป็น 26 โครงการ ประกอบด้วยโครงการก่อสร้างทางและสะพาน จำนวน 25 โครงการ และโครงการก่อสร้างงานระบบและอาคาร จำนวน 1 โครงการ กรมทางหลวงโดย สำนักก่อสร้างทางที่ 1 ได้ดำเนินการประกาศประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) งานจ้างเหมาทำการก่อสร้างทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง สาย บางใหญ่ – กาญจนบุรี ช่วง กม. 22+500.000 – กม.24+875.000 (รวมทางแยกต่างระดับนครชัยศรี) ระยะทางยาวประมาณ 2.375 กิโลเมตร ผู้ซื้อเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 11 ราย ผู้ยื่นข้อเสนอและเสนอราคา จำนวน 4 ราย ดังนี้ 1. บริษัท สระหลวงก่อสร้าง จำกัด 2. บริษัท บัญชากิจ จำกัด 3. บริษัท ไทยวัฒน์วิศวการทาง จำกัด 4. ห้างหุ้นส่วนจำกัด นภาก่อสร้าง ผลการประกวดราคาจ้างฯ ปรากฏว่า บริษัท สระหลวงก่อสร้าง จำกัด เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด เป็นเงินทั้งสิ้น 1,609,901,430.00 บาท ซึ่งเป็นราคาที่ต่ำกว่าราคากลาง ( 1,614,746,175.26 – 1,609,901,430.00 ) = 4,844,745.26 บาท หรือ 0.30% และเมื่อพิจารณาราคาต่อหน่วยแล้วเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ จึงเห็นสมควรรับราคา ของ บริษัท สระหลวงก่อสร้าง จำกัด ให้เป็นผู้ดำเนินการก่อสร้างทางสายนี้
ลิขสิทธิ์ © 2016 สำนักก่อสร้างทางที่ 1 กรมทางหลวง
อาคารเฉลียววัชรพุกก์ ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400