ประวัติโครงการก่อสร้าง

โครงการก่อสร้างทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง สายบางใหญ่ - กาญจนบุรี ช่วง กม.13+000.000 - กม.17+000.000 (ตอน 5)

โครงการก่อสร้างทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง สาย บางใหญ่ - กาญจนบุรี เป็นส่วนหนึ่ง ของแผนแม่บทและดำเนินการก่อสร้างทางหลวงระหว่างเมืองของกรมทางหลวงตามมติเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2540 มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาโครงข่ายทางหลวงมาตรฐานสูงรองจากการเดินทางและขนส่งสินค้าระหว่างกรุงเทพและปริมณฑล สู่จังหวัดภาคตะวันตกและภาคใต้ของประเทศ โดยจะช่วยแบ่งเบาการจราจรจากทางหลวงหมายเลข 4 (ถนนเพชรเกษม) ทางหลวงหมายเลข 338 (ถนนปิ่นเกล้า - นครชัยศรี) และทางหลวงหมายเลข 323 ที่มีการจราจรหนาแน่นตลอดเส้นทาง และส่งเสริมการจ้างงานในภาคธุรกิจอุตสาหกรรมการก่อสร้างต่อเนื่องไปยังภาคธุรกิจอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องช่วยลดต้นทุนโลจิสติกส์และเพิ่มความสามารถในการแข่งขันให้แก่ภาคธุรกิจเป็นการรับยุทธศาสตร์ต่อการพัฒนาประเทศเพิ่มเส้นทางขนส่งที่สำคัญที่มีศักยภาพในการเชื่อมโยงฐานการผลิตและส่งออกของประเทศไทยกับสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ ซึ่งปัจจุบันกำลังดำเนินโครงการพัฒนาท่าเรือน้ำลึกและนิคมอุตสาหกรรมทวาย เพื่อเป็นประตูการค้าที่สำคัญแห่งใหม่ในอนาคต อีกทั้งเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวในภาคตะวันตกและภาคใต้ที่มีทรัพยากรด้านแหล่งท่องเที่ยวจำนวนมาก เพื่อให้ประชาชนผู้ใช้เส้นทางได้รับความสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย ซึ่งเป็นเป้าหมายบริหารงานโดยมุ่งผลสัมฤทธิ์และประโยนช์สุขชองประชาชนเป็นหลักโดยเร่งรัดก่อสร้างให้แล้วเสร็จโดยเร็ว
คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2558 อนุมัติให้กระทรวงคมนาคม (กรมทางหลวง) ดำเนินการโครงสร้างทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง สาย บางใหญ่ - กาญจนบุรี ประกอบด้วย ดำเนินการ ก่อสร้าง ฯ ด้วยวิธีการประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้าง โดยให้กระทรวงการคลังดำเนินการระดมทุนแหล่งทุนภายในประเทศที่เหมาะสมเพื่อใช้ในการดำเนินโครงการและค่าจัดกรรมสิทธิ์ให้เป็นไปตามความเห็นของสำนักงบประมาณ
โครงการก่อสร้างทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง สาย บางใหญ่ - กาญจนบุรี มีจุดเริ่มต้นเชื่อมกับถนนวงแหวนกาญจนาภิเษกด้านตะวันตก ณ ทางแยกต่างระดับบางใหญ่ และสิ้นสุดที่ถนนทางหลวงหมายเลข 324 ระยะทาง96.410 กิโลเมตร โดยแบ่งโครงการก่อสร้างออกเป็น 26 โครงการ ประกอบด้วยโครงการก่อสร้างทางและสะพานจำนวน 25 โครงการ และโครงการก่อสร้างงานระบบและอาคาร จำนวน 1 โครงการ
กรมทางหลวง ได้อนุมัติในหลักการให้สำนักก่อสร้างทางที่ 1 ดำเนินการออกประกาศประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) งานเหมาทำการก่อสร้างทางหวงพิเศษระหว่างเมือง สายบางใหญ่ - กาญจนบุรี ช่วง กม. 13+000.000 - กม. 17+000.000 ระยะทางประมาณ 4.000 กิโลเมตร
ลิขสิทธิ์ © 2016 สำนักก่อสร้างทางที่ 1 กรมทางหลวง
อาคารเฉลียววัชรพุกก์ ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400