ประวัติโครงการก่อสร้าง

โครงการก่อสร้างทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง สาย บางใหญ่ - กาญจนบุรี ช่วง กม.0+400 - กม.4.100 (ตอน 2)

กรมทางหลวงได้จัดทำแผนแม่บทการก่อสร้างทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง และและได้รับอนุมัติแผนแม่บทดังกล่าวจากคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 22 เมษายน พ.ศ. 2540 โดยในปัจจุบันได้ก่อสร้างทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองแล้วเสร็จ 2 สาย ได้แก่ ทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองหมายเลข 9( ถนนวงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร ด้านตะวันออก ด้านตะวันตก )และอีกสายหนึ่งได้แก่ ทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองหมายเลข 7 ( สายกรุงเทพ - ชลบุรี ) จากการพิจารณาถึงความสำคัญของถนนโครงการฯ คือ ทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง สาย บางใหญ่ - กาญจนบุรี เปรียบเทียบกับ 2 เส้นทาง ที่ก่อสร้างไปแล้วจะเห็นได้ว่ามีความสำคัญไม่น้อยไปกว่าเลย
ประโยชน์ที่ได้รับเมื่อก่อสร้างแล้วเสร็จ
๑. จะทำให้การจราจรจากกรุงเทพ และปริมณฑลสามารถมาทางด้านตะวันตกของประเทศได้โดยสะดวก
2. ทางหลวงพิเศษสายนี้จะเป็นโครงการฯพื้นฐานสำคัญ ที่จะช่วยพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนในภูมิภาคให้ดีขึ้น
3. เป็นเส้นทางเชื่อมต่อระหว่างฐานการผลิตและส่งออกของประเทศเพื่อนบ้านด้านตะวันตกได้เป็นอย่างดี
ลิขสิทธิ์ © 2016 สำนักก่อสร้างทางที่ 1 กรมทางหลวง
อาคารเฉลียววัชรพุกก์ ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400