ประวัติโครงการก่อสร้าง

โครงการก่อสร้างทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง สายบางใหญ่ - กาญจนบุรี ช่วง กม.9+000.000 - กม.13+000.000 (ตอน4)

โครงการก่อสร้างทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง สาย บางใหญ่ - กาญจนบุรี เป็นส่วนหนึ่งของแผนแม่บทและดำเนินการก่อสร้างทางหลวงพิเศษระหว่าง เมืองของกรมทางหลวงตามมติเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี มีวัตถุประสงค์เพื่อ พัฒนาโครงข่ายทางหลวงมาตรฐานสูงรองรับการเดินทางการท่องเที่ยวและ ขนส่งสินค้าระหว่างกรุงเทพ ฯ และปริมณฑล สู่จังหวัดภาคตะวันตกและ ภาคใต้ของประเทศ โดยจะช่วยแบ่งเบาการจราจรและส่งเสริมการจ้างงาน ช่วยลดต้นทุนโลจิสติกส์และเพิ่มความสามารถในการแข่งขันให้แก่ภาคธุรกิจ เป็นการรับยุทธศาสตร์ต่อการพัฒนาประเทศเพิ่มเส้นทางขนส่งที่สำคัญที่มี ศักยภาพในการเชื่อมโยงฐานการผลิตและส่งออกของประเทศ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานควบคุมโครงการฯ สาย บางใหญ่ - กาญจนบุรี ช่วง กม.9+000.000 - 13+000.000 Email : bangyai-kanchanaburi-zone4@hotmail.com โทร.089 417 604 8
ลิขสิทธิ์ © 2016 สำนักก่อสร้างทางที่ 1 กรมทางหลวง
อาคารเฉลียววัชรพุกก์ ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400